26 грудня 2012 р.

Einige terminologisch-strukturbezogene Aspekte der holonischen Geographie


1. Präambel. Die Darstellung und Beschreibung der Welt wird von verschiedenen Organisationsbzw. Wissensformen realisiert und akkumuliert. Solche Formen sind nicht konstant und entwickeln sich ständig. Zum Beispiel wurde in den 60er -70er Jahre des 20. Jahrhunderts ein holonisches System (Paradigma) entwickelt. Der Begriff Holon wurde von Arthur Koestler (1967) vorgeschlagen.
Holonische Ideen (Ganzes und Teil eines anderen Ganzen) sind auch in anderen Disziplinen, wie der Philosophie, Biologie, Semantik usw. anzutreffen. Die holonische „Konzeption“ bietet auch neue Möglichkeiten für die Strukturierung, Beschreibung und Wahrnehmung der Geowelt.

25 грудня 2012 р.

География: холоническая структура геосреды


Ковалёв А.П. География: холоническая структура геосреды. Обсуждается новое видение структуры геосреды, основанное на холоническом подходе. Высказывается сомнение, что география, во-первых, включает набор квазидисциплин, как это даётся, например, М. Пидвирни, во-вторых, то, что это – наука о пространстве (геопространстве). Показано, что область исследования географии – это геосреда, которая может рассматриваться с позиции разных парадигм. Наиболее адекватной парадигмой является холоническая. Её основу составляет понятие холархии, что предполагает существование холонов разных уровней. География исследует ту часть мировой холархии, которая соответствует геосреде с её гетерогенностью. Делается попытка выделить базовые геохолоны на абиотическом, биотизированном и антропотизированном уровнях.

Ковальов О.П. Географія: холонічна структура геосредовища. Обговорюється нове бачення структури геосредовища, що базується на холоничному підході. Висловлюється сумнів, що географія, по-перше, включає набір квазідисциплін, як це дається, наприклад, М. Підвірни, по-друге, те, що це – наука про простір (геопростір). Показано, що область дослідження географії – це геосередовище, яке може розглядатися з позиції різних парадигм. Найбільш адекватною парадигмою є холонічна. Її основу складає поняття холархії, що передбачає існування холонів різних рівнів. Географія досліджує ту частину світової холархії, яка відповідає геосередовищу з його гетерогенністю. Робиться спроба виділити базові геохолони на абіотичному, біотизованому та антропізованому рівнях.

Kovalyov O. Geography: the holonic structure of geo-medium. The new vision of the geo-medium structure based on holonic approach is discusses. The opinion expressed that, firstly, Geography included the set of quasi-discipline as, for instance, M. Pidwirny presented, secondary, that Geography is the science about space (geo-space). Here shows that the field of geographic research is geo-medium which can be seen from the position of different paradigms, the most appropriate of which is holonic one. It is based on the notion of holarhy that presupposes the existence of holons of different levels. Geography explores those part of universal holarhy, which corresponds to geo-medium holarchy with it heterogeneity. The attempt is made to separate an basic holons on the abiotic, biotized and anthropotized levels.

19 грудня 2012 р.

Атоммаш - Харків


Сьогодні по обласному радію я почув, що знову ставлять питання про продаж „Атоммашу” (заводу „Турбоатом”) ДК „Росатом”. У мене відразу виникла низка запитань і коментарів до них:
1. Чи була це ініціатива колективу цього успішного підприємства? Якщо ні, то на яких підставах ініціюється це питання? „Атоммаш” – одне з найбільш успішним підприємств не тільки Харкова, але й всієї України, то ж навіщо його продавати? Що за цим стоїть, чиї інтереси? Втрачає місто, втрачає Україна і чи виграють робітники! В такому разі, хто матиме від цього зиск?
2. З якою метою „Росатом” хоче придбати „Атоммаш”? Не думаю, що метою є модернізація цього потужного підприємства – це і так весь час здійснюється на „Атоммаші”. Отже, мета, скоріше за все – прибрати конкурента. Це – доволі поширена практика.
3. Що внаслідок продажу „Атоммашу” отримають завод, Харків і що - Україна? Харків не отримає нічого, а Україна - одноразовий внесок у бюджет, який швидко розчиниться… у кишенях чиновників.
4. Які підприємства Харкова ще цікавлять росіян, щоб повністю контролювати виробничу сферу Харкова? Може це „Хартрон”? Чи завод «Комунар», «Фед», пов’язані з космічною сферою, авіаційний, тракторний, КБ ім. Морозова…, щоб прибрати до своїх рук новітні розробки двигунів і танків? Цікаво, чому вони не пропонують придбати завод ім. Шевченка, чи Харківський зоопарк.
5. Ось питання до ініціаторів постановки цього питання: а чи не варто поставити питання про продаж росіянам всього Харкова разом з його напівзруйнованими НІІ (з їх вченими), проектними інститутами, УФТІ (дивним чином ця історична абревіатура перекочувала до Києва)? Бо Харків за радянських часів був третім містом за виробничим і науково-навчальним потенціалом у великій країні, а сьогодні – здається, тільки шостий серед українських регіонів.
6. Цікаво, а чому «Атоммаш» не ставить питання про придбання відповідних підприємств на території Росії?
7. У мене контрпропозиція: давайте продамо росіянам їх Чорноморський флот, щоб вони отримали можливість вивезти його з Криму, а ще краще – айсберг (це ж територія!), встановивши перед цим прапор України.
Отже, тільки запитання. Ось чому у «Зверненні...» я поставив питання про повну відкритість режиму прийняття всіх важливих рішень. Рішення не повинні йти зверху – там немає безкорисних, рішення мають підніматися знизу. Причому для їх відстеження і інтегрування мають бути задіяні відповідні комп’ютерні програми. Так можна взагалі позбутися владних нашарувань у суспільстві.

12 грудня 2012 р.

Звернення до Верховної Ради 7-го скликання


Як громадянин України і Світу, я вважаю за потрібне висловити деякі побажання Верховній раді 7-го скликання. Зазначу, що діяльність Верховної ради попереднього скликання залишила у мене жахливе враження. Отже, висловлю наступні зауваження, акценти і пропозиції:
1. Проблема Влади, її структура. Не можна весь час вести розмову про Владу. Політики всі сили витрачають на боротьбу за Владу, забуваючи про країну і народ. Прагнення Влади – це той біологічний початок, що зберігся у людині. Влада – це завжди насилля, пригноблення, знищення особистості. Не може бути Влади народу – це демагогія, Влада – це завжди Влада над іншими. Єдине, про що можна говорити, так це про Владу над собою. Країні потрібні не владні і лицемірні держиморди, а спеціалісти-менеджери дуже широкого профілю і високої кваліфікації, а це – зовсім інші люди.

30 листопада 2012 р.

Мысли, вызванные замечательным интервью: маленькое начало большой дискуссии


Никто не должен бояться, что наблюдение над знаками
уведет нас от вещей: напротив,
оно приводит нас к сущности вещей.
Готфрид Лейбниц

Александр Володченко, уроженец Украины (Луганск) – один из наиболее видных специалистов в области теоретической картографии и картсемиотики, дал интервью сообществу «Неогеография» (интервью переопубликовано - читать ниже в этой статье). Как он считает, новая география берёт начало от работ А.А. Лютого. Имеется в виду новаторская монография этого автора: Язык карты: сущность, системы, функции. – М.: ИГ АН СССР, 1988. Работы Александра Володченко сегодня – это современный фронт картографической науки.

20 листопада 2012 р.

Ковальов О.П. Географія – штука складна (матриця академіка + матриця академіка + ... = ?)


Ковальов О.П. Географія – штука складна (матриця академіка + матриця академіка + ... = ?). На основі аналіз статті М.В. Багрова, Л.Г. Руденка та І.Г. Черваньова «Статус, місія і перспектива географії: про сучасні підвалини давньої науки» ставиться ряд гострих питань, пов’язаних з подальшим розвитком географії. Піддається сумніву факт, що у географічному дослідженні головним аспектом є територіальність. Показано, що таким аспектом є організація, а саме – геоорганізація. Ставиться питання про те, що геосередовище складається з своєрідних геоклітин – геохолонів, що шляхом складної взаємодії утворюють геотіло планети.

Ковалёв А.П. география – штука сложная (матрица академика + матрица академика + ... = ?). На основе анализа статьи М.В. Багрова, Л.Г. Руденка та И.Г. Черванёва «Статус, місія і перспектива географії: про сучасні підвалини давньої науки» ставится ряд острых вопросов, связанных с дальнейшим развитием географии. Поддаётся сомнению утверждение, что в географическом исследовании главным аспектом является территориальность. Показано, что таким аспектом является организация. Ставится вопрос о том, что геосреда состоит из своеобразных геоклеток – геохолонов, которые вследствие взаимодействия образуют геотело планеты.

12 листопада 2012 р.

Одесский говор


До начала XXI века в Одессе говорили преимущественно на русском языке, имеющем особенности, связанные с влиянием идиша, немецкого, французского, греческого, итальянского и украинского языков. В XX веке, благодаря эстраде и средствам массовой информации, специфический одесский выговор и местные выражения стали известны за пределами Одессы. В настоящее время одесские «жаргонизмы» всё меньше встречаются в обыденной жизни одесситов. Вероятно, на это повлияло активное заселение Одессы жителями области,  а также большой отток еврейской части населения (в США и Израиль) после распада СССР.

Слова-паразиты:
таки — усиляющий предлог (таки да!) или заменяющее словосочетание всё же. Калька из идиш: «таке» (в том же значении).
всё-таки — всё же (Всё-таки да! — И всё же да!);
аж — даже, так, можно подумать (всегда произносится в предложении — одно не произносится);

Типично одесские слова:
ажур — порядок, (всё в ажуре — всё в порядке);
афера — финансовая махинация;
бодега — трактир, корчма (так первоначально называли в Одессе подвальные трактиры, пивные от испанского слова bodega — «подвал, винный склад»);
бикицер — быстро (идишизм); от бекицур (на иврите — короче)
бардак — беспорядок, ранее общерусское со значением «бордель»;
где? — куда? как?;
гембель — «зачем мне етот гембель», «а мане нужен етот гембель?», «а теперь у тебя гембель», «ты нащёл свой гембель»: нож к горлу, неприятность, неприятная обязанность, трудновыполнимое обязательство, головная боль (идишизм — «тесак»);
гешефт — прибыль, навар (идишизм);
гилить — поднимать цену, выдвигать высокие или заведомо невыполнимые требования;
гутарить — говорить (южновеликоросское, подобно «жменя» — горсть, «сам» — один, «купаться» — мыться и т. д.)
загилить — спрятать, припрятать, почти что украсть (с целью наживы и чтобы это кражей не назвать);
глось (или ласково — глосик, глосики) — камбала-глосса;
иметь — под влиянием идиш употребляется намного шире, чем в литературном русском: «иметь интерес» (быть заинтересованным), «иметь карьеру» (сделать карьеру) и т. д.;
помидора — томат;
по схеме микер-бикицер — выполнить быстро и аккуратно (идишизм);
синенький — баклажан;
*шлимазл — патологический неудачник (идишизм);
тельник — свитер;
мамочка — лапочка, кроха (по отн. к детям, от «маленький»); например, обращаясь к ребёнку: куда ж ты лезешь, мамочка?!
тухес — зад (идишизм);
кудой/тудой/сюдой — куда/туда/сюда, какой/той/этой дорогой;
мене — мне (украинизм);
пшёнка — кукуруза.

Некоторые фразеологические единицы:
Таки да! (как утверждение), Таки да?, Таки да! (как отрицание) — универсальная фраза, смысл зависит от интонации произношения
Страшно! Аж до костей пробирает! — Так страшно, что даже сейчас страшно! Мурашки по коже (по телу)!
Аж страшно стало! (с иронией) — Можно подумать, что Вы (они) меня напугали!
Та шо вы такое говорите?! — крайнее удивление сказанным (украинизм)
Ты таки сделал это! — Ты всё же сделал это!
Аж два раза — не собираюсь этого делать!
Не надо мине этих подробностей — Я не желаю это знать
И шо вы думаете? — как вы считаете? (украинизм)
Вы мне просто начинаете нравиться — Вы мне слегка надоели
Говорить за кого-нибудь — говорить о ком-нибудь (болгаризм (сравн. «вицове за габровци» — «анекдоты о габровцах»)
Скучать за чем-либо — скучать по чему-либо (влияние синтаксиса идиш или обычный украинизм)
Я дико звиняюсь (извиняюсь)! — Прошу прощения! Очень извиняюсь! (псевдоукраинский 'извиняться' — 'выбачаюсь')
Хлопчик! Я дико звиняюсь! — Пацан (мужик)! Ты чего-то не понял??? (когда надо придраться)
Не делайте мне беременную голову! — «Оставьте меня в покое!», «Я не желаю слушать о ваших проблемах!»
А у неё мальчик неплохой — Её мальчик хороший
Ты такой плохой!!! Тьфу-тьфу на тебя (делают вид что плюют в сторону ребёнка)!!! (с иронией) — Ты такой Хорошенький! Тьфу-тьфу на тебя! (Появилось в связи с обычаями некоторых народов не хвалить детей, чтобы не испортить характер и не навлечь беды на ребёнка, в Таиланде и Монголии этот обычай действует до сих пор).
Две большие разницы — несравнимые понятия, нечто очень разное (калька с идиш). Ныне широко употребляется в русском языке.
Здрасьте вам через окно! — выражение удивления
Я шо-то не понял — крайнее недоумение
Шо ты мене говоришь?! — Что ты мне говоришь?!, Что ты мне рассказываешь?! (украинизм)
Мене этого не надо! — Я об этом не просил! (от украинского 'Мені цього не треба!')
Поц, мама дома? — Ты что, совсем свихнулся? (идишизм)
Или!!! — А как же! Конечно! Ничего подобного! и т. д. и т. п. (зависит от интонации)
И? — Что дальше?
Шо вам с(из)-под меня надо?! — Что вам от меня надо?
А я знаю? — Я не знаю — может быть с греческого, поскольку является дословным переводом с греческого ξέρω κι εγώ (ксэро ки эго).
Прими со стола — убери со стола (украинизм)
Шоб вы так жили — и вам того же. Может иметь в себе как позитивный, так и негативный посыл
Выми — вынь, достань (из сумки, из холодильника)
не фонтан— не хорошо
Колбасные обрезки — как правило в составе фразы Что Вы понимаете в колбасных обрезках? — завуалированное обвинение в некомпетентности.
Складно малюешь — правильно говоришь.
Сэмэшка — семечка (украинизм).
Я имею вам сказать — я хочу вам сказать (калька с идиш).- может быть с греческого, поскольку является дословным переводом с греческого έχω να σας πω (эхо на сас по).

1 листопада 2012 р.

Ушёл Будагов Будаг Абдулали ОглыСегодня, менее двух часов назад, из жизни ушёл Будагов Будаг Абдулали Оглы. Это тяжелейшая потеря для нас всех. Это невосполнимая утрата для всех географов. Мы скорбим вместе со всеми родственниками Будага Будагова.
Тяжёлая весть: когда уходит ЧЕЛОВЕЧИЩЕ, который сделал так много для ЧЕЛОВЕЧЕСТВА - это трудно осознать, это отказывается воспринимать мозг. Тяжелейшая утрата большого друга моей семьи, моего отца, ЧЕЛОВЕК, которому я обязан очень многим. Из жизни ушёл не просто замечательный учёный, из жизни ушёл ЧЕЛОВЕК необыкновенной доброты, высокой морали.
Сколько буду жить - не забуду его.
Пусть будет пухом ему земля.
Александр Ковалёв

29 жовтня 2012 р.

География: акцент внимания на организацию


Ковалёв Александр. География: акцент внимания на организацию. Рассматриваются вопросы, связанные с холистическим видением геосреды как области исследования географии. Предполагается, что геосреда проявляется через взаимодействие абиоты, биоты и антропоты как особый уровень организации – геоорганизация, которая проявляется как геотело. Акцентируется внимание на различии между географией и хорографией. Рассматривается вопрос о роли географии в решении глобальных проблем взаимодействия общества и природы.

Alexander Kovalyov. Geography: focus of attention on the organization. Discusses issues related to the holistic vision of geo-medium as a field of study geography. It is assumed that the geo-medium emerges from abiota, biota and anthropota interaction as particular organization level – geo-organization that concentrated as geobody. It is focuses on the distinctions between Geography and Chorography. The question about significance of Geography in deciding of the problems of interaction between society and nature is considered.

17 жовтня 2012 р.

География: на пути к языку холонической географии


1. ПреамбулаГеография прошла длительный путь развития, зародившись в те отдалённые тысячелетия, когда человек, пройдя долгий путь эволюции, обнаружил у себя способность запоминать факты и расшифровывать события, свидетелем которых он был. Но, главное, он выявил у себя выраженную интенцию, связанную с поиском объяснения и понимания происходящего - то, что можно связать с сознанием. Это стало возможным только благодаря рождавшемуся вместе с ним человеческому языку. Я пишу «человеческому», поскольку язык, если его трактовать максимально широко, присутствует везде: язык - это способ отклика системы переработки сигналов. Язык – это внешнее проявление мышления, но не сама мысль. Описать Мир – значит воспользоваться языком. Именно слова делают окружающую среду состоящей из разделённых предметов, вещей, явлений. Но описание Мира определяется также организацией знания, которая не остаётся постоянной, она меняется, эволюционирует, переходит от одной формы к другой. Это отражается и в языке описания. В географии это выражено достаточно чётко. Сегодня имеет место переход к холоническому языку, описывающему представления о геосреде как холархии.

24 вересня 2012 р.

География: смена парадигмы


Ковалёв Александр. География: смена парадигмы. Переход географии от одной парадигмы к другой рассматривается как адаптивный процесс, обусловленный изменением отношений в системе «Человек – Общество - Природа». Целью географии является формирование картины геосреды как целостного образования, чему противоречит её деление на физическую и социально-экономическую. В геосреде присутствует три уровня организации – абиотический, биотический и антропотический, причём каждый предыдущий является условием возникновения и существования последующих уровней. Поэтому в структуре географии должны выделяться абиогеография, биогеография и антропогеография, которые должны быть связаны общей географией. В процессе развития география шла от сбора голых фактов к геокомплексной парадигме, от неё – к геосистемной, затем – к холономической. Но наиболее целостный образ достигается при рассмотрении геосреды как геотела.

Kovalyov Alexander. Geography: change of paradigm. The transition of Geography from one paradigm to another is treated as an adaptive process, resulting from a change in the system of the “Man – Society – Nature”. The aim of Geography is forming of the geomedium painting as the integral creature, which is contrary to the division Geography on the physical and socio-economic branches. In the geomedium are three levels of organization – abiotic, biotic and anthropotic, every previous is a prerequisite for the appearance and existence of subsequent levels. So, in the structure of Geography should be distinguished Abiogeography, Biogeography and Anthropogeography that should be linked by General Geography. In development Geography moved from pure facts collection to the geocomplex paradigm, then – to geosystem one, after that – to holonomic one. But most integral image is achieved when considering the geomedium as geobody.

5 вересня 2012 р.

Бородино: космический снимок двухсотлетней давности


Представлена 3D-модель Бородинского поля, содержащая документально точные, локализованные в пространстве и во времени данные о нём за последние два столетия. Главный элемент и "изюминка" проекта - космический снимок местности двухсотлетней давности, позволяющий увидеть Подмосковье времён Пьера Безухова с околоземной орбиты - за полтора столетия до Юрия Гагарина.
Создаваемая сейчас группой "Неогеография" и ГИА "Иннотер" 3D-модель Бородинского поля представляет собой глобальный геоинтерфейс, включающий данные разных периодов за прошедшие с момента памятной битвы два столетия. В нём будут представлены космические и аэроснимки, карты, схемы, модели исторических событий. Особенная задача и проблема - создание максимально точного и достоверного представления о Бородинской битве 1812 года с обеспечением режима Ситуационной Освдомлённости.

4 вересня 2012 р.

Одесса. Дворы

Вход во двор с Екатерининской улицы.
Одесские дворы не были разрушены нацистами во Второй мировой войне, но оказались испорчены граффитчиками. Наплевательское отношение местной администрации к истории города позволили сохранить дух той эпохи.

Вход во двор с улицы Пироговской

Двор на улице Пироговской
Часто дворы теряют прежний облик, как на пример тот, который находится на улице Пироговской. Ранее двор находился на полметра ниже, но позже был залит асфальтом для того, чтобы внутри можно было поставить автомобили. Поэтому возникло такое явление, что деревья растут прямо из асфальта.


В скором времени дореволюционные дома будут отданы под снос. Современное одесское руководство будет этому содействовать.


Кое-где жители Одессы продолжают традицию разводить цветы в горшках во дворах улицы.


В будущем, когда уйдут потомки старых одесситов, город станет очередным оплотом конструктивизма. Капиталистическая Одесса становится городом курортным, воровским, торговым...

До проблеми ландшафтного планування


Ковальов О.П. До проблеми ландшафтного планування. Розглядаються проблеми ландшафтного планування. Зроблений аналіз деяких визначень, що є в літературі. Показано, що вони базуються на викривленому трактуванні терміну «ландшафт» і що така форма планування не є самостійною, а має реалізовуватись у сполученні з більш широким - географічним плануванням (GeoPlanning). Піднімається питання про альтернативність територіального планування, що передбачає залучення територіальних громад.

Kovalyov Alexander. To the landscape planning problem. Some problems of the landscape planning are viewer here. Analyze of some available definitions in literature are doing. It is shown that they are bases on the perverted treatment of the term “landscape” and that such form of planning doesn’t self-reliant but must to realized in combination with more wide – geographical planning (GeoPlanning). The question about territorial planning alternativeness arises here.

31 серпня 2012 р.

Сучасний погляд на географію: загальна і теоретична географія

Преамбула. Внаслідок подій останніх років я втратив можливість виступати на конференціях і з’їздах ГТ, що проводяться в Україні, у зв’язку з чим вважаю необхідним виставити цей текст як матеріал, який я доповідав би на черговому з’їзді Українського ГТ, що має відбутися цієї осені у Дніпропетровську.


Ковальов О.П. Сучасний погляд на географію: загальна і теоретична географія. Піднімається питання про створення загальної і теоретичної географії. Показано, що без загальної географії ця галузь знань не сприймається як самостійна наукова дисципліна. На відміну від пануючої точки зору, що географія пов’язана з просторовим аспектом, картографуванням земної поверхні, описом просторових структур та моделюванням в режимі ГІС-технологій, автор бачить її як дисципліну, областю дослідження якої є організація геосередовища як наслідок комунікативної взаємодії утворень різної природи – мінеральних, біотизованих та антропізованих. Складовими такої організації виступають геохолони (геоорги). Замість Автор відкидає стару диференціацію географії на фізичну і соціально-економічну і не вважає такі напрямки, як кліматологія, гідрологія, ґрунтознавство, тим більше картографію як географічні. Розглядаються складності створення теоретичної географії.

Kovalyov Alexander. Modern view on Geography: General and Theoretical Geography. The author raises a question of forming General and Theoretical Geography Science. It is shown that without General Geography this branch of knowledge doesn’t interpret as self-reliant scientific discipline. Today’s prevailing viewpoint is that Geography is connected with spatial aspect, Earth surface mapping, spatial structures description and modeling in the regime of GIS-technology. The author considers Geography as a discipline which focuses on the geo-environment. It is a sequence of communication interaction of different nature masses: mineral, boitized and anthropotized (men transformed) ones. The components of such organization are geoholons (geoorgs). The author eliminates the old division of Geography on the physical and social-economical. Furthermore the author does not consider such branches of knowledge as Climatology (Atmology is better), Hydrology, Pedology, Cartography as the Geographical disciplines. The complexities of the Theoretical Geography treat are considered.

28 липня 2012 р.

Встреча альпинистов, посвящённая 100-летию со дня рождения Павла Васильевича Ковалёва


В феврале 2012 года в харьковском Альпклубе состоялась встреча альпинистов, которые в 50-х – 80-х годах прошлого столетия прославили харьковский альпинизм. Встреча была посвящена 100-летию мастера спорта СССР по альпинизму, доктора географических наук Павла Васильевича Ковалёва. На этой встрече, которая проходила при свечах, было сказано много тёплых слов о Павле Васильевиче как человеке, альпинисте и учёном. Выдающиеся харьковские альпинисты вспоминали свои восхождения, пели замечательные песни альплагерей. На встрече присутствовала Людмила Миргород, выпускница геофака ХГУ 1961 года – активная участница кавказских экспедиций, потомки Павла Васильевича. Вела встречу Эмма Богдан.

25 липня 2012 р.

Научно-практическое совещание "APOLLO в России: полгода спустя"


29 июня 2011 года. Научно-практическое совещание «APOLLO в России: полгода спустя». Место проведения: Технопарк Протвино - именно здесь появился  первый в странах бывшего Советского Союза сервер APOLLO. ERDAS APOLLO - система, которая распознает, управляет и оперативно рассылает большие объемы картографических данных; приложение предназначено для больших бизнес-структур. В ней используется инновационная, ориентированная на открытый сервис архитектура (SOA), которая обеспечивает публикацию, поиск, выявление и поставку любых типов данных. Используя инфраструктуру пространственных данных (SDI), ERDAS APOLLO предоставляет программную среду для управления и распространения геоданных, метаданных и карт.
В работе совещания приняли участие представители исследовательской группы «Неогеография», компании ERDAS (США), «Иннотер», «Навгеоком«, ГНЦ ПМБ, ведущих разработчиков систем управления различного назначения, научных коллективов и муниципальных органов власти. Совещание прошло в формате близком к формату «круглого стола».
Внедрение ГИС является неотъемлимой технологической подоплёкой для проведения  современных географических исследований, и сами исследования переходят на качественно новый уровень. Одной из фундаментальных задач современной географии является исследование пространственно-временных отношений. Решением таких задач занимается исследовательская группа "Неогеография" и сообщество "geography.pp.ua".


20 липня 2012 р.

Холистический взгляд на геосреду и проблема пространства-времени в географии.

Ковалёв А. Холистический взгляд на геосреду и проблема пространства-времени в географии. Поднимается вопрос описания геосреды как части универсума, претерпевающей эволюционное изменение. В соответствие этому процессу ставиться понятие о геопроцессе. Этот процесс рассматривается как составляющая всеобщего движения, которое Д. Бом именовал «Holomovement». Поднимается вопрос о некорректности применения традиционной пространственно-временной логики: организация не может описываться в координатах пространства-времени, поскольку и пространство, и время неотделимы от неё и без неё они лишены смысла. Злесь полезным может оказаться понятие хронотопа (хронотопоида), который следует связывать с логикой холизма. Обсуждается сложный вопрос географических «объектов» и геоорганизации, которая проявляется как холархия, в которой каждая часть/целое причастна к нескольким функциям. Это требует рассмотрения не холонов, а таких целостностей, как «холон - ниша», как и позиционной структуры организации в целом, которая устанавливается путём их взаимодействия. В этой ситуации полезными становятся понятия позиционной информации и компетентности. Каждый активный компонент - это, прежде всего, пакет отобранной информации, отражающий уровень его компетентности в плане участия в поддержании функций целого, что выявляется только через отношения с другими участниками.

Kovalyov A. Holistic view on the geomedium and the problem of space-time in Geography. The question of geomedium as a part of Universe description, the evolution changing is undergoing. The notion of geoprocess is correspondent to this process. This process is viewed as the part of whole moving which was named by D. Bohm as Holomovement. The question about incorrect application of traditional space-time logic arises: some organizations arn’t described by the space-time coordinate system use since either space and time are fused with organization and deprive of sense without it. The notion of chronotop (chronotopoid) can be good here to tie with holistic logic is required. The complex question about geographic “objects” is talked as well as geo-organization that as a holarchy is shown in which each of the part-whole is participating in some functions. This needs treatment not holons but such wholes as “holon - niche” as well as positional structure of organization in whole that becomes established through its interaction. In such situation the notions of positional information and competence become useful. Any active component – this is first of all the packet of select information, that its competence level conveys in the plane of its share of the functions of whole support that appears through relationship with other participant only.

9 липня 2012 р.

Культура и геосреда: становление культурного ландшафта


Культура – явление, трудно поддающееся определению и описанию. Обычно её связывают с человеческим обществом, но на самом деле её корни уходят глубоко в природу. Как минимум, она присутствует в мире животных, в том числе - насекомых. Обычно дискуссии ведутся вокруг вопроса, материальна она или нет. Думаю, что она имеет материальные проявления, но по своей сути она нематериальна, но эмерджентна. Её основу составляет определённым образом организованная информация в самых разных её проявлениях, внедрённая в сознание (мы не только делаем что-то, но и думаем под влиянием культуры), которая передаётся от поколения к поколению. В то же время, как считает М. Кастеллс, смысл не продуцируется в сфере культуры - она продуцируется консолидацией смысла, который, в свою очередь, есть результат символического взаимодействия сознаний, ограниченных социально и экологически, и в то же самое время биологически и культурно способных к инновации [Castells, 2000]. Культурная среда - это система регулятивных ограничений человеческой деятельности, её знаково-символического содержания, воплощенного в многообразных проявлениях культурной практики. Культура – это система ценностей и верований, определяющих  коды поведения, это процесс, а не нечто застывшее.

2 липня 2012 р.

Каменец-Подольский. Старый город

Каменец-Подольский - популярное место туризма, поэтому слова о "средневековой романтике", "смешении европейских культур в одном небольшом городе" вы можете прочитать в любом стандартном отчёте об этом городе. Чтобы понять настоящий колорит и романтику Каменца-Подольского, вам непременно нужно в нём побывать.
Крестовоздвиженская церковь, 1799 г.
В Каменце-Подольском есть средневековые церкви, по счастливой случайности не испорченныe советским социализмом, и не превращённые в школы-больницы. При всей коммерциализации туризма Украины, западным жителям страны удаётся сохранить дух эпохи.

Как всегда забор всё испортит.
Городская ратуша Каменца-Подольского. Венгерская архитектура.
Внутри ратуши находит кафе с одноимённым названием.

Центр старого города.


В Западной Украине очень любят варить кофе. Кофейни стоят практически на каждом углу.
В Каменце-Подольском большинство заведений сферы услуг открывается с 10.00. Прибыв сюда на автобусе в 7.00, мы ещё три часа ничем не могли перекусить (с собой едой не запасались).
Надпись на табличке: "Кофе от полицмейстера"
13 червня 2012 р.

Ландшафтний дизайн як задача географії

Івашина А.О., Ковальов О.П. Ландшафтний дизайн як задача географії. Розглядаються деякі проблеми ландшафтного дизайну як одного з напрямків практичної географії. Автори стоять на позиції, згідно з якою ландшафтний дизайн як форма планування, основу якого складає розуміння ландшафту як організації малюнку денної поверхні, має включати не тільки питання, пов’язані з господарським використанням тієї чи іншої ділянки, але й аспекти, що мають відношення до духовного контакту людини з її довкіллям, тобто естетичні, сакральні, емпатійні, топофілійні аспекти тощо, без яких навіть зовнішньо приваблива поверхня виявляється спустошеною. Розглядаються деякі принципи, що складають основу ландшафтного дизайну.
Alina Ivashina, Alexander Kovalyov. Landscape design as the task of geography. Some problems of landscape design as one of the practical Geography directions are viewed. The authors position is that landscape design as a form of planning based on understanding of landscape as a daytime surface picture organization, must include not only questions related to the economic use of one or other area but also the aspects related to the spiritual contact of human with its environment, that are aesthetic, sacral, empation, topophile aspects and some others, without which even an outwardly attractive surface prove to be devastated. Some principles that make basis of landscape design are viewed.

5 червня 2012 р.

Вплив біотизованих процесів на формування структури річкової долини

Розглядається функціональна структура річкової долини та її прояви у структурі денної поверхні. Особливу увагу приділено крутому схилу долини, який розглядається як фронт просування. Встановлюється кореляція між інтенсивністю схилових процесів та структурою рослинності.

Вступ. Природне середовище в деяких районах Харківщини відновлюється на фоні зменшення впливу людської діяльності. Зміна співвідношення між природними складовими та людською діяльністю веде до змін структури денної поверхні, які можна спостерігати у змінах рослинного покриву, який є відображенням умов (хімічного складу ґрунтів, морфології топографічної поверхні, тощо), що створюються процесами на мінеральному рівні. Отже, досліджуючи структуру і динаміку рослинного покриву, можна спробувати «розшифрувати» режими, що утворюють структуру денної поверхні. Такі дослідження дозволять нам підійти до вирішення проблем прогнозування розвитку геоморфологічних процесів, в тому числі процесів на схилах.

4 червня 2012 р.

Геопроцесс: рождение Геомира. Часть 2. Evo-Devo-GeoUniverse (EDGU)Why is there something rather than nothing?...
Also, given that things have to exist, we must
be able to give a reason why they have
to exist as they are and not otherwise.
                                               Gottfried Leibniz
 
      How come existence?
                                                        J.A. Wheeler

Итак, мы начинаем понимать геосреду как совершенно иное, в сравнении с недавними представлениями, образование. Геомир – это область, в которой сошлась вся сложность Универсума. Это значит, что ему присущи все свойства Универсума в целом. Именно здесь, так сказать, проявленное разнообразие, сложность достигают своего максимума. Теперь это – часть единого Универсума, отличающаяся высокой плотностью разнообразия, потенциально содержащего в себе бесконечное множество событий, которые воспринимаются или утверждаются сложнейшей сетью геохолонов/геооргов. Взаимодействуя, они формируют сложную сеть, отношение которой со средой/контекстом определяет особую топологию пространственно-временного континуума. Благодаря взаимодействию они становятся сами собой. Эта сеть представляется динамичной: входящие в неё образования не остаются на своих масштабных уровнях, а стремятся укрупниться. Это «поток масс вдоль координаты массы» в условиях свободной конкуренции, который характеризуется дифференциальным и интегральным спектрами [Трубников, 1993]. Важным здесь является скорость относительного прироста «массы» автономных образований (ресурс является общим). В работе [Ковальов, 2005] я уже пытался представить такие образования как пузырчатые структуры. Теперь, когда стало понятно, что геосреда структурирована и организована в виде относительно самостоятельных образований, организационных единиц, можно предположить, что каждый геохолон подобен растущему пузырю и начинается с зародыша. Это похоже на инфляционную модель Вселенной, теория которой была разработана в начале 1980-х годов А. Гутом (A. Guth) и А. Линде (A. Linde) (например, [Виленкин, 2010]). Роль вакуума в геосреде играют áкторы. Если множество áкторов в некоторой части геосреды обладает высокой энергией и плотностью, они формируют поле отталкивания (конкуренция), возникшая среда оказывается неустойчивой и может спровоцировать возникновение пузыря-геохолона, который будет расти (думаю, здесь тоже можно использовать представления, связанные с энергетическим ландшафтом, но в географии этот вопрос никогда не ставился). Такие образования контактируют друг с другом. Возникновение новых «зёрен» организации может происходить где угодно, но с разной вероятностью. Всё будет определяться возможностью установления  коммуникативного режима и организации.

Геопроцесс: рождение Геомира. Часть 1. Геосреда и геопроцесс: проявление через событияПростое является только произвольным моментом абстракции, средством манипулирования, оторванным от сложностей.
        Эдгар Морен

 Природа есть то, что наблюдаемо
 Альфред Норт Уайтхед

 Постановка проблемы. На протяжении длительного времени считалось, что так называемая географическая оболочка, как макрообъект географии, состоит из земных сфер – лито-, гидро-, атмо- и введенной несколько позднее биосферы (как особого состояния вещества – массы живых организмов), которые находятся во взаимодействии. Это приводило к тому, что для ряда дисциплин, связанных с изучением этих гомогенных образований, надо было устанавливать отношения с географией в плане участия географов в исследовании этих гомогенных сфер. «Выход» был «найден»: появились «география растений», «география животных», «география климатов», «география почв» и т. п. А поскольку в такой «географии» места человеку и обществу не нашлось, стали быстро появляться разделы, относящиеся к так называемой социально-экономической географии, от которой затем отпочковалась ещё и политическая география. Всё это было связано с нечётким пониманием того, что же должна исследовать география. Не удавалось выявить критерии, которые чётко указывали бы на отношение объекта к географическим. Более того, географию стремились представить как дисциплину, описывающую некий статичный, неизменный мир нашей планеты (причём, только его пространственный аспект), разделённый на природную (физическая география) и антропо-социальную (социально-экономическая география) составляющие. Две выделившиеся ветви географии всё более отдалялись друг от друга. Географию начали растаскивать другие научные направления: социальную географию стали относить к системе социальных наук, экономическую – к экономическим, биогеографию – к биологическим, медицинскую – к медицинским и т. д. Это было следствием, с одной стороны, абстрагирования (хотя Природа - это постоянно меняющаяся, нарождающаяся среда – объект перцептуального знания), с другой - нарастающего антропоцентризма и индустриализма, видения Природы как всего только ресурса для производства. Но пределы были достигнуты быстро, что проявилось в появлении признаков приближающегося глобального экологического кризиса: даже не заметили, как подошли к бифуркационной границе, пересечение которой грозит непредсказуемыми изменениями. Более того, возникла ситуация, когда удалённость перестала быть важным фактором по причине развития транспорта и Интернета: стали говорить об «исчезновении пространства», с которым связывали географию. Дело дошло до того, что финансисты – Р. О’Брайен и А. Кейз (считая, что они вправе это делать), объявили о конце географии (слава Богу, только в финансовой сфере) [O’Brien, Keith, 2009]. Старые понятия - геокомплекс, ПТК и ТПК, геосистема, геосфера и даже время и пространство – становились всё более непонятными. Это потребовало от географов нового понимания своего объекта, новой методологии, но инертность и консервативность труднопреодолимы. В то же время стали появляться статьи, в которых авторы не только писали о кризисном положении географии, но и предлагали свои варианты решения проблем (обзор даёт В.Н. Андрейчук [Andreycnouk, 2008]). Следовало также понять, что география не может быть отделена от общего потока научной мысли, она – его часть. Вполне возможно, что такая интеграция может основываться на признании эволюции как основного общенаучного понятия, которое следовало давно ввести и в географию. Ведь до сих пор среди географов резко преобладают те, кто исключает эволюцию  геосреды, рассматривая географию как дисциплину, связанную исключительно с пространственным аспектом (причём дошли до отдельных компонентов и направлений человеческой деятельности, что противоречит представлению о целостности объекта географии). Такая редукция негативно отражается на имидже географии, её причастности к решению общих проблем.

28 травня 2012 р.

Каменец-Подольский. Новый город

Каменец-Подольский находится на обрывистых берегах реки Смотрич. На правом берегу - новый город с советской и современной украинской архитектурой, на левом - старый город со староукраинской, австрийской и польской архитектурой, в каньоне - частные дома деревенского типа. Сердцем города и его главным оплотом в является Старая Крепость.
При выходе с вокзала встречаешь обычный пост-советский городок с кафешками а-ля Австрия.


В семь утра практически никого нет на улицах города. В целях сохранения историчности города, улицы вымощены брусчаткой.


Западная Украина отличается своей любовью к украшению совковых коробко-домов. В целом все дома деревянного советского века украинской истории здесь представлены вполне интересно, что можно выразить тремя словами: просто, чисто, ухожено.


На месте городской ратуши, политические партии расставили свои агит-палатки. Ленина с пьедестала убрали, но вместо него никого не поставили.
Городская ратуша. 
Собор Александра Невского
Возле собора Александра Невского находится парк. Восточного жителя удивляет, как лебеди могут спокойно плавать в открытом парке в городе, и их никто не собирается зажарить на костре или убить для забавы. Здесь никто не купается в фонтане и не кидает окурки в воду.
Мост соединяет две части Каменца-Подольского
Вид на старый город и часть крепости с моста.

Местные ловят рыбу

15 травня 2012 р.

Умань. Провинциальный город в Центре Украины


Схема автотранспортной развязки Умани на местном автовокзале. Значок родного города люди затёрли пальцем.
Умань - провинциальный город в Центре Украины, известный парком "Софиевка", а также тем, что является местом паломничества хасидов. Умань - город небольшой и уютный.
На нищебродском железнодрожном транспорте сюда добраться невозможно. Только автобусами. На железнодорожном вокзале в Умани нет перрона - проводник подставляет ведро как первую ступеньку, и дальше "крабиком" нужно карабкаться в вагон.
Уманский железнодорожный вокзал
Умань интересна не только Софиевкой, но также и украинской архитектурой начала ХХ века. Многие здания этого города остались нетронутыми большевиками, немцами и современным капитализмом. Большинство зданий не реставрировались, но поддерживаются в порядке, что придаёт определённый колорит.
Уманский педагогический университет им. Павла Тычины
Милицейский участок
Кинотеатр им. Черняховского. Одно из самых старых зданий города.
Как часто бывает в Украине: в историческом здании со стороны главной улицы города проведена реставрация, а на остальную часть здания всем наплевать.
Один единорог куда-то улетелел...
Здесь уже ничего. Последняя стадия разрушения.
Здания советской архитектуры не уродливы в этом городе.


Районная ратуша.
Уважаемые люди Уманского района
Водокачка. Интересно, действующая ли?
Церковь адвентистов седьмого дня и памятник Тарасу Григорьевичу Шевченко.
Здание университета садоводства.
Жители Умани не предприимчивые: цветной и чёрный металл здесь лежит на самых видных местах, и его никто не сдаёт. Можно увидеть медную проволоку, торчащую из-под земли, бывшие металлические урны для мусора, а также неразобранные кирпичные недострои и прочее. Благодаря такой пассивности населения города, сохранились многие советские таблички на стенах домов.

Такие таблички остались нетронутыми за 20 лет Независимости Украины. Их можно увидеть по всему городу.
Счастливый коммунизм.
Еврейская хасидская община занимает особое место в жизни города.
Пиво.
Уманьпиво - небольшой пивной завод, в котором производят социальные сорта пива, качество которых - ниже среднего. У входа на завод находится выкрашенный дешёвой рекламой забор родом из 90-х. Основной сорт уманского пива - Weissburg - имеет неплохой рекламный дизайн и отвратительный вкус мальтозной патоки. И всё же, как говорится, "пить можно".
Лицевая часть забора, которым окружён пивной завод.

Вечерний город.
Вечернюю тишину провинциального города нарушает шелест камыша и мычание ночных алкоголиков.