31 жовтня 2013 р.

Відгук про автореферат дисертації Брика Степана Дмитровича «Давні німецькі поселення на території Західної України: ретроспективно-географічний аналіз»

Цей мій виступ пов'язаний з дивною подією. На днях до ЦНБ Каразінського університету надійшов автореферат кандидатської дисертації Брика Степана Дмитровича, захист якої, згідно з авторефератом, вже відбувся 12 листопада 2012 року. Науковий керівник – доктор географічних наук, професор Круль Володимир Петрович, Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. Такого ще не було, якщо, зрозуміло, це не помилка: автореферат надійшов із запізненням на цілий рік. Захист відбувався у спеціалізованій вченій раді К 76.051.04 у Чернівецькому національному університеті ім. Юрія Федьковича. Але я вирішив все одно написати цей відгук, бо ця «дисертація» - ще один виклик українським географам. Ставиться питання: якого ґатунку «спеціалістів» випускають українські професори.

30 жовтня 2013 р.

Відгук про автореферат дисертації Шовкун Тетяни Миколаївни «Медико-географічний аналіз захворюваності населення (на прикладі Чернігівської області)»

Відгук
про автореферат дисертації
Шовкун Тетяни Миколаївни
«Медико-географічний аналіз захворюваності
населення (на прикладі Чернігівської області)»
представленої на здобуття наукового
ступеня кандидата географічних наук
за спеціальністю 11.00.01 – конструктивна
географія і раціональне використання
природних ресурсів

29 жовтня 2013 р.

Чергові приклади псевдо-географічних псевдо-дисертацій (відгуки на автореферати дисертацій О.М. Федюка та А.В. Білоус, які мають захищатися 30 жовтня)

У цьому виступі я даю два відгуки на автореферати дисертацій О.М. Федюка та А.В. Білоус, які мають захищатися 30 жовтня у спеціалізованій раді Д.26.001.07 у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка. Це чергові приклади псевдо-географічних псевдо-дисертацій. Подібні «дисертації» руйнують географію як цілісний науковий напрямок. Нажаль, захисти таких робіт відбуваються у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка, який претендує на статус провідного вузу України. Складається враження, що саме географічний факультет Київського національного університету вийшов вперед з виробництва дисертаційної туфти. Так тримати, пани лідери української географії!

22 жовтня 2013 р.

Гуманістичне ландшафтне поле і його інтегративний зміст (кандидатська дисертація Ольги Ярославівни Магир), або: Як можна зробити вигляд наукового дослідження, не провівши його

Відгук
про автореферат дисертації Магир О.Я.
«Інтегративний зміст гуманістичного ландшафтного поля
Волинської області як складової євро-регіону «Буг»»
представленої на здобуття наукового ступеня
кандидата географічних наук


На протязі багатьох десятиліть фізична географія розглядалася як дисципліна, що вивчає природне оточення у межах нашої планети. У 2001 році я запропонував розглядати фізичну географію як дисципліну, що акцентує дослідження свого об’єкту з позиції фізики (до речі, саме з цього вона і починалася у ХІХ столітті). Тепер переді мною автореферат дисертації Магир О.Я., одна тільки назва якої примушує читати її неодноразово, щоб зрозуміти, що хотіла сказати авторка. Особливо насторожують слова «гуманістичне ландшафтне поле». Я багато років займався феноменом ландшафту, але не можу зрозуміти, про що йдеться. При цьому об’єктом дослідження авторка визначає ландшафти Волинської області (як природно-антропічна цілісність), а не ландшафтне поле.

16 жовтня 2013 р.

Жахлива ситуація з захистами дисертацій в Україні

Зайшовши у черговий раз до ЦНБ Каразінського університету, я побачив кілька авторефератів, серед яких були автореферат докторської Ю.О. Кисельова (захист 24 травня 2013 року), автореферат докторської О.Є. Афанасьєва (захист 27 травня 2013 року), автореферат кандидатської Т.К. Костюкєвич (захист 20 червня 2013 року), ряд інших авторефератів. Тут же ще кілька авторефератів дисертацій, захисти яких призначені на 26 – 27 червня і 4 липня, в тому числі автореферат докторської Паньківа З.П – ще одна дисертація, про яку слід було написати. Мене це вразило. Там, де автореферати дисертацій мають з’являтися за місяць до захисту, вони несподівано виникають через 3 – 4 місяці після захистів.

14 жовтня 2013 р.

ОБЩАЯ ГЕОГРАФИЯ: ГЕО-ПАТТЕРН

Феноменальный мир является продуктом синтетической деятельности нашего рассудка.
Эммануил Кант

Принято, конечно, природу или вообще явление считать объективными, для всех одинаково существующими, но этот объективный мир явлений возник для простого практического экономического нашего условия между нашими деловыми отношениями.
                                                  Казимир Малевич

в какой бы сфере … деятельность ни протекала, адекватные представления о предмете действия должны формироваться не путем выбора единственно правильной точки зрения, а путем синтеза предметных позиций.
                                                                В.П. Зинченко

Введение. География сегодня – это проблемная дисциплина. И связано это с тем, что географы никак не могут прийти к заключению относительно области её исследования. «Прийти к заключению» здесь означает составить «портрет лица» данной дисциплины на основе туманных образов, намёков, доведя его до совершенства, а также выявить особые – географические – элементы (геоклетки) и их сочетания. «Географические» здесь означает не пресловутые геомассы, составляющие геокомплекс (или ещё хуже - ландшафт), не локусы и территории, которые «объективно существуют»[1], а нечто, связанное с особой организацией. Это особенно важно в связи с задачей выхода на режим согласованного развития/функционирования, которая может быть решена, если природа поддерживает такое движение. Вопрос в том, что общество – это не нечто, привнесенное извне, оно само является результатом сложного развития планетарной среды и, соответственно, её частью. Важно понимать, что всё, вновь возникающее и активно распространяющееся создаёт напряжения в среде, требующие трансформации тех структур, которые уже существуют. Это заметно благодаря проявлению так называемых экологических проблем, проблем технологического и культурологического характера. В процессе становления происходит притирка новых и существующих образований друг к другу. Следовательно, необходимо подходить к этому образованию не как к совокупности отдельно существующих составляющих, а как к целостности, в самоорганизации которой мы принимаем участие, при этом оставляя во внимании вопрос, в какой степени они целостны. Единственной дисциплиной, которая на сегодня способна и должна охватить все стороны такого сложного движения планетарной среды, является география.  

12 жовтня 2013 р.

Проблемные вопросы теории культурного ландшафта Ю.Г. Тютюнника или «игра в бисер» Германа Гессе

В отличие от Ю.Г. Тютюнника, я не могу рассчитывать на публикацию в журнале «Известия РАН, серия георафическая», хотя именно такие журналы должны поддерживать дискуссию. Поэтому я писал эту статью в, так сказать, свободном стиле.
 Олекса Ковалёв

10 жовтня 2013 р.

Семинар "Тематические юбиквитные атласы"

19 октября 2013г. в Донецком институте туристического бизнеса (ДИТБ) состоится однодневный семинар (в формате совещания, workshop) "Тематические юбиквитные атласы".
Среди тем семинара:
  • роль и место юбиквитных атласов (Ю-атласы/U-atlases) в информационном обществе;
  • атласы на мобильных устройствах в туристско-рекреационной сфере и в учебном процессе (с демонстрацией не смартфонах и планшетах);
  • юбиквитные атласы индивидуального профиля (для поддержки принятия решений, менеджеров, экспертов и т.д.);
  • обсуждение перспективных международных проектов юбиквитных атласов.

Желающим принять участие в работе семинара просьба направить запрос в оргкомитет семинара. Рабочая программа семинара будет разослана зарегистрировавшимся участникам позднее.
Организаторы семинара: Игорь Семичастный (Украина, ДИТБ), Евгений Ерёмченко (Россия, группа "Неогеография") и Александр Володченко (Германия, Дрезденский технический университет).

9 жовтня 2013 р.

Авіатранспортно-географічний процес - окозамилювально-географічний процес – профанаційно-географічний процес: рух у нікуди!

Про дисертацію Борисюк О.А. «Регіональні авіатранспортні системи України»

Я у черговий раз був вражений, побачивши у ЦНБ Каразінського університету новий автореферат дисертації, поданої на здобуття наукового ступеню кандидата географічних наук. Ця дисертація написана Борисюк Оксаною Анатоліївною. Захист, згідно з авторефератом, вже відбувся 27 травня 2013 року, але автореферат у ЦНБ з’явився, не повірите, на початку жовтня, тобто через чотири місяці після захисту у спеціалізованій раді Д 26.001.07 (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка). Не зважаючи на це, я вирішив подивитися цей автореферат і висловитись з приводу тієї «географії», яка у ньому міститься.

6 жовтня 2013 р.

Научные журналы как мусор современности

Сотрудник Гарвардского университета журналист Джон Боханон (John Bohannon) обнаружил, что более половины всех англоязычных научных журналов с открытым доступом готовы публиковать совершенно неприемлемые с точки зрения научной методологии работы. Его расследование появилось в Science. Боханон разослал в 304 журнала варианты статьи, в которой были преднамеренно сделаны грубые методологические ошибки.

В манускрипте говорилось об обнаружении влияния некого выделенного из лишайника вещества на рост раковых клеток. Все варианты статьи были совершенно одинаковы за исключением названия вещества, вида лишайника, названия линии раковых клеток и имени виртуального автора. В статье было несколько важных методических ошибок, наличие которых делало ее выводы совершенно необоснованными. Например, утверждалось, что вещество останавливает рост раковых клеток дозозависимым образом, при этом сами данные этому противоречили: при повышении концентрации скорость роста клеток никак не изменялась.

Работа не содержала описания необходимых контрольных экспериментов, а в выводах предлагалось сразу же использовать исследуемое вещество в качестве лекарства без проведения клинических тестов. Из 255 журналов, которые успели принять решение о публикации на момент выхода расследования, 157 изданий работу приняли и только 98 от нее отказались. Около 60 процентов журналов, по словам журналиста, вообще не проводило рецензирование статьи (что скорее говорит в пользу журнала в случае отказа). Однако, даже когда у редакторов возникали к работе вопросы, они касались прежде всего форматирования. В 70 процентах случаев такие работы все равно принимались к печати. Вопросы по научному содержанию у редакторов возникли только в 34 из 304 случаев.

Боханон обнаружил, что большинство попавших в расследование журналов намеренно вводят читателей в заблуждение о своей географической принадлежности. Например, American Journal of Polymer Science и European Journal of Chemistry (оба они приняли статью) по адресам и банковским реквизитам оказались пакистанским и турецким изданием соответственно. Большинство изданий оказалось родом из Азии: около трети базировались в Индии, многие другие — в Китае.

Следует отметить, что хотя журналист проверял издания по общему открытому реестру (Directory of Open Access Journals), он не пытался сделать свою выборку репрезентативной. Кроме того, Боханон не отправлял свою работу в традиционные «закрытые» журналы, одним из которых является и Science, где появилось расследование.

Подобный эксперимент с одним из российских журналов из списка ВАК в 2008 году провел биоинформатик Михаил Гельфанд и его коллеги по газете «Троицкий вариант». Он отправил сгенерированную программой статью «Корчеватель: алгоритм типичной унификации точек доступа и избыточности» и ее приняли к публикации. Впоследствии журнал из ваковского списка исключили, а требования к таким изданиям были ужесточены. Открытые научные журналы взимают плату за статьи не с читателей, а с авторов, поэтому требования тщательного рецензирования могут вступать в противоречие с финансовыми интересами издания. Тем не менее, многим открытым журналам, например, PLoS ONE, уже удалось заработать значительный вес в научной среде. Саму идею открытости результатов исследований, большинство которых проводится за бюджетный счет, поддерживают многие правительства. Недавно общее число открытых научных статей (совокупно из открытых и закрытых журналов) в мире поравнялось с числом публикаций, доступных только по подписке.

Половину открытых научных журналов назвали «мусором»


Сотрудник Гарвардского университета журналист Джон Боханон (John Bohannon) обнаружил, что более половины всех англоязычных научных журналов с открытым доступом готовы публиковать совершенно неприемлемые с точки зрения научной методологии работы. Его расследование появилось в Science. Боханон разослал в 304 журнала варианты статьи, в которой были преднамеренно сделаны грубые методологические ошибки.