24 квітня 2017 р.

Відгук про автореферат дисертації Коломієць Катерини Василівни «Соціально-економічний розвиток регіону Українського Причорномор’я на засадах регіоналістики та планування території»

В ОДЕСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
ім. І.І. МЕЧНИКОВА ШТАМПУЮТЬ КАНДИДАТІВ НАУК НА РІВНІ БАКАЛАВРІВ, А ПРОФЕСОР ЦЬОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ВІКТОРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА ЯВОРСЬКА
ДЕМОНСТРУЄ СТАЛУ ВІДСУТНІСТЬ НАУКОВОЇ КУЛЬТУРИ І ФАХОВОСТІ

Дисертант: Коломієць Катерина Василівна
Тема: Соціально-економічний розвиток регіону Українського Причорномор’я на засадах регіоналістики та планування території  

Місце виконання роботи: кафедра економічної і соціальної географії та туризму, Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова

Науковий керівник: Яворська Вікторія Володимирівна, доктор географічних наук, професор кафедри економічної і соціальної географії та туризму, Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова;

Офіційні опоненти:
Мезенцев Констянтин Володимирович, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри економічної та соціальної географії, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка;
Кузишин Андрій Васильович, кандидат географічних наук, доцент кафедри географії України і туризму, Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка

Захист планується на 12 травня 2017 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.051.03 при Одеському національному університеті ім. І.І. Мечникова.

20 квітня 2017 р.

УКРАЇНА – МАЙБУТНЄ: ЗЕМЕЛЬНИЙ КАДАСТР МАЄ БАЗУВАТИСЯ НА ІНШИХ ПРИНЦИПАХ

До проблеми географічного менеджменту

У цьому короткому огляді я хочу звернути увагу українського суспільства, фахівців в області землекористування та деяких суміжних сфер, політиків на важливі питання, пов’язані з уявленнями про природне середовище, природні ресурси та земельний кадастр.

10 квітня 2017 р.

УКРАЇНА – МАЙБУТНЄ: ЧИ Є ПЕРСПЕКТИВИ?

Ми розуміємо, що здійснювати державне керування у складні часи, коли йде війна з агресором, важко, але ...
У зв’язку з критичною ситуацією, у яку керівники держави завели Україну, наближенням звіту уряду та триріччя перебування пана Порошенка на посаді президента, хотілося б оцінити стан справ, так би мовити, знизу. А він є доволі неприємним. Ми зупинимось на декількох гострих питаннях, вирішення яких визначатиме подальше існування країни-України. На перший план слід поставити питання:
ХТО КЕРУЄ ДЕРЖАВОЮ?

3 квітня 2017 р.

Відгук про автореферат дисертації Лозинського Романа Мар’яновича «Етномовна географія України»

ЦЕ СВИНСТВО ПРОТЯГНУТИ ПІД ВИГЛЯДОМ
ДОКТОРСЬКОЇ ЗВИЧАЙНИЙ ЗВІТ, ЯКИЙ НЕ МАЄ
ЖОДНОГО СТОСУНКУ ДО ГЕОГРАФІЇ!
ПАН ЛОЗИНСЬКИЙ Р.М. ТА ТІ, ЩО ЙОМУ ДОПОМОГЛИ ОТРИМАТИ ДИПЛОМ ДОКТОРА ГЕОГРАФІЧНИХ НАУК
У 2010 РОЦІ МАЮТЬ БУТИ ПОЗБАВЛЕНІ ДИПЛОМІВ!

Після ознайомлення з авторефератом дисертації А. Зубика, науковим керівником якого був пан Лозинський Р.М., я вирішив познайомитись і з його дисертацією. Перше що мене вразило – це назва: «Етномовна географія України». Вже ця назва роботи мала б стати перепоною для її захисту у географічній спеціалізованій раді, бо такої географії – етномовної – немає і бути не може. Але пан Р.М. Лозинський став доктором географічних наук, звісно, формальним. Є ще деякі моменти, які викликали мій подив. Опонентами, звісно, формальними, виступили пан О.Г. Топчієв, пані О.В. Заставецька та доктор економічних наук Садова У.Я. Не буду ставити питання, як могли погодитись опонувати цю роботу перші двоє з названих, але яке відношення до географії (якщо це географія), тим більше – до етномовної проблематики може мати економіст? Ніякого. Отже, відгук.

Роботу виконано на кафедрі географії України географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

Науковий консультант: Заставний Федір Дмитрович, доктор географічних наук, професор

Офіційні опоненти:     
Топчієв Олександр Григорович, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри економічної та соціальної географії, Одеський національний університет імені І.І. Мечнікова;

Заставецька Ольга Володимирівна, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри географії України і туризму, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка;
                                     
Садова Уляна Ярославівна доктор економічних наук, провідний науковий  співробітник, завідувач відділу соціально-гуманітарного розвитку регіону Інститут регіональних досліджень НАН України;
        
Захист відбувся “26 березня” 2010 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.08 у Львівському національному університеті імені Івана Франка. 

30 березня 2017 р.

Полеміка з Євгеном Іваненко по перших п’яти питаннях його дисертації на тему: «Еколого-географічний підхід до просторової організації природно-заповідного фонду України»

Вітаю, пане Євгене. Отже
До питання 1. Існують, наприклад, і математичний, і історичний підходи. Якщо до розв'язання проблеми потрібні інструменти з різних галузей науки, ми використовуємо комплексні підходи. В даному випадку - еколого-географічний, оскільки нам треба було розглянути проблему з точки зору закономірностей формування екосистем і просторового їх поширення.
Мій коментар. Не існує ні математичного, ні історичного підходів. Математика не є підходом, це певна форма відображення, що здійснюється на основі особливої – математичної – мови, яка вимагає наявності математичного мислення. Формами також є вербальне відображення, фотографування, картографування, ГІС-відображення тощо. Що стосується історичного «підходу», треба розуміти, що таке історія. Це напрям, який розглядає дещо в плані послідовності зміни у ньому процесів, режимів, що визначають його стан, наприклад, послідовність проходження точок біфуркації. Отже, історія не є підходом. Часто плутають історичність зі змінами у часі, але це те, що називається динамікою. Мене дивує Ваша заява: «В даному випадку - еколого-географічний, оскільки нам треба було розглянути проблему з точки зору закономірностей формування екосистем і просторового їх поширення». Екосистеми є поняттям виключно екологічним, а Ваше бачення ролі географії у вигляді «просторового їх поширення» є свідченням Вашого нерозуміння, що таке географія і яку область дослідження вона має. Географія – це не закономірності «просторового поширення» (цікаво, які ще варіанти поширення Ви знаєте?). Отже, не варто змішувати наукові напрями та підходи. Підходи є універсальними, наприклад, системний, холістичний тощо. Підхід – це спосіб бачення того, що Ви досліджуєте. Тому не можна говорити про, наприклад, біологічний підхід в географії чи в соціології, як і про географічний чи соціологічний у біології тощо. Вже дійшло до дивної генної географії!

29 березня 2017 р.

Підходи до ландшафту, як їх бачить Ричард М’ю

Ковальов О. («Номад»)

Landscape, though, did not provide a banner under which all factions could unite.
      Richard Muir, Approaches to Landscape

A landscape is the visible features of an area of land, its landforms and how they integrate with natural or man-made features.
                New Oxford American Dictionary

Introduction
1 Landscape History and Landscape Heritage
На жаль при написанні своїх монографій на ландшафтну тематику я не знав про існування надзвичайно цікавої книги Ричарда Мю «Approaches to Landscape», виданої у 1999-му році. Вона включає наступні позиції: «Landscape History and Landscape Heritage», «The Practice of Landscape History», «The Structure and Scenery Approach», «Landscapes of the Mind», «Landscape, Politics and Power», «The Evaluation of Landscape», «Symbolic Landscapes», «The Aesthetic Approach to Landscape», «Landscape and Place». Тому я вирішив зробити невеличкий огляд цієї книги, тим більше, що автор навів підходи різних авторів до бачення цього складного явища. У вступній частині він пише: «As the study of landscape has grown,  so  its branches have grown apart» [Muir, 1999: xiii]. Це суттєво відрізняється від позиції українських, російських, білоруських авторів, які у своїй масі тримаються однієї точки зору як абсолютної істини, що бере свій початок від робіт Л.С. Берга і стала джерелом стандартизації та догматизації мислення у цій сфері. Спочатку ландшафт зробили природним комплексом, потім геосистемою, що привело до втрати його етимологічного коріння. Як бачимо, у західних авторів має місце інше ставлення до ландшафтної проблематики: феномен ландшафту розглядається як ледве не загроза для науки, бо його не можна описати як фізичну сутність: 

27 березня 2017 р.

Відгук про автореферат дисертації Зубика Андрія Ігоровича «Сучасна українська діаспора: розселення, соціо- та демографічні процеси»

У ЛЬВІВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМ. ІВАНА ФРАНКА НЕ СОРОМЛЯТЬСЯ ГОТУВАТИ І ВИВОДИТИ НА ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ, РІВЕНЬ ЯКИХ НЕ ПЕРЕВИЩУЄ КУРСОВУ 2-ГО КУРСУ! НА ЦЕЙ РАЗ “ЗІРКОВО” ЗАСВІТИВСЯ ПРОФЕСОР ЛОЗИНСЬКИЙ РОМАН МАР’ЯНОВИЧ, З ЧИМ ЙОГО І ПОЗДОРОВЛЯЄМО!

Дисертант: Зубик Андрій Ігоревич
Тема: Сучасна українська діаспора: розселення, соціо- і демографічні процеси

Місце виконання роботи: кафедра географії України географічного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка

Науковий керівник: Лозинський Роман Мар’янович, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри географії України, Львівський національний університет ім. Івана Франка;

Офіційні опоненти:
Руль Володимир Петрович, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії, Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича;
Заставецький Тарас Богданович, кандидат географічних наук, доцент кафедри  географії України, Тернопільський національний університет ім. Володимира Гнатюка

Захист планується на 20 квітня 2017 року на засіданні спеціалізованої ради Д 35.051.08 у Львівському національному університеті ім. Івана Франка.

23 березня 2017 р.

УКРАЇНА - МАЙДАН: ТАК ЩО, КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. ШЕВЧЕНКА - ГОЛОВНИЙ В УКРАЇНІ?

Пропонуємо читачам матеріал, що стосується "славетного" Київського університету ім. Тараса Шевченка. Невже такий університет може бути зразком? Не дай Боже! Це сором - з дозволу сказати, столичний університет демонструє ужимки радянщини. До цього матеріалу додамо факти, що стосуються безобразних захистів дисертацій у цьому університеті (детальніше тут). Чи не час поставити питання про відповідність керівників цього університету посадам, які вони обіймають? Схоже, це слід було зробити вже давно, але влада мовчить, виходить, комусь такий стан є вигідним.


УКРАЇНА - РОСІЯ: ПОДІЇ У БАЛАКЛІЇ - НІ ЩО ІНШЕ, ЯК ПІДГОТОВКА ДО ШИРОКОМАСШТАБНОГО НАСТУПУ РОСІЙСЬКО-ТЕРИРИСТИЧНИХ ПУТІНДРИЛІВ

Не знімаючи відповідальність з тих, хто мав забезпечити охорону, у тому числі проти малих літальних апаратів, складів під Бакалією, маємо заявити, що те, що сталося, є ознакою того, що Росія вже готова розпочати широкомасштабну військову компанію в Україні. Такі диверсії саме і здійснюються перед наступами задля зменшення обороноздатності супротивника. Тому наголошуємо на тому, що після успішного завершення військової компанії, керівництво України (яким би воно не було) має поставити перед світовою спільнотою питання про відшкодування Росією нанесених Україні збитків, в першу чергу шляхом приєднання до України відомих територій як на суходолі, так і у морі. Це стосується і Грузії.
Похабна поведінка кремлівських дебілів має бути жорстко відрегульована світовою спільнотою! Україна ніколи не ставила питання про захоплення територій сусідніх держав навіть попри те, що там проживає багато етнічних українців. Якщо Росія не навчилася будувати з сусідами нормальні стосунки, її слід поставити на місце, і це місце (територія) має після останніх війн з Грузією та Україною, зменшитися. 

16 березня 2017 р.

УКРАЇНА - МАЙБУТНЄ: СКУ закликав Президента до громадських слухань щодо подвійного громадянства

Вважаємо за доцільне підтримати звернення СКУ до пана Порошенка. За межами України живуть такі самі українці, які, до того ж (особливо у Канаді та США) краще бережуть традиції нашого народу, ніж багато з тих, хто живе в Україні. Ніхто у світі не буде сприймати українську націю як державотвірну, якщо людям, які виїхали працювати за межі України, не нададуть українське громадянство. Але для мешканців України подвійне громадянство може стати способом уникати відповідальності за скоєні злочини. Особливо це стосується чиновників всіх рівнів, військових і т. і.
  

20 лютого 2017 р.

ХАРКІВ — МАЙДАН: КОЛИШНІЙ ХАРКІВ'ЯНИН, ЖИТЕЛЬ ХАЙФИ ПРО СУЧАСНИЙ ХАРКІВ

Газета “Харьковская неделя” № 6, лютий 2017 року опублікувала цікавий матеріал - погляд колишнього харків'янина, на тепер жителя Хайфи Шимона Бримана на сучасний Харків. Не можна не погодитися з його думкою, у тому числі стосовно будівництва нікому непотрібного залізобетонного одоробла на площі Свободи/Світла. Як бачимо, люди не можуть погодитись з цим варіантом. Ми вважаємо, що площа потребує збільшення функціональності, що вимагає створення особливого архітектурного ансамблю в центральній частині скверу.

14 лютого 2017 р.

УКРАЇНА - МАЙДАН: УКРАЇНА ПОТРЕБУЄ НОВОЇ ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО УСТРОЮ, ЯКА НЕ БАЗУЄТЬСЯ НА ПОНЯТТІ “ВЛАДА”

Події останніх двох десятиліть, які призвели до невідворотності Майдану, вказують на те, що має місце повна невідповідність між старою формою державного устрою, що базується на понятті “влада”, і зростаючою складністю ситуації, у якій сьогодні перебуває не тільки Україна, але й всі країни світу. Ми добре пам'ятаємо, як відбувався розпад СРСР, сьогодні багато інших країн опинилися у стані нестабільності. Маємо цілу купу викликів, на які все важче реагувати однозначно — ісламський радикалізм, запуски балістичних ракет Північною Кореєю, агресивна поведінка Росії, керівництво якої намагається примусити весь світ рухатись у напрямку, визначеному у Кремлі, багато інших негараздів. На цей складний процес накладаються природні фактори на кшталт глобального потепління.