31 серпня 2012 р.

Сучасний погляд на географію: загальна і теоретична географія

Преамбула. Внаслідок подій останніх років я втратив можливість виступати на конференціях і з’їздах ГТ, що проводяться в Україні, у зв’язку з чим вважаю необхідним виставити цей текст як матеріал, який я доповідав би на черговому з’їзді Українського ГТ, що має відбутися цієї осені у Дніпропетровську.


Ковальов О.П. Сучасний погляд на географію: загальна і теоретична географія. Піднімається питання про створення загальної і теоретичної географії. Показано, що без загальної географії ця галузь знань не сприймається як самостійна наукова дисципліна. На відміну від пануючої точки зору, що географія пов’язана з просторовим аспектом, картографуванням земної поверхні, описом просторових структур та моделюванням в режимі ГІС-технологій, автор бачить її як дисципліну, областю дослідження якої є організація геосередовища як наслідок комунікативної взаємодії утворень різної природи – мінеральних, біотизованих та антропізованих. Складовими такої організації виступають геохолони (геоорги). Замість Автор відкидає стару диференціацію географії на фізичну і соціально-економічну і не вважає такі напрямки, як кліматологія, гідрологія, ґрунтознавство, тим більше картографію як географічні. Розглядаються складності створення теоретичної географії.

Kovalyov Alexander. Modern view on Geography: General and Theoretical Geography. The author raises a question of forming General and Theoretical Geography Science. It is shown that without General Geography this branch of knowledge doesn’t interpret as self-reliant scientific discipline. Today’s prevailing viewpoint is that Geography is connected with spatial aspect, Earth surface mapping, spatial structures description and modeling in the regime of GIS-technology. The author considers Geography as a discipline which focuses on the geo-environment. It is a sequence of communication interaction of different nature masses: mineral, boitized and anthropotized (men transformed) ones. The components of such organization are geoholons (geoorgs). The author eliminates the old division of Geography on the physical and social-economical. Furthermore the author does not consider such branches of knowledge as Climatology (Atmology is better), Hydrology, Pedology, Cartography as the Geographical disciplines. The complexities of the Theoretical Geography treat are considered.