22 березня 2018 р.

Відгук про автореферат дисертації Зопотоцької Вікторії Анатоліївни «Суспільно-географічне дослідження ринку житла Київського регіону»

ВІТАЄМО ВИДАТНОГО НЕДОГЕОГРАФА ПАНА Я.Б. ОЛІЙНИКА
З ПІДГОТОВКОЮ У СТІНАХ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ЧЕРГОВОГО ПСЕВДОНАУКОВОГО ШМУРДЯКА

Робота виконана на кафедрі економічної та соціальної географії географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Науковий керівник:
Олійник Ярослав Богданович, доктор економічних наук, професор, академік НАПН України, Заслужений діяч науки і техніки України, декан географічного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Офіційні опоненти
Палеха Юрій Миколайович, доктор географічних наук, професор ДП  "Український  державний  науково-дослідний інститут проектування міст "ДІПРОМІСТО" імені Ю.М. Білоконя, заступник директора з наукової роботи, начальник центру геоінформаційних систем
Савчук Іван Григорович, кандидат географічних наук, старший науковий співробітник сектору територіальної організації суспільства, Інститут географії НАН України

Захист відбудеться «3» квітня 2018 р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.07 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

Відгук
про автореферат дисертації
Зопотоцької Вікторії Анатоліївни
«Суспільно-географічне дослідження
ринку житла Київського регіону»,
представленої на здобуття наукового
ступеня кандидата географічних наук
за спеціальністю 11.00.02 – економічна
та соціальна географія

Я відразу напишу, що така тема дисертації не має жодного стосунку до географії, і спроби довести протилежне мають сприйматися як знищення географії як наукової галузі в Україні. Ринок житла є соціально-економічною сферою, тому авторка просто демонструє відсутність необхідної географічної кваліфікації. Тому перші запитання –
Питання 1: Пані Вікторія, у чому полягає суть наукового дослідження?
Мій коментар: Я ставлю це питання, бо тема дисертації не містить жодного натяку на науковість. Ринок житла існує дуже давно, він досліджений, а обмеження території Київським регіоном взагалі робить роботу оціночною, а не науковою.   
Питання 2: Пані, у якому вузі Ви навчалися і чому полягає особливість області дослідження географії?
Мій коментар: Насправді, не має особливого значення, у якому вузі навчалася пані, бо на сьогодні всі вузи дають приблизно однакову «географічну освіту». Що стосується області дослідження географії, це досить докладно розібрано у моїх роботах на відомому сайті «Fundamental tasks of Geography», а також показано, що для існування такої спеціальності, як «економічна та соціальна географія», як і «суспільна географія», просто не існує – це вигадка. На жаль, ситуація в географічній спільноті сьогодні така, що ніякі критичні аргументи не сприймаються, бо існуючий стан речей всіх влаштовує, що свідчить про наявність хвороби, що проявляється у аморальності.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми.
Мій коментар: Важко зрозуміти, як можна приймати до захисту дисертацію з такою невиразною актуальністю. І як завжди – «Не дивлячись на значну увагу до проблематики ринку житла, в науковій літературі не достатньо глибоко опрацьовані головні засади його функціонування. ... Звідси, недостатність наукової розробки вищенаведених питань, які вимагають систематизації та поглиблення теоретико-методологічних й прикладних аспектів формування та функціонування регіонального ринку житла, що й обумовлює актуальність дисертаційного дослідження» (с. 3), і далі «В той же час на регіональному рівні, на нашу думку, ці питання вивчені недостатньо та потребують подальших наукових розвідок» (с. 4).
Питання 3: Пані, якими критеріями достатності глибини опрацювання Ви користувалися, щоб зробити такий «висновок»?
Мій коментар: Критерій був тільки один – запах диплома кандидата наук! Авторка спокійно вписує у текст слова, що акцентують увагу на науковості, якої немає. З самого початку ми бачимо суцільну демагогію. Подивіться на цей текст: «Найбільш актуальними в даному аспекті є теоретичні та прикладні питання механізмів житлового забезпечення,  підвищення  доступності  житла  для  населення, питання кредитування й залучення інвестиційних ресурсів, функціонування будівельного комплексу, забудови територій тощо» (с. 4).
Питання 4: Пані, невже ці питання потребують якоїсь теорії?
Мій коментар: Та ні, це – життєва практика, але без вислову «теоретичні питання» немає і науковості.

Об’єкт дослідження: ринок житла Київського регіону.
Питання 5: Пані, яким чином ринок житла став об’єктом дослідження географії, і чи можуть бути об’єктами дослідження географії ринок картоплі, ринок цибулі, ринок алкоголю тощо?
Мій коментар: Пане Олекса, не мороч голову молодому даруванню, що виросло під крилами самого пана Я.Б. Олійника, звісно, ні, але «школа» шмурдяка Олійника допускає не тільки це. І не забувай, хто він, а хто ти, старий замухришка!

Предмет дослідження: просторові аспекти функціонування ринку житла регіону та особливості його трансформацій.
Питання 6: Пані, так у Вас географія зводиться до просторових аспектів будь-чого?
Мій коментар: Так це ж головна теза школи пана Олійника – це єдине, що вони спроможні «досліджувати»!

Мета дослідження: розробка теоретико-методологічних основ суспільно-географічного дослідження ринку житла регіону та обґрунтування практичних рекомендацій з його удосконалення в Київському регіоні.
Питання 7: Пані, так Ви що досліджували, ринок житла чи «теоретико-методологічні основи суспільно-географічного дослідження ринку житла»?
Мій коментар: Пані взагалі нічого не досліджувала, бо її «науковий» керівник – Сам! Ми бачимо чистої води профанацію.
В роботі мета дослідження не пов’язана з об’єктом дослідження!

Завдання дослідження (всього сім – забагато, але це не має значення, бо все одно вони - липові):
- сформулювати  теоретико-методологічні  засади  суспільно-географічного дослідження ринку житла регіону;
Питання 8: Пані, а у висновках Ви напишете – «Сформульовано теоретико-методологічні засади суспільно-географічного дослідження ринку житла регіону», чи не так?
Мій коментар: Це підтверджує нерозуміння авторкою суті наукового дослідження! Завдання мають бути пов’язані з об’єктом дослідження, а не з чимось супутнім.
- обґрунтувати методичні підходи та методику суспільно-географічної оцінки ринку житла Київського регіону;
Питання 9: Пані, а Вам Ваш «видатний» псевдо науковець не сказав, що завдання мають бути пов’язані з об’єктом дослідження, а не з супутніми питаннями?
Мій коментар: А навіщо йому щось казати, він же – Сам!
- визначити, систематизувати та проаналізувати вплив чинників на формування та розвиток ринку житла регіону;
Питання 10: Пані, ринок житла існує багато десятиліть, а Ви вважаєте, що зробили революційний крок у дослідженні цього питання?
Мій коментар: Про які кроки йдеться, тут треба було щось наукоподібне написати, а все вирішує Сам!
- провести комплексний аналіз попиту та пропозиції на ринку житла Київського регіону, визначити основні напрями їх трансформацій;
Мій коментар: Розумієте, якою мурою займалася дисертантка!
- провести аналіз житлового будівництва в регіоні, визначити його тенденції та перспективи;
Мій коментар: Розумієте, якою мурою займалася дисертантка! Йдеться про чистої води профанацію!
- виявити та узагальнити основні тенденції ціноутворення на регіональному ринку житла, їх причини та напрями в умовах ринкових трансформацій;
Мій коментар: Розумієте, якою мурою займалася дисертантка! Йдеться про чистої води профанацію!
- оцінити  проблеми  та  визначити  напрями  підвищення  ефективності функціонування ринку житла Київського регіону.
Питання 11: Пані, а що Ви розумієте під «ефективністю функціонування ринку житла»?

Методи дослідження.
Мій коментар: Предмет обговорення відсутній!

Наукова новизна
вперше:
- здійснено комплексну суспільно-географічну оцінку ринку житла в Київському регіоні, що дозволила виявити територіальні відмінності попиту та пропозиції на житло;
Питання 12: Пані, а Вам Ваш «видатний» не розказав, що таке наукова новизна?
Мій коментар: Ні, не розказав, бо сам не знає - ніколи не мав справу з науковою новизною! Те, що написала дисертантка, не є не тільки науковою, але й взагалі ніякою новизною! Територіальні відмінності попиту житла всім відомі без будь-якого дослідження!
- визначено територіальні межі зон ціноутворення в Київському регіоні, зокрема семи зон в межах Києва та шести зон в межах області.
Питання 13: Пані, як це стосується науки, тим більше – географії?
Мій коментар: Ніяк, ну і що! Є наукова новизна чи її немає – визначає Сам! А якщо серйозно, це якийсь шмурдяк, а не дисертація!
У роботі відсутня наукова новизна і, відповідно. відсутній предмет захисту!

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
Розділ 1. «Теоретико-методологічні засади суспільно-географічного дослідження ринку житла регіону» - «проведено аналіз наукових категорій «нерухомість», «житлова нерухомість» та «житло». Встановлено певну термінологічну неузгодженість внаслідок паралельного вживання у науковому обігу даних термінів. Запропоновано розмежовувати категорії «житло» та «житлова нерухомість»» (с. 8).
Питання 14: Пані, звідкіля Ви взяли, що «нерухомість», «житлова нерухомість» та «житло» є науковими категоріями?
Мій коментар: Уявляєте, ці звичайні терміни пані ставить на один рівень з такими поняттями, як «квант», «поле», «інформація», «кореляція», «система» тощо. От я і хочу дізнатися, у якому вузі ця цяця отримала диплом про вищу освіту. І авторка цілком серйозно обговорює «визначення» цих слів! Повний капець.
Питання 15: Пані, а від можливості чи неможливості переміщати ці Ваші штучки залежить, мають вони відношення до географі, чи ні, і ось ще – а ятка, у якій з милим класно, є житлом?
Мій коментар: До географії має відношення все, що скаже Сам (пан Я.Б. Олійник)! Те, що йде далі, без таблеток від розладу шлунку читати неможливо ...
Питання 16: Пані, а Ваша «територіальна локалізованість» закритеріїзована, тобто, наприклад, стадіон територіально локалізований, чи ні?
Мій коментар: Це залежить від того, у кого «науковець» пише свій дисер.
Читаємо: «З позицій суспільної географії під ринком житла ми розуміємо систему суспільних відносин в межах певного географічного простору з чіткою локалізацією, в якому відбуваються операції з житловою нерухомістю, формується попит, пропозиція і ціни на житло та забезпечується реалізація головної, найбільш важливої потреби людини в сприятливих умовах середовища проживання» (с. 8).
Питання 17: Пані, а якщо прибрати цей ваш (разом з Вашим генієм для добрив паном Олійником) географічний простір, ринок житла перестане існувати?
Мій коментар: Ні, не перестане, але тоді пані не зможе «захистити» свою «наукову» працю у географічній спеціалізованій раді, так що хочеш, чи не хочеш, Олекса, а географічний простір, хоча його й немає, а має бути.
Читаємо: «Житло, як об'єкт нерухомості є стаціонарним і нерухомим, має певне місце розташування і кордони, тобто локалізоване в просторі і характеризується унікальністю кожного об'єкта нерухомості» (с. 8).
Питання 18: Пані, а для захисту кордонів Вашого житла Ви визначились з кулеметними гніздами?
Мій коментар: Я це питання ставлю абсолютно серйозно!
Читаємо: «В дослідженні теоретично осмислені основні групи чинників розвитку ринку житла» (с. 9).
Питання 19: Пані, у чому полягає теоретичне осмислення і чим воно відрізняється від інших варіантів осмислення?
Мій коментар: Тепер я зрозумів – куди там мені, тут просто осмислити те, що пише дисертантка, важко, а пані осмислює теоретично! Здохнути можна. Ні, я більше по першому розділу питання не ставлю, а то ще почну мислити теоретично, тоді кінець, тим більше, що «в дослідженні виділяються теоретико-методологічний, методичний, аналітичний, синтетичний та концептуальний етапи» (с. 9). Ой ...
Питання 20: Пані, а Ваш «методичний етап» - це що таке?
Мій коментар: От, йолопе, він так і називається – методичний етап!

Розділ 2. «Оцінка чинників формування та функціонування ринку житла Київського регіону» - «розкриває вплив основних чинників та формування ринку житла в досліджуваному регіоні. Починається розділ з оцінки положення Київського регіону» (с. 9).
Мій коментар: Думаю, це найбільш складне питання – оцінити положення Київського регіону – запахло Нобеліадою! Те, що написано у цьому розділі, має неабияку цінність, я хочу звернути увагу фахівців на ці матеріали, бо ніде більше ви їх не зустрінете! Особливо важливими є нормативні документи, без яких цей автореферат не міг би сприйматися як науковий.

Розділ 3. «Суспільно-географічна характеристика ринку житла Київського регіону та перспективи його розвитку» - «охарактеризовано сучасний стан та визначено перспективи ринку житла досліджуваного регіону» (с. 10).
Мій коментар: Я хочу дістатися тих сторінок, де є картинки з журналу «Малятко», без яких і дисер – не дисер!
Бачите, у попередньому розділі було описано Київський регіон, а тепер – характеристика ринку житла у ньому – справжня бакалаврська робота з геожитла у геопросторі з впливом геочинників у межах Київського георегіону! І справді –
Питання 21: Пані, а чому Ви не пишете «геожитло», у такому разі Вашу роботу точно сприйняли б як географічну?
Мій коментар: Пан Сам не рекомендував. Натомість: попит – пропозиція – попит - пропозиція ... а ось і картинки, та ще й з кружками – це значно складніше, ніж у роботах, що я зустрічав, бо і кружки також розмальовані! Уявляєте, сунути у автореферат карту житлового фонду Київського регіону, це ж секретний матеріал - знахідка для Вовчика Путіна з його крилатими ракетами! Ну, тепер кінець житловому фонду Київського регіону! Уявляєте собі, з якою точністю подається матеріал: «В Києво-Святошинському районі переважають будинки в 9-12 поверхів. Периферійні райони області відзначаються будинками в 1-2, інколи в 3-5 поверхів» (с. 13)!
Пропоную зарахувати цей захист як захист докторської дисертейшн!
Звернення до студентів старших курсів географічного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка:
Шановні студенти, терміново починайте рахувати кількість поверхів будинків у інших регіонах (Київський вже пораховано), тоді ви зможете захистити дисертації у спеціалізованій вченій раді Д 26.001.07 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка!
 А ось ця картинка – просто шедевр: Рис. 2. Прийняття в експлуатацію житла у Київському регіоні!
Питання 22: Пані, так Ви самі й були задіяні у «прийнятті в експлуатацію житла у Київському регіоні»?
Уявляєте, який рівень географічності цієї роботи: «У будівництві нових житлових будівель Київської області перевага віддається влаштуванню зовнішніх стін із цегли. В Києві значна частка складає будинки з моноліто-бетону та змішаних матеріалів» (с. 14)!
Питання 23: Пані, а стіни будинків влаштовуються, чи зводяться?
Мій коментар: Пан Сам сказав, що по-барабану, головне – щоб гроші заплатили! А далі – екскурсія по Києву і його околу – де, скільки і чого.

ВИСНОВКИ
Їх дев’ять (де вона їх взяла?)!
«В  роботі  обґрунтовано  вирішення  важливого  наукового  завдання формування теоретико-методологічних засад суспільно-географічного дослідження ринку житла в регіоні» (с. 17). Вам ясно – до важливого наукового завдання має відношення і те, з чого складені стіни домів.
1. «Доведено доцільність застосування суспільно-географічного підходу до вивчення ринку житла регіону» (с. 17).
Мій коментар: А я ніякого доведення не побачив, звичайний трьоп!
2. «З точки зору суспільно-географічного підходу під ринком житла запропоновано розглядати систему суспільних відносин в межах певного географічного простору» (с. 17).
Питання 24: Пані, а що, є такий «суспільно-географічний підхід»?
Мій коментар: В рамках вчення пана Олійника є все, що можна взяти за гроші!
Ні, перепрошую, далі цю маячню я вже оцінювати не буду, бо ніякого відношення до висновків це не має!
У роботі відсутні висновки, які ідентифікуються, як наукові!

ВИСНОВОК ПО АВТОРЕФЕРАТУ:
Це – насмішка над географією і наукою взагалі. Такого рівню «роботи» не можна захищати навіть як курсові, бо це – всього тільки довідковий матеріал, розбавлений наукоподібним (хоча й це перебільшення) текстом, що базується на термінах, далеких від наукових. Максимум - огляд житлового фонду регіону. Робота не має жодного стосунку до географії і є демонстрацією абсолютної некомпетентності всіх тих, хто причетний до цього спектаклю у спеціалізованій вченій раді Д 26.001.07 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Ці зальотні гуси на кшталт пана Олійника Я.Б. та йому подібних, показують молоді, як, оминаючи дійсно наукове дослідження (бо воно забирає багато сил), можна дотягнутися до диплома кандидата наук.
Ганьба всім, причетним до цього брудного дійства!

21.03.2018 року

Доктор географічних наук                      О.П. Ковальов 

4 коментарі:

 1. Розглянемо "зауваження" автора відгуку.

  1. чи можуть бути об’єктами дослідження географії ринок картоплі, ринок цибулі, ринок алкоголю тощо?
  ВІДПОВІДЬ. Так, можуть. Щоправда серйозний науковець буде вивчати не "ринок цибулі", а ринок овочів чи фруктів загалом, або ще ширше - ринок продовольства.

  2. Пані, ринок житла існує багато десятиліть, а Ви вважаєте, що зробили революційний крок у дослідженні цього питання?
  ВІДПОВІДЬ. Категорично не можна формулювати відношення до об'єкта дослідження, залежно від того, скільки десятиліть існує цей об'єкт. Нехай автор відгуку порахує скільки десятиліть існують ландшафти і чи можна в зв'язку з цим їх досліджувати.

  3. Територіальні відмінності попиту житла всім відомі без будь-якого дослідження!
  ВІДПОВІДЬ. По-перше, слова "всім відомі" мають тут такий самий дилетантський сенс, як і те, що ВСІ професійно розбираються в політиці, або у футболі. По-друге, в наш час ці територіальні відмінності мають дуже динамічний характер і помітно змінюються навіть на протязі 5 років.

  4. - визначено територіальні межі зон ціноутворення в Київському регіоні, зокрема семи зон в межах Києва та шести зон в межах області. Питання 13: Пані, як це стосується науки, тим більше – географії?
  ВІДПОВІДЬ. Питання зонування території за істотними ознаками ЗАВЖДИ стосуються географії, так само як і зонування фацій чи урочищ.

  ВідповістиВидалити
 2. Олекса Ковальов (Номад)23 березня 2018 р. о 14:31

  Мені жаль, що у черговий раз приходиться мати справу з “Unknown”, така тепер традиція - ховатися за маскою. Отже

  1. Я не знаю, про якого серйозного науковця пише дописувач/дописувачка, але географія має чітко визначений домен дослідження - активне середовище, що розглядається в контексті геокомплексу, геосистеми або геохолону=геооргу. Перепрошую, все інше - це спроби пристосувати географію для досягнення особистої мети дисертанта. А це означає, що ринки ні картоплі, ні цибулі, ні овочів чи продовольства в принципі не можуть бути об'єктом дослідження географів. Ринок - поняття економіки, а не географії, і змішувати ці два напрями не варто. Жаль, що про це дисертантка чує перед “захистом”.

  2. Перепрошую, питання ставилося у іншому плані - “ринок житла існує багато десятиліть, а Ви вважаєте, що зробили революційний крок у дослідженні цього питання?”. Не варто змінювати наголос, підраховуючи, скільки це існує: дещо існує, досліджувалось і ще буде досліджуватись, але що змогла додати до його розуміння дисертантка! Те, що я побачив у тексті автореферату, не дозволяє навіть посміхнутися, бо це — махрова профанація наукової роботи!

  3. По-перше, не “на протязі”, а “протягом”. По-друге, стосовно дилетанства - так можуть відповідати тільки представники школи пана Я.Б. Олійника, бо вони вважають себе особливою кастою, що вже нанесло географії в Україні величезної шкоди. Те, що територіальні відмінності є і вони весь час змінюються, також є всім відомим фактом. Питання у наступному
  - яке відношення це має до географії?
  - Відповідь однозначна - жодного!. Географія не займається питаннями “Територіальних відмінностей попиту житла”.

  4. Я отримав наступну відповідь: “Питання зонування території за істотними ознаками ЗАВЖДИ стосуються географії, так само як і зонування фацій чи урочищ”. Це свідчить тільки про те, що я маю справу з людиною, дуже далекою від географії. Свого часу у дискусії з паном Голіковим А.П. (це було у 1990-му році) я його спитав, якщо географія займається зонуванням будь-чого, то чому географи не вивчають функціональне зонування мозку? Пан відповісти не зміг, і вже давно покинув географію. Я ще раз наголошую - географія має свійй домен, вона займається вивченням форм географічної організації середовища - абіотичних, біотизованих та антропізованих. Все інше - викривлення на користь бідних. Ви можете займатися антропізованими утвореннями, це складні і цікаві об'єкти дослідження, але ринки, ціни і т. і. - не мають відношення до географії.

  ВідповістиВидалити
 3. Пишіть коментарі під справжнім ім'ям. Не цікаво та непродуктивно щось обговорювати з людиною (чи може групою людей), що замість того щоб відкрито та змістовно викласти свою позицію "висловлюють" свої предирочки ховаючись за ширмою анонімності.

  ВідповістиВидалити