7 квітня 2014 р.

Відгук про автореферат дисертації Лакомової Олени Йосипівни «Соціально-географічні процеси в старопромисловому Криворізькому регіоні»

Лакомова О.Й. Соціально-географічні процеси в старопромисловому Криворіжському регіоні.
Офіційні опоненти:
Підгрушний Григорій Петрович, доктор географічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу суспільно-географічних досліджень, Інститут географії НАН України;
         Сонько Сергій Петрович, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри екології та безпеки життєдіяльності, Уманський національний університет садівництва.


Відгук
про автореферат дисертації
Лакомової Олени Йосипівни
«Соціально-географічні процеси в
старопромисловому Криворізькому регіоні»
представленої на здобуття наукового ступеня
кандидата географічних наук,
спеціальність 11.00.02 – економічна та
соціальна географія

Мені цікаво, чи є прогрес у тій частині географії, яка чомусь називається соціальною географією. Найважливішим для мене питанням є наступне: чим у таких роботах соціальні процеси відрізняються від географічних і як виникають соціально-географічні процеси? Можливо, відповідь я знайду у цьому авторефераті.
Загальна характеристика роботи.
Актуальність теми. Ця робота присвячена проблемі трансформації соціальних процесів, що відразу виводить її за межі поля дослідження географії – це область дослідження соціології! Якщо йдеться про такі перетворення в умовах переходу до ринково-орієнтованої економіки, то це область дослідження соціально-економічної сфери, але аж ніяк не географії.
Питання 1: Пані, що таке «компоненти території»?
Мій коментар: Я вперше зустрічаю подібний вислів, згідно з яким територія складається з компонентів. Це – ознака некомпетентності.
Об’єкт дослідження: соціальні процеси в старопромисловому регіоні.
Питання 2: Пані, які ознаки області дослідження географії Ви можете назвати?
Мій коментар: Це питання, нажаль, мені приходиться ставити ледве не кожному дисертанту. Складається враження, що люди довільно трактують область дослідження географії, чим наносять їй велику шкоду. Соціальні процеси – це область дослідження соціології – географія тут ні до чого!
Предмет дослідження: географічна структура соціальних процесів в старопромисловому Криворізькому регіоні.
Питання 3: Пані, у чому суть географічної структури, що це таке?
Питання 4: Пані, а чи можна говорити, наприклад, про географічну структуру торгівельної мережі, чи, наприклад, географічну структуру анексії росіянами Криму (дуже актуальне питання)?
Мій коментар: Це – ознака повної відсутності географічної кваліфікації не тільки у дисертантки, але й у її наукового керівника – Швець О.Б.
Гіпотеза дослідження: соціальні процеси в старопромисловому регіоні ресурсного типу можуть посилювати диференціацію територіальної структури життєдіяльності населення, але зберігати при цьому передумови спільності його регіональних інтересів.
Питання 5: Пані, що таке «територіальна структура»?
Мій коментар: Пані плутає поняття «територія» і «простір». Пані не розуміє, що таке територія.
Мета роботи: виявлення географічних чинників і тенденцій, що впливають на соціальні процеси в старопромисловому … регіоні для оцінки можливих наслідків змін, які можуть скорегувати перспективи розвитку цієї території.
Мій коментар: Перепрошую, це не мета наукового дослідження, це – складова аудиту регіону. Наукою тут і не пахне!
Завдання:
. розширено тлумачення сутності та структури соціально-географічних процесів;
Питання 6: Пані і Ваш керівник, як можна ставити таке завдання?
Мій коментар: По-перше, формулювання має форму результату дослідження, по-друге, неможливо оцінити його виконання, бо воно не є конкретним – це туфта.
. визначено характер територіальних наслідків впливу соціальних процесів на регіон старопромислового типу;
Мій коментар: Те ж саме зауваження стосовно формулювання: слово «визначено» не вказує на задачу. Але це дрібниці.
Питання 7: Пані, що таке «територіальні наслідки»?
Мій коментар: Задача не є конкретною і факт її виконання не може бути оцінений.
. проаналізовано можливості типізації наслідків взаємодії соціальних процесів і території в старопромислових регіонах;
Мій коментар: Я навіть питання не буду ставити – не має сенсу! Тут просвічується повна безграмотність дисертантки і її наукового керівника!
. визначені і описані пріоритети й ризики перспективного розвитку соціальних процесів у… регіоні;
Мій коментар: Я навіть питання не буду ставити – не має сенсу! Задача не має вигляду наукової, це – оцінка перспектив розвитку, не більше.
Загальний висновок по задачах: Задачі не носять ознак наукових, вони не вказують на відношення роботи до географії, що ставить під сумнів відповідність дисертації вимогам ДАК.
Методи дослідження:
Питання 8: Пані, «системно-структурний» - це метод чи підхід?
Мій коментар: Дисертантка використовує вислів «системно-структурний» абсолютно формально, не замислюючись над його сенсом. Впевнений, що ніякого «системно-структурного» підходу чи методу в роботі немає.
Питання 9: Пані, як розуміти «порівняльно-географічний метод … при аналізі соціальних процесів»?
Мій коментар: Розуміти треба так – це жах, ознака повної некомпетентності!
Наукова новизна.
Уперше
. розглянуті соціально-географічні процеси як наслідок взаємодії регіональної функції й регіональних інтересів населення території;
Мій коментар: Зрозуміло, що у перше, бо соціально-географічних процесів не існує – є соціальні процеси і є географічні, розбіжності між якими зумовлюють існування соціології та географії, змішувати їх те ж саме, що змішувати вино з водою.
. розроблена графічна модель взаємодії соціальних процесів і територій різного функціонального призначення:
Мій коментар: Модель подивимось, але про яку взаємодію соціальних процесів і територій йдеться?
. проведена типологічна диференціація території старопромислового … регіону з урахуванням вірогідності виникнення спільних регіональних інтересів у жителів міського ядра та сільської периферії цієї території.
Мій коментар: Типологія не є науковим результатом, вона не може входити до списку наукової новизни!
Основний зміст роботи.
Розділ «Соціально-географічні процеси: еволюція в регіональному співтоваристві» - розглядаються проблеми методики вивчення
Мій коментар: Це дивно, бо перший розділ зазвичай присвячується обговоренню об’єкта та предмета дослідження.
Авторка формулює особисте визначення соціально-географічного процесу як «форми активності територіальних спільнот людей, що дозволяє суспільній системі зробити перехід у якісно новий або такий, що вже мав місце раніше, стан під впливом чинників, які можуть змінити характер і стратегію розвитку соціуму» (с. 5).
Питання 10: Пані, а в чому тут географічна суть?
Мій коментар: Її немає. Йдеться про спільноти людей, суспільну систему, що має відношення виключно до соціології. Слово «географічний» тут є тільки способом штучно прив’язати роботу до географії! Дисертантка мала б розглянути геосистему, що включає соціум зі всією його складністю, але цього в роботі немає.
Питання 11: Пані, а Вам відомо, що система може повертатися у стан, «що вже мав місце раніше», тільки в ідеалі?
Мій коментар: Пані нічого не знає про це – дисипативні структури ніколи не повертаються у попередні стани – будь-який стан неповторний.
Читаємо: «Встановлено, що соціально-географічні процеси формуються в духовній і матеріальній сферах суспільства» (с. 5).
Питання 12: Пані, чи можете Ви навести приклади геопроцесів, що формуються у духовній сфері суспільства?
Мій коментар: Ні, вона не може, бо це – повна маячня! Але вона посилається на рис. 1 (с. 6). Тоді питання по рис.1:
Питання 13: Пані, на яких підставах Ви відносите етно-культурологічні, адміністративно-управлінські, політичні процеси, формування свідомості та інтереси до категорії географічних процесів?
Мій коментар: Це називається – що хочу, то й ворочу.
Питання 14: Пані, що таке інформація?
Мій коментар: Пані не знає, що таке інформація і використовує цей термін формально.
Читаємо: «Результатом взаємодії функцій території та регіональних інтересів може стати формування регіонів або населених пунктів, які «виграють» або «програють» від змін» (с. 7).
Питання 15: Пані, а що це за функції території, чи можна навести приклади, вони існують а пріорі, незмінно?
Мій коментар: Так можна писати тільки, якщо людина не розуміє, що таке територія і що таке функція.
Авторка заявляє, що «методичну основу дослідження процесу взаємодії соціально-економічної функції … територій і регіональних інтересів її жителів складає типологія» (с. 7) (незрозуміло чого).
Мій коментар: Перепрошую, типологія – це всього тільки диференціація безперервності на типи, вона не може бути методичною основою дослідження, вона сама потребує певних методів.
Розділ «Чинники трансформації сучасних соціальних процесів у старопромисловому … регіоні». Весь розділ у авторефераті заповнений відомими фактами. Відсутні сліди наукових результатів.
Розділ «Типізація сучасного соціального розвитку старопромислового … регіону». Авторка наводить «індикатори передумов формування регіональних інтересів», які є соціальними. Ніякого відношення до географії це не має. Наведена типізація не є науковим результатом. Це також стосується наведених у авторефераті карт (с. 12). Весь текст несе явний соціологічний характер, але і в такому аспекті він не містить результатів наукового дослідження.
Висновки (10 висновків при чотирьох задачах?).
1. Це не висновок, просто загальні слова.
2. Соціально-географічні процеси характеризуються певною логічною закономірністю локалізації в просторі.
Мій коментар: багато зайвих слів, головне – всі процеси, направлені на організацію, локалізуються, тобто це – відомий факт.
3. Висновок стосується потенційної конфліктності процесів. Такий висновок має право на існування, але він – чисто соціологічний. Авторка виводить «географічний сенс вивчення подібного стану територіальних систем» що «зводиться … до встановлення сили тих протиріч, які потенційно, або вже проявлено, існують у населених пунктах чи регіонах».
Мій коментар: Приїхали! Цікаво, а чи має дисертантка географічну освіту і де вона її отримала?
4. Висновок стосується «інваріантної конфліктності».
Питання 16: Пані, а що це таке?
Мій коментар: Просто слова, які закликані додати науковості.
5. Висновок не містить наукових результатів.
6. Висновок не містить наукових результатів – звичайна констатація фактів.
7. Висновок не містить наукових результатів – звичайна констатація відомих фактів.
8. Якщо в регіоні відсутній конфліктний характер взаємодії, то навіщо було так багато писати про конфліктність?
9. Це не висновок наукового дослідження
10.  Все це відомо!
Загальний висновок по автореферату:
Як і припускалося, робота не має нічого спільного з географією і не може захищатися у спеціалізованій раді географічного профілю. Вона є соціологічною. Але і в цьому відношенні вона не містить результатів наукового дослідження. Заявлений «метод»-підхід – системно-структурний – в роботі відсутній. Все це не дозволяє зробити позитивний висновок – робота не відповідає вимогам ДАК і не може бути оцінена як кандидатська дисертація географічного профілю. Дивує, що така робота була прийнята членами спеціалізованої ради до остаточного захисту.
7.04.2014

Доктор географічних наук                                                   О.П. Ковальов

Немає коментарів:

Дописати коментар