26 грудня 2012 р.

Einige terminologisch-strukturbezogene Aspekte der holonischen Geographie


1. Präambel. Die Darstellung und Beschreibung der Welt wird von verschiedenen Organisationsbzw. Wissensformen realisiert und akkumuliert. Solche Formen sind nicht konstant und entwickeln sich ständig. Zum Beispiel wurde in den 60er -70er Jahre des 20. Jahrhunderts ein holonisches System (Paradigma) entwickelt. Der Begriff Holon wurde von Arthur Koestler (1967) vorgeschlagen.
Holonische Ideen (Ganzes und Teil eines anderen Ganzen) sind auch in anderen Disziplinen, wie der Philosophie, Biologie, Semantik usw. anzutreffen. Die holonische „Konzeption“ bietet auch neue Möglichkeiten für die Strukturierung, Beschreibung und Wahrnehmung der Geowelt.

25 грудня 2012 р.

География: холоническая структура геосреды


Ковалёв А.П. География: холоническая структура геосреды. Обсуждается новое видение структуры геосреды, основанное на холоническом подходе. Высказывается сомнение, что география, во-первых, включает набор квазидисциплин, как это даётся, например, М. Пидвирни, во-вторых, то, что это – наука о пространстве (геопространстве). Показано, что область исследования географии – это геосреда, которая может рассматриваться с позиции разных парадигм. Наиболее адекватной парадигмой является холоническая. Её основу составляет понятие холархии, что предполагает существование холонов разных уровней. География исследует ту часть мировой холархии, которая соответствует геосреде с её гетерогенностью. Делается попытка выделить базовые геохолоны на абиотическом, биотизированном и антропотизированном уровнях.

Ковальов О.П. Географія: холонічна структура геосредовища. Обговорюється нове бачення структури геосредовища, що базується на холоничному підході. Висловлюється сумнів, що географія, по-перше, включає набір квазідисциплін, як це дається, наприклад, М. Підвірни, по-друге, те, що це – наука про простір (геопростір). Показано, що область дослідження географії – це геосередовище, яке може розглядатися з позиції різних парадигм. Найбільш адекватною парадигмою є холонічна. Її основу складає поняття холархії, що передбачає існування холонів різних рівнів. Географія досліджує ту частину світової холархії, яка відповідає геосередовищу з його гетерогенністю. Робиться спроба виділити базові геохолони на абіотичному, біотизованому та антропізованому рівнях.

Kovalyov O. Geography: the holonic structure of geo-medium. The new vision of the geo-medium structure based on holonic approach is discusses. The opinion expressed that, firstly, Geography included the set of quasi-discipline as, for instance, M. Pidwirny presented, secondary, that Geography is the science about space (geo-space). Here shows that the field of geographic research is geo-medium which can be seen from the position of different paradigms, the most appropriate of which is holonic one. It is based on the notion of holarhy that presupposes the existence of holons of different levels. Geography explores those part of universal holarhy, which corresponds to geo-medium holarchy with it heterogeneity. The attempt is made to separate an basic holons on the abiotic, biotized and anthropotized levels.

19 грудня 2012 р.

Атоммаш - Харків


Сьогодні по обласному радію я почув, що знову ставлять питання про продаж „Атоммашу” (заводу „Турбоатом”) ДК „Росатом”. У мене відразу виникла низка запитань і коментарів до них:
1. Чи була це ініціатива колективу цього успішного підприємства? Якщо ні, то на яких підставах ініціюється це питання? „Атоммаш” – одне з найбільш успішним підприємств не тільки Харкова, але й всієї України, то ж навіщо його продавати? Що за цим стоїть, чиї інтереси? Втрачає місто, втрачає Україна і чи виграють робітники! В такому разі, хто матиме від цього зиск?
2. З якою метою „Росатом” хоче придбати „Атоммаш”? Не думаю, що метою є модернізація цього потужного підприємства – це і так весь час здійснюється на „Атоммаші”. Отже, мета, скоріше за все – прибрати конкурента. Це – доволі поширена практика.
3. Що внаслідок продажу „Атоммашу” отримають завод, Харків і що - Україна? Харків не отримає нічого, а Україна - одноразовий внесок у бюджет, який швидко розчиниться… у кишенях чиновників.
4. Які підприємства Харкова ще цікавлять росіян, щоб повністю контролювати виробничу сферу Харкова? Може це „Хартрон”? Чи завод «Комунар», «Фед», пов’язані з космічною сферою, авіаційний, тракторний, КБ ім. Морозова…, щоб прибрати до своїх рук новітні розробки двигунів і танків? Цікаво, чому вони не пропонують придбати завод ім. Шевченка, чи Харківський зоопарк.
5. Ось питання до ініціаторів постановки цього питання: а чи не варто поставити питання про продаж росіянам всього Харкова разом з його напівзруйнованими НІІ (з їх вченими), проектними інститутами, УФТІ (дивним чином ця історична абревіатура перекочувала до Києва)? Бо Харків за радянських часів був третім містом за виробничим і науково-навчальним потенціалом у великій країні, а сьогодні – здається, тільки шостий серед українських регіонів.
6. Цікаво, а чому «Атоммаш» не ставить питання про придбання відповідних підприємств на території Росії?
7. У мене контрпропозиція: давайте продамо росіянам їх Чорноморський флот, щоб вони отримали можливість вивезти його з Криму, а ще краще – айсберг (це ж територія!), встановивши перед цим прапор України.
Отже, тільки запитання. Ось чому у «Зверненні...» я поставив питання про повну відкритість режиму прийняття всіх важливих рішень. Рішення не повинні йти зверху – там немає безкорисних, рішення мають підніматися знизу. Причому для їх відстеження і інтегрування мають бути задіяні відповідні комп’ютерні програми. Так можна взагалі позбутися владних нашарувань у суспільстві.

12 грудня 2012 р.

Звернення до Верховної Ради 7-го скликання


Як громадянин України і Світу, я вважаю за потрібне висловити деякі побажання Верховній раді 7-го скликання. Зазначу, що діяльність Верховної ради попереднього скликання залишила у мене жахливе враження. Отже, висловлю наступні зауваження, акценти і пропозиції:
1. Проблема Влади, її структура. Не можна весь час вести розмову про Владу. Політики всі сили витрачають на боротьбу за Владу, забуваючи про країну і народ. Прагнення Влади – це той біологічний початок, що зберігся у людині. Влада – це завжди насилля, пригноблення, знищення особистості. Не може бути Влади народу – це демагогія, Влада – це завжди Влада над іншими. Єдине, про що можна говорити, так це про Владу над собою. Країні потрібні не владні і лицемірні держиморди, а спеціалісти-менеджери дуже широкого профілю і високої кваліфікації, а це – зовсім інші люди.

30 листопада 2012 р.

Мысли, вызванные замечательным интервью: маленькое начало большой дискуссии


Никто не должен бояться, что наблюдение над знаками
уведет нас от вещей: напротив,
оно приводит нас к сущности вещей.
Готфрид Лейбниц

Александр Володченко, уроженец Украины (Луганск) – один из наиболее видных специалистов в области теоретической картографии и картсемиотики, дал интервью сообществу «Неогеография» (интервью переопубликовано - читать ниже в этой статье). Как он считает, новая география берёт начало от работ А.А. Лютого. Имеется в виду новаторская монография этого автора: Язык карты: сущность, системы, функции. – М.: ИГ АН СССР, 1988. Работы Александра Володченко сегодня – это современный фронт картографической науки.

20 листопада 2012 р.

Ковальов О.П. Географія – штука складна (матриця академіка + матриця академіка + ... = ?)


Ковальов О.П. Географія – штука складна (матриця академіка + матриця академіка + ... = ?). На основі аналіз статті М.В. Багрова, Л.Г. Руденка та І.Г. Черваньова «Статус, місія і перспектива географії: про сучасні підвалини давньої науки» ставиться ряд гострих питань, пов’язаних з подальшим розвитком географії. Піддається сумніву факт, що у географічному дослідженні головним аспектом є територіальність. Показано, що таким аспектом є організація, а саме – геоорганізація. Ставиться питання про те, що геосередовище складається з своєрідних геоклітин – геохолонів, що шляхом складної взаємодії утворюють геотіло планети.

Ковалёв А.П. география – штука сложная (матрица академика + матрица академика + ... = ?). На основе анализа статьи М.В. Багрова, Л.Г. Руденка та И.Г. Черванёва «Статус, місія і перспектива географії: про сучасні підвалини давньої науки» ставится ряд острых вопросов, связанных с дальнейшим развитием географии. Поддаётся сомнению утверждение, что в географическом исследовании главным аспектом является территориальность. Показано, что таким аспектом является организация. Ставится вопрос о том, что геосреда состоит из своеобразных геоклеток – геохолонов, которые вследствие взаимодействия образуют геотело планеты.

1 листопада 2012 р.

Ушёл Будагов Будаг Абдулали ОглыСегодня, менее двух часов назад, из жизни ушёл Будагов Будаг Абдулали Оглы. Это тяжелейшая потеря для нас всех. Это невосполнимая утрата для всех географов. Мы скорбим вместе со всеми родственниками Будага Будагова.
Тяжёлая весть: когда уходит ЧЕЛОВЕЧИЩЕ, который сделал так много для ЧЕЛОВЕЧЕСТВА - это трудно осознать, это отказывается воспринимать мозг. Тяжелейшая утрата большого друга моей семьи, моего отца, ЧЕЛОВЕК, которому я обязан очень многим. Из жизни ушёл не просто замечательный учёный, из жизни ушёл ЧЕЛОВЕК необыкновенной доброты, высокой морали.
Сколько буду жить - не забуду его.
Пусть будет пухом ему земля.
Александр Ковалёв

29 жовтня 2012 р.

География: акцент внимания на организацию


Ковалёв Александр. География: акцент внимания на организацию. Рассматриваются вопросы, связанные с холистическим видением геосреды как области исследования географии. Предполагается, что геосреда проявляется через взаимодействие абиоты, биоты и антропоты как особый уровень организации – геоорганизация, которая проявляется как геотело. Акцентируется внимание на различии между географией и хорографией. Рассматривается вопрос о роли географии в решении глобальных проблем взаимодействия общества и природы.

Alexander Kovalyov. Geography: focus of attention on the organization. Discusses issues related to the holistic vision of geo-medium as a field of study geography. It is assumed that the geo-medium emerges from abiota, biota and anthropota interaction as particular organization level – geo-organization that concentrated as geobody. It is focuses on the distinctions between Geography and Chorography. The question about significance of Geography in deciding of the problems of interaction between society and nature is considered.

17 жовтня 2012 р.

География: на пути к языку холонической географии


1. ПреамбулаГеография прошла длительный путь развития, зародившись в те отдалённые тысячелетия, когда человек, пройдя долгий путь эволюции, обнаружил у себя способность запоминать факты и расшифровывать события, свидетелем которых он был. Но, главное, он выявил у себя выраженную интенцию, связанную с поиском объяснения и понимания происходящего - то, что можно связать с сознанием. Это стало возможным только благодаря рождавшемуся вместе с ним человеческому языку. Я пишу «человеческому», поскольку язык, если его трактовать максимально широко, присутствует везде: язык - это способ отклика системы переработки сигналов. Язык – это внешнее проявление мышления, но не сама мысль. Описать Мир – значит воспользоваться языком. Именно слова делают окружающую среду состоящей из разделённых предметов, вещей, явлений. Но описание Мира определяется также организацией знания, которая не остаётся постоянной, она меняется, эволюционирует, переходит от одной формы к другой. Это отражается и в языке описания. В географии это выражено достаточно чётко. Сегодня имеет место переход к холоническому языку, описывающему представления о геосреде как холархии.

24 вересня 2012 р.

География: смена парадигмы


Ковалёв Александр. География: смена парадигмы. Переход географии от одной парадигмы к другой рассматривается как адаптивный процесс, обусловленный изменением отношений в системе «Человек – Общество - Природа». Целью географии является формирование картины геосреды как целостного образования, чему противоречит её деление на физическую и социально-экономическую. В геосреде присутствует три уровня организации – абиотический, биотический и антропотический, причём каждый предыдущий является условием возникновения и существования последующих уровней. Поэтому в структуре географии должны выделяться абиогеография, биогеография и антропогеография, которые должны быть связаны общей географией. В процессе развития география шла от сбора голых фактов к геокомплексной парадигме, от неё – к геосистемной, затем – к холономической. Но наиболее целостный образ достигается при рассмотрении геосреды как геотела.

Kovalyov Alexander. Geography: change of paradigm. The transition of Geography from one paradigm to another is treated as an adaptive process, resulting from a change in the system of the “Man – Society – Nature”. The aim of Geography is forming of the geomedium painting as the integral creature, which is contrary to the division Geography on the physical and socio-economic branches. In the geomedium are three levels of organization – abiotic, biotic and anthropotic, every previous is a prerequisite for the appearance and existence of subsequent levels. So, in the structure of Geography should be distinguished Abiogeography, Biogeography and Anthropogeography that should be linked by General Geography. In development Geography moved from pure facts collection to the geocomplex paradigm, then – to geosystem one, after that – to holonomic one. But most integral image is achieved when considering the geomedium as geobody.

5 вересня 2012 р.

Бородино: космический снимок двухсотлетней давности


Представлена 3D-модель Бородинского поля, содержащая документально точные, локализованные в пространстве и во времени данные о нём за последние два столетия. Главный элемент и "изюминка" проекта - космический снимок местности двухсотлетней давности, позволяющий увидеть Подмосковье времён Пьера Безухова с околоземной орбиты - за полтора столетия до Юрия Гагарина.
Создаваемая сейчас группой "Неогеография" и ГИА "Иннотер" 3D-модель Бородинского поля представляет собой глобальный геоинтерфейс, включающий данные разных периодов за прошедшие с момента памятной битвы два столетия. В нём будут представлены космические и аэроснимки, карты, схемы, модели исторических событий. Особенная задача и проблема - создание максимально точного и достоверного представления о Бородинской битве 1812 года с обеспечением режима Ситуационной Освдомлённости.

4 вересня 2012 р.

До проблеми ландшафтного планування


Ковальов О.П. До проблеми ландшафтного планування. Розглядаються проблеми ландшафтного планування. Зроблений аналіз деяких визначень, що є в літературі. Показано, що вони базуються на викривленому трактуванні терміну «ландшафт» і що така форма планування не є самостійною, а має реалізовуватись у сполученні з більш широким - географічним плануванням (GeoPlanning). Піднімається питання про альтернативність територіального планування, що передбачає залучення територіальних громад.

Kovalyov Alexander. To the landscape planning problem. Some problems of the landscape planning are viewer here. Analyze of some available definitions in literature are doing. It is shown that they are bases on the perverted treatment of the term “landscape” and that such form of planning doesn’t self-reliant but must to realized in combination with more wide – geographical planning (GeoPlanning). The question about territorial planning alternativeness arises here.

31 серпня 2012 р.

Сучасний погляд на географію: загальна і теоретична географія

Преамбула. Внаслідок подій останніх років я втратив можливість виступати на конференціях і з’їздах ГТ, що проводяться в Україні, у зв’язку з чим вважаю необхідним виставити цей текст як матеріал, який я доповідав би на черговому з’їзді Українського ГТ, що має відбутися цієї осені у Дніпропетровську.


Ковальов О.П. Сучасний погляд на географію: загальна і теоретична географія. Піднімається питання про створення загальної і теоретичної географії. Показано, що без загальної географії ця галузь знань не сприймається як самостійна наукова дисципліна. На відміну від пануючої точки зору, що географія пов’язана з просторовим аспектом, картографуванням земної поверхні, описом просторових структур та моделюванням в режимі ГІС-технологій, автор бачить її як дисципліну, областю дослідження якої є організація геосередовища як наслідок комунікативної взаємодії утворень різної природи – мінеральних, біотизованих та антропізованих. Складовими такої організації виступають геохолони (геоорги). Замість Автор відкидає стару диференціацію географії на фізичну і соціально-економічну і не вважає такі напрямки, як кліматологія, гідрологія, ґрунтознавство, тим більше картографію як географічні. Розглядаються складності створення теоретичної географії.

Kovalyov Alexander. Modern view on Geography: General and Theoretical Geography. The author raises a question of forming General and Theoretical Geography Science. It is shown that without General Geography this branch of knowledge doesn’t interpret as self-reliant scientific discipline. Today’s prevailing viewpoint is that Geography is connected with spatial aspect, Earth surface mapping, spatial structures description and modeling in the regime of GIS-technology. The author considers Geography as a discipline which focuses on the geo-environment. It is a sequence of communication interaction of different nature masses: mineral, boitized and anthropotized (men transformed) ones. The components of such organization are geoholons (geoorgs). The author eliminates the old division of Geography on the physical and social-economical. Furthermore the author does not consider such branches of knowledge as Climatology (Atmology is better), Hydrology, Pedology, Cartography as the Geographical disciplines. The complexities of the Theoretical Geography treat are considered.

28 липня 2012 р.

Встреча альпинистов, посвящённая 100-летию со дня рождения Павла Васильевича Ковалёва


В феврале 2012 года в харьковском Альпклубе состоялась встреча альпинистов, которые в 50-х – 80-х годах прошлого столетия прославили харьковский альпинизм. Встреча была посвящена 100-летию мастера спорта СССР по альпинизму, доктора географических наук Павла Васильевича Ковалёва. На этой встрече, которая проходила при свечах, было сказано много тёплых слов о Павле Васильевиче как человеке, альпинисте и учёном. Выдающиеся харьковские альпинисты вспоминали свои восхождения, пели замечательные песни альплагерей. На встрече присутствовала Людмила Миргород, выпускница геофака ХГУ 1961 года – активная участница кавказских экспедиций, потомки Павла Васильевича. Вела встречу Эмма Богдан.

25 липня 2012 р.

Научно-практическое совещание "APOLLO в России: полгода спустя"


29 июня 2011 года. Научно-практическое совещание «APOLLO в России: полгода спустя». Место проведения: Технопарк Протвино - именно здесь появился  первый в странах бывшего Советского Союза сервер APOLLO. ERDAS APOLLO - система, которая распознает, управляет и оперативно рассылает большие объемы картографических данных; приложение предназначено для больших бизнес-структур. В ней используется инновационная, ориентированная на открытый сервис архитектура (SOA), которая обеспечивает публикацию, поиск, выявление и поставку любых типов данных. Используя инфраструктуру пространственных данных (SDI), ERDAS APOLLO предоставляет программную среду для управления и распространения геоданных, метаданных и карт.
В работе совещания приняли участие представители исследовательской группы «Неогеография», компании ERDAS (США), «Иннотер», «Навгеоком«, ГНЦ ПМБ, ведущих разработчиков систем управления различного назначения, научных коллективов и муниципальных органов власти. Совещание прошло в формате близком к формату «круглого стола».
Внедрение ГИС является неотъемлимой технологической подоплёкой для проведения  современных географических исследований, и сами исследования переходят на качественно новый уровень. Одной из фундаментальных задач современной географии является исследование пространственно-временных отношений. Решением таких задач занимается исследовательская группа "Неогеография" и сообщество "geography.pp.ua".


20 липня 2012 р.

Холистический взгляд на геосреду и проблема пространства-времени в географии.

Ковалёв А. Холистический взгляд на геосреду и проблема пространства-времени в географии. Поднимается вопрос описания геосреды как части универсума, претерпевающей эволюционное изменение. В соответствие этому процессу ставиться понятие о геопроцессе. Этот процесс рассматривается как составляющая всеобщего движения, которое Д. Бом именовал «Holomovement». Поднимается вопрос о некорректности применения традиционной пространственно-временной логики: организация не может описываться в координатах пространства-времени, поскольку и пространство, и время неотделимы от неё и без неё они лишены смысла. Злесь полезным может оказаться понятие хронотопа (хронотопоида), который следует связывать с логикой холизма. Обсуждается сложный вопрос географических «объектов» и геоорганизации, которая проявляется как холархия, в которой каждая часть/целое причастна к нескольким функциям. Это требует рассмотрения не холонов, а таких целостностей, как «холон - ниша», как и позиционной структуры организации в целом, которая устанавливается путём их взаимодействия. В этой ситуации полезными становятся понятия позиционной информации и компетентности. Каждый активный компонент - это, прежде всего, пакет отобранной информации, отражающий уровень его компетентности в плане участия в поддержании функций целого, что выявляется только через отношения с другими участниками.

Kovalyov A. Holistic view on the geomedium and the problem of space-time in Geography. The question of geomedium as a part of Universe description, the evolution changing is undergoing. The notion of geoprocess is correspondent to this process. This process is viewed as the part of whole moving which was named by D. Bohm as Holomovement. The question about incorrect application of traditional space-time logic arises: some organizations arn’t described by the space-time coordinate system use since either space and time are fused with organization and deprive of sense without it. The notion of chronotop (chronotopoid) can be good here to tie with holistic logic is required. The complex question about geographic “objects” is talked as well as geo-organization that as a holarchy is shown in which each of the part-whole is participating in some functions. This needs treatment not holons but such wholes as “holon - niche” as well as positional structure of organization in whole that becomes established through its interaction. In such situation the notions of positional information and competence become useful. Any active component – this is first of all the packet of select information, that its competence level conveys in the plane of its share of the functions of whole support that appears through relationship with other participant only.

9 липня 2012 р.

Культура и геосреда: становление культурного ландшафта


Культура – явление, трудно поддающееся определению и описанию. Обычно её связывают с человеческим обществом, но на самом деле её корни уходят глубоко в природу. Как минимум, она присутствует в мире животных, в том числе - насекомых. Обычно дискуссии ведутся вокруг вопроса, материальна она или нет. Думаю, что она имеет материальные проявления, но по своей сути она нематериальна, но эмерджентна. Её основу составляет определённым образом организованная информация в самых разных её проявлениях, внедрённая в сознание (мы не только делаем что-то, но и думаем под влиянием культуры), которая передаётся от поколения к поколению. В то же время, как считает М. Кастеллс, смысл не продуцируется в сфере культуры - она продуцируется консолидацией смысла, который, в свою очередь, есть результат символического взаимодействия сознаний, ограниченных социально и экологически, и в то же самое время биологически и культурно способных к инновации [Castells, 2000]. Культурная среда - это система регулятивных ограничений человеческой деятельности, её знаково-символического содержания, воплощенного в многообразных проявлениях культурной практики. Культура – это система ценностей и верований, определяющих  коды поведения, это процесс, а не нечто застывшее.

13 червня 2012 р.

Ландшафтний дизайн як задача географії

Івашина А.О., Ковальов О.П. Ландшафтний дизайн як задача географії. Розглядаються деякі проблеми ландшафтного дизайну як одного з напрямків практичної географії. Автори стоять на позиції, згідно з якою ландшафтний дизайн як форма планування, основу якого складає розуміння ландшафту як організації малюнку денної поверхні, має включати не тільки питання, пов’язані з господарським використанням тієї чи іншої ділянки, але й аспекти, що мають відношення до духовного контакту людини з її довкіллям, тобто естетичні, сакральні, емпатійні, топофілійні аспекти тощо, без яких навіть зовнішньо приваблива поверхня виявляється спустошеною. Розглядаються деякі принципи, що складають основу ландшафтного дизайну.
Alina Ivashina, Alexander Kovalyov. Landscape design as the task of geography. Some problems of landscape design as one of the practical Geography directions are viewed. The authors position is that landscape design as a form of planning based on understanding of landscape as a daytime surface picture organization, must include not only questions related to the economic use of one or other area but also the aspects related to the spiritual contact of human with its environment, that are aesthetic, sacral, empation, topophile aspects and some others, without which even an outwardly attractive surface prove to be devastated. Some principles that make basis of landscape design are viewed.

5 червня 2012 р.

Вплив біотизованих процесів на формування структури річкової долини

Розглядається функціональна структура річкової долини та її прояви у структурі денної поверхні. Особливу увагу приділено крутому схилу долини, який розглядається як фронт просування. Встановлюється кореляція між інтенсивністю схилових процесів та структурою рослинності.

Вступ. Природне середовище в деяких районах Харківщини відновлюється на фоні зменшення впливу людської діяльності. Зміна співвідношення між природними складовими та людською діяльністю веде до змін структури денної поверхні, які можна спостерігати у змінах рослинного покриву, який є відображенням умов (хімічного складу ґрунтів, морфології топографічної поверхні, тощо), що створюються процесами на мінеральному рівні. Отже, досліджуючи структуру і динаміку рослинного покриву, можна спробувати «розшифрувати» режими, що утворюють структуру денної поверхні. Такі дослідження дозволять нам підійти до вирішення проблем прогнозування розвитку геоморфологічних процесів, в тому числі процесів на схилах.

4 червня 2012 р.

Геопроцесс: рождение Геомира. Часть 2. Evo-Devo-GeoUniverse (EDGU)Why is there something rather than nothing?...
Also, given that things have to exist, we must
be able to give a reason why they have
to exist as they are and not otherwise.
                                               Gottfried Leibniz
 
      How come existence?
                                                        J.A. Wheeler

Итак, мы начинаем понимать геосреду как совершенно иное, в сравнении с недавними представлениями, образование. Геомир – это область, в которой сошлась вся сложность Универсума. Это значит, что ему присущи все свойства Универсума в целом. Именно здесь, так сказать, проявленное разнообразие, сложность достигают своего максимума. Теперь это – часть единого Универсума, отличающаяся высокой плотностью разнообразия, потенциально содержащего в себе бесконечное множество событий, которые воспринимаются или утверждаются сложнейшей сетью геохолонов/геооргов. Взаимодействуя, они формируют сложную сеть, отношение которой со средой/контекстом определяет особую топологию пространственно-временного континуума. Благодаря взаимодействию они становятся сами собой. Эта сеть представляется динамичной: входящие в неё образования не остаются на своих масштабных уровнях, а стремятся укрупниться. Это «поток масс вдоль координаты массы» в условиях свободной конкуренции, который характеризуется дифференциальным и интегральным спектрами [Трубников, 1993]. Важным здесь является скорость относительного прироста «массы» автономных образований (ресурс является общим). В работе [Ковальов, 2005] я уже пытался представить такие образования как пузырчатые структуры. Теперь, когда стало понятно, что геосреда структурирована и организована в виде относительно самостоятельных образований, организационных единиц, можно предположить, что каждый геохолон подобен растущему пузырю и начинается с зародыша. Это похоже на инфляционную модель Вселенной, теория которой была разработана в начале 1980-х годов А. Гутом (A. Guth) и А. Линде (A. Linde) (например, [Виленкин, 2010]). Роль вакуума в геосреде играют áкторы. Если множество áкторов в некоторой части геосреды обладает высокой энергией и плотностью, они формируют поле отталкивания (конкуренция), возникшая среда оказывается неустойчивой и может спровоцировать возникновение пузыря-геохолона, который будет расти (думаю, здесь тоже можно использовать представления, связанные с энергетическим ландшафтом, но в географии этот вопрос никогда не ставился). Такие образования контактируют друг с другом. Возникновение новых «зёрен» организации может происходить где угодно, но с разной вероятностью. Всё будет определяться возможностью установления  коммуникативного режима и организации.

Геопроцесс: рождение Геомира. Часть 1. Геосреда и геопроцесс: проявление через событияПростое является только произвольным моментом абстракции, средством манипулирования, оторванным от сложностей.
        Эдгар Морен

 Природа есть то, что наблюдаемо
 Альфред Норт Уайтхед

 Постановка проблемы. На протяжении длительного времени считалось, что так называемая географическая оболочка, как макрообъект географии, состоит из земных сфер – лито-, гидро-, атмо- и введенной несколько позднее биосферы (как особого состояния вещества – массы живых организмов), которые находятся во взаимодействии. Это приводило к тому, что для ряда дисциплин, связанных с изучением этих гомогенных образований, надо было устанавливать отношения с географией в плане участия географов в исследовании этих гомогенных сфер. «Выход» был «найден»: появились «география растений», «география животных», «география климатов», «география почв» и т. п. А поскольку в такой «географии» места человеку и обществу не нашлось, стали быстро появляться разделы, относящиеся к так называемой социально-экономической географии, от которой затем отпочковалась ещё и политическая география. Всё это было связано с нечётким пониманием того, что же должна исследовать география. Не удавалось выявить критерии, которые чётко указывали бы на отношение объекта к географическим. Более того, географию стремились представить как дисциплину, описывающую некий статичный, неизменный мир нашей планеты (причём, только его пространственный аспект), разделённый на природную (физическая география) и антропо-социальную (социально-экономическая география) составляющие. Две выделившиеся ветви географии всё более отдалялись друг от друга. Географию начали растаскивать другие научные направления: социальную географию стали относить к системе социальных наук, экономическую – к экономическим, биогеографию – к биологическим, медицинскую – к медицинским и т. д. Это было следствием, с одной стороны, абстрагирования (хотя Природа - это постоянно меняющаяся, нарождающаяся среда – объект перцептуального знания), с другой - нарастающего антропоцентризма и индустриализма, видения Природы как всего только ресурса для производства. Но пределы были достигнуты быстро, что проявилось в появлении признаков приближающегося глобального экологического кризиса: даже не заметили, как подошли к бифуркационной границе, пересечение которой грозит непредсказуемыми изменениями. Более того, возникла ситуация, когда удалённость перестала быть важным фактором по причине развития транспорта и Интернета: стали говорить об «исчезновении пространства», с которым связывали географию. Дело дошло до того, что финансисты – Р. О’Брайен и А. Кейз (считая, что они вправе это делать), объявили о конце географии (слава Богу, только в финансовой сфере) [O’Brien, Keith, 2009]. Старые понятия - геокомплекс, ПТК и ТПК, геосистема, геосфера и даже время и пространство – становились всё более непонятными. Это потребовало от географов нового понимания своего объекта, новой методологии, но инертность и консервативность труднопреодолимы. В то же время стали появляться статьи, в которых авторы не только писали о кризисном положении географии, но и предлагали свои варианты решения проблем (обзор даёт В.Н. Андрейчук [Andreycnouk, 2008]). Следовало также понять, что география не может быть отделена от общего потока научной мысли, она – его часть. Вполне возможно, что такая интеграция может основываться на признании эволюции как основного общенаучного понятия, которое следовало давно ввести и в географию. Ведь до сих пор среди географов резко преобладают те, кто исключает эволюцию  геосреды, рассматривая географию как дисциплину, связанную исключительно с пространственным аспектом (причём дошли до отдельных компонентов и направлений человеческой деятельности, что противоречит представлению о целостности объекта географии). Такая редукция негативно отражается на имидже географии, её причастности к решению общих проблем.

5 травня 2012 р.

Дивна географія 2

Вчора мені дуже пощастило. Я відвідав читальну залу бібліотеки і натрапив на Вісники Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, серії «Екологія». Повезло, бо я отримав можливість познайомитись з новим напрямком географічної науки, започаткованим Аллою Наумівною Некос. Називається він «трофогеографія»! Що ж це таке?
У статті «Регіональна зумовленість трофогеографічних закономірностей рослинної продукції широкого вжитку (закономірності екологічної якості рослинних продуктів)» (Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна, сер. Екологія, № 849, 2009 р.) авторка дає наступне визначення: «Трофогеографія – новий науковий напрямок конструктивної географії, який визначає процеси формування якості рослинної продукції з географічних позицій, тобто екологічна якість овочів широкого вжитку розглядається як результат впливу природних та (в оригіналі - ті) соціально-економічних факторів (умов), що функціонують в геосистемах і впливають на життєдіяльність живої речовини» (стор. 16 - 17). Я був просто вражений тим, скільки гарних професійних термінів знає Алла Наумівна. У неї навіть фактори і умови функціонують у геосистемах! Але тут же у мене виникло питання: на кого це розраховано? Тільки школярі і студенти першого курсу (якщо, зрозуміло, їм викладають справжні фахівці) будуть сприймати це як науковий текст. Схоже на те, що Алла Наумівна за багато років роботи на географічному відділенні ГГФ так і не зрозуміла, ні що таке географія взагалі, ні що таке конструктивна географія, ні що означає «з географічних позицій».

9 квітня 2012 р.

Динамика геосреды и структура дневной поверхности как её отображение. Часть 2. Структура дневной поверхности и явление ландшафта.


Сегодня проблема определения ландшафта выглядит очень запутанной, поскольку имеет место много разных вариантов. И всё же большинство авторов сходится к тому, что ландшафт связан с визуальным восприятием окружения. Интересный обзор этого вопроса содержится в работе [Simonsson, 2001]. Я же предполагаю, что это – целостный образ дневной поверхности, организации её рисунка, некий паттерн, пакующий/связывающий в себе в сжатом виде организацию рисунка поверхности с точки зрения данного наблюдателя, на что оказывает влияние и характер деятельности людей, и политические аспекты (в этом плане интерес представляет работа Т. Мэлса [Mels, 2005]). Но, думаю, эти аспекты являются вторичными и связаны с постепенной политико-экономической организацией общества, которая проявлялась, в том числе, в росте территориальной определённости возникающих образований. Это предполагает реинтернацию наблюдателя в наблюдение, реляционность восприятия, что требует декодирования самого наблюдателя. Важно понимать, что тот, у кого нет цели, отсутствуют какие-либо интенции, не выявит никакого ландшафта, а будет воспринимать только массу каких-то тел, которые ему безразличны. Мы сами формируем ландшафт на основе тех сгустков сигналов, которые получаем при восприятии окружения. Паттерн возникает на основании организации выделенных различий, это отобранное качество, информационный пул. Он неразложим*. Но ведь именно так вводил ландшафт в географию А. фон Гумбольдт: "Так как характер ландшафта и всех картин природы, впечатляющих нас, настолько материально зависим от взаимосвязей между одновременно возникающими в сознании наблюдателя идеями и ощущениями, то, представляется опрометчивой попытка разложить на элементы, действующую на наши умы магическую силу физического мира" [Humboldt, 1858 [1849]]. Вот почему все попытки разложить ландшафт на какие-то части лишены смысла. Авторы, заявляющие, что они могут это делать, производят это с чем-то иным, например, с бергшафтом (на конференции «Актуальные проблемы ландшафтного планирования» А.В. Дроздов из Института географии РАН ответил мне, что кое-кому это удаётся сделать: интересно, как?). Думаю, это отголосок линейного мышления, пример бездумной и безумной рационализации. В случае ландшафта аналитическая наука должна отдохнуть. Это связано с тем, что паттерны неразложимы. Но реализация идеи, несомненно, требует локального действия, а это – уже область компетенции конструктивной географии.

8 квітня 2012 р.

Динамика геосреды и структура дневной поверхности как её отображение. Часть 1. Геосреда


нет конечного пути разделения мира на объекты и законы, по которым эти объекты взаимодействуют.
 Стюарт Кауффман

атрибутом всякого процесса морфогенеза является конфликт, борьба между двумя или многими аттракторами.
Рене Том 

Похоже, что проблема движения (в том числе развития) геосреды и отражения этого процесса в структуре дневной поверхности неисчерпаема. Приоткрывая одни аспекты, мы обнаруживаем новые, вложенные в те, которые выглядят более или менее ясными. Мир оказывается слишком разнообразным и сложным, чтобы надеяться на полную ясность. Это требует поиска новых вариантов описаний и объяснений.  

7 квітня 2012 р.

Дивна географія


Отримавши останній Вісник ХНУ ім.. В.Н. Каразіна (серія: Геологія – Географія – Екологія, вип.. 35, № 986, 2011 рік) і проглянувши статті під рубрикою «Географія», у мене виник сумнів: чи справді ці статті можна вважати географічними? Я подивився, хто є головою редколегії – це доктор географічних наук (без вищої географічної освіти), професор К.А. Нємець. Отже, спробую пройтися по цих статтях (зрозуміло, що свою статтю я розглядати не буду). Це 15 статей, відносно кожної з яких я подаю свою думку стосовного її приналежності до географії:

15 березня 2012 р.

Куда направлен вектор географии?


Можно сказать, 
 что в равновесии материя слепа,
 а вне равновесия - прозревает.
И. Пригожин

I think the next century 
will be the century of complexity.
Stephen Hawking


После ряда статей, в которых я пытался показать, что география как одно из научных направлений переживает некоторый кризис – предвестник зарождающейся трансформации, которая в значительной степени сопровождается разрывом с традицией, господствовавшей на протяжении нескольких десятилетий, настало время уточнить основные истоки такого разрыва. Дело в том, что традиция, которую следует понимать как систему взглядов, оформленных в виде методологических посылок/положений, всегда выступает как ограничение нашего видения и интерпретации фактов опыта, навязывая набор допущений и словарь, при которых надуманные положения кажутся очевидными. Как известно, эта традиция возникла под мощным воздействием материализма/физикализма и основывалась на том (это было даже не предположение), что всё, с чем исследователь сталкивается в своей деятельности, может быть описано путём построения редукционо-дизъюнктивного описания выделенного объекта, разложения его на части, между которыми устанавливаются каузальные отношения. Но в такой системе человек, с его нередуцируемой ментальностью, оказывался инородным «телом» - очень неудобным, поскольку ни его ментальность, ни язык, её проявляющий, несводимы к физическим параметрам. Это затронуло не только географию, но и ландшафтоведение, которое, будучи, вообще говоря, несколько иной сферой, было сведено к сочетаниям каких-то там геомасс, ПТК с их компонентами. Из такой системы представлений человек с его ментальностью был выброшен полностью. Ему стали отводить роль инструмента, снимающего копию с, теперь уже раздробленного им же на части, окружения. Предполагалось, что выработанный словарь терминов полностью адекватен реальности. При этом, даже не заметили, что география, как дисциплина, имеющая отношение к изучению среды особой сложности – геосреды – вообще перестала существовать. Она была превращена во множество направлений, каждое из которых охватывало какую-то гомогенную часть или сферу деятельности, а сама география была редуцирована к пространственному аспекту. Теперь, выделив какой-то объект и собрав данные о его распространении, можно было объявить, что это «география того-то», а это – «география того-то», вообще говоря, чего угодно. Так появились, например, география стоматологических услуг, семейных отношений, или безвозвратных потерь СССР во второй мировой войне, запросто можно было бы объявить о «географии борща»: дело дошло до абсурда. «Пространственность» географии послужила причиной появления «исторической географии»: просто география рассматривает статическую картину, а вот историческая – её изменение в прошлом, хотя на самом деле её свели к «исследованию» вклада географов прошлого. К самой географии это никакого отношения не имеет. Но что дальше?

9 березня 2012 р.

Деякі коментарі до монографії Кострікова С.В., Черваньова І.Г. "Дослідження самоорганізації флювіального рельєфу на засадах синергетичної парадигми сучасного ландшафтознавства". Харків, 2010.


Монографія знаходиться у вільному доступі в мережі Інтернет на сайті "Сектор геоинформационныхтехнологий и геомониторинга", що належить до геолого-географічного факультету ХНУ ім. В.Н. Каразіна. Завантажити цю монографію можно тут.

Мені хотілося б прокоментувати деякі положення, що є у монографії Кострікова і Черваньова, та поставити питання за для подальшої дискусії.

6 лютого 2012 р.

Ландшафт: возвращение к проблеме интерпретации

Мы все живем в отдельных реальностях, 
вот почему в нашем общении так 
часто  возникают недоразумения и обиды. 
Я говорю "мяу", а вы говорите "гав-гав", 
и каждый из нас считает другого тупицей. 

  Р.А. Уилсон «Прометей восставший»

We have to be more considerate 
when using the word ‘landscape’. 
    Augustin Berque

В последнее время о ландшафте пишут так много, что, казалось бы, проблема толкования термина и понимания феномена должна была быть решена уже давно, но этого не произошло. То, что мы наблюдаем, больше похоже на ситуацию, когда представители разных дискурсов попали в лингвистические ловушки – каждый в свою. Возникла сложнейшая проблема согласования разных точек зрения. Но её решение требует активизации диспута, развития коммуникации между представителями разных взглядов. Наблюдается же иное: сторонники материального/объективного ландшафта не включают в свои обсуждения взгляды тех, кто отстаивает понимание ландшафта как образа – следствия пластического опыта, - паттерна, возникающего в сознании реципиента при чувственном контакте с окружением, хотя научный подход требует наличия такого обсуждения. Замалчивание, игнорирование других позиций свидетельствует только о слабости. В чём же суть различий? Они довольно существенны. Основное различие сводится к тому, что одни считают ландшафт материальным/объективным, другие - ментальным явлением (это касается также рельефа и климата). Первые видят в нём объект, вторые – феномен. Однако и среди сторонников материального ландшафта есть разное понимание: одни рассматривают его как геокомплекс или геосистему определённого ранга, что уже требует включения потоков вещества и энергии, другие связывают его только с поверхностью (например, [Ossing, Negendank, Emmermann, 2001]). В результате возникает чудовищная «каша». Ландшафт оказывается одновременно и чем-то, напоминающим работающую за счёт внешнего источника энергии машину, состоящую из компонентов, которую можно, соответственно, разложить на части/детали, и некую эстетическую и сакральную сущность, которую на части разложить уже нельзя. С одной стороны, это некий трёхмерный и даже, согласно Н.Л. Беручашвили, четырёхмерный объект, - некая область пространства-времени, заполненная компонентами (геомассами), пусть даже связанными в систему, претерпевающую изменение, с другой – чувственно воспринимаемая прелесть (или не прелесть). Есть трактовка ландшафта как просто некоторой организации знаний - совокупность предметов геологии, климата, реголита и почвы, топографии и физиографии, и гидрологии, т. е. о среде (например, [Mills, Li, 2008]) – крайнее упрощение. У А.В. Дроздова с соавторами: «Ландшафт это относительно однородный участок земной поверхности, в пределах которого все природные компоненты (приземный слой атмосферы, растительность (а животные, бактерии, гибы? – А.К.), почвы, наружная часть литосферы (что это – вообще непонятно – А.К.) и др.) и деятельность людей (понятно, без самих людей – А.К.) взаимосвязаны и взаимообусловлены. Термин заимствован из общелитературного языка, где он обозначает пейзаж, картину природы, местность. Ландшафт – это ресурсопроизводящая, средовоспроизводящая и хранящая генофонд система, поэтому ландшафт представляет собой один из главных объектов охраны окружающей человека среды» [Ландшафтное планирование…, 2006, с. 7]. Сколько же надо задействовать дисциплин, чтобы описать ландшафт в таком толковании? Да, по такому определению даже трудно составить какой-то образ того, о чём пишут авторы, не то, чтобы сделать его основой для ландшафтного планирования. Но ведь определение должно отражать идеализированный, очищенный и, главное, целостный образ, чтобы его можно было легко представить и оперировать с ним! А как можно представить то, что там написано? Кроме того, авторы заявляют, что берут термин «ландшафт» из обиходного языка с чётким значением картины природы, а далее коренным образом меняют его смысл, делая его, так сказать, «научным», забывая при этом, что он не является географическим. Конечно, земная поверхность – это действительно слой, но не состоящий из компонентов в виде монолитных масс (воздуха, воды, горных пород и т. п.), а представляющий собой сложную систему активных поверхностей, что делает её комплексом [Ковалёв, 2009] (как иначе она может быть поверхностью?). Но авторы этим вопросом не задаются. Странным компонентом выглядит «деятельность людей». Другие компоненты представлены массами/телами, а что в этом случае? Ведь деятельность предполагает совокупность целенаправленных действий, их организацию: деятельность – это организация действий! Это тоже входит в материальный ландшафт? Странно, растения присутствуют сами по себе, а человек представлен только его деятельностью. Но иногда в такой «ландшафт» вводят и человека, а, следовательно, и его сознание (ведь без него человек – вовсе не человек). Получается так: ландшафты с сознанием (с человеком) и без сознания (без человека).

26 січня 2012 р.

География меняет свой облик


100-летию со дня рождения Павла Васильевича Ковалёва – географа, альпиниста, сильного и мужественного Человека – посвящается.

Рассудок, понятие, "познавая", убивают. Они превращают познанное в застывший предмет, который можно измерить и разделить. Созерцание одухотворяет. Оно включает отдельное в живое, внутренне прочувствованное целое.
О. Шпенглер, «Закат Европы»

Вступление. Оказавшись в 21 столетии, мы обнаружили географию разорванной на множество частей, отходящих от двух её традиционно выделяемых направлений – физической и социально-экономической. Создаётся впечатление, что время не властно над ней: всё вокруг меняется, возникают новые проблемы, но географы твёрдо стоят на позициях, оформившихся лет так 130 – 140 назад. Казалось бы, такая устойчивость свидетельствует о том, что ещё в те далёкие годы географы удачно нашли структуру и методологию географии, конгруэнтные особенностям той части Мира, которую они начинали исследовать. Но это не соответствует действительности: на сегодня и методология, используемая географами, и структура географии уже не соответствуют пониманию той части среды, которую со времён Элизе Реклю стали называть географической. Оказалось, что эта среда является самой сложной частью Мира. Это значит, что мы имеем дело с явлением, известным под названием «сложность». Человечество погружено в эту среду, периодически, входит с ней в противоречие, порождая экологические конфликты, и ему ещё предстоит интегрироваться в неё. Эту часть Мира будем именовать Геомиром. Длительное время географы пытались построить его образ на основе механистического мировоззрения, что выводило на первый план дифференциацию и аналитический подход, дающий возможность измерения выделенных частей. Возможно, этому способствовало развитие книгопечатания, актуализирующее визуальность (и, соответственно, ведущую роль зрения) [Мак-Люэн, 2003], при этом другие формы восприятия и репрезентации, основанные на тактильности и синестезии, постепенно теряли своё значение. С ними уходил и тот пластичный образ, лежавший в основе «картины мира» доренессансной эпохи, который основывался на непрерывности среды. Более того, культура книгопечатания, закрепляя дискурсы в незыблемой печатной форме, не благоприятствовала коммуникации между научными направлениями и подавляла плюрализм, а критерием истинности всё больше становилась точка зрения столичных авторитетов, что особенно ярко проявилось в СССР: диалог был заменён монологами авторитетов и узаконенными точками зрения, охраняемыми официальной наукой.

25 січня 2012 р.

Павел Васильевич Ковалёв. К 100-летию со дня рождения. Часть 3. Эпилог.


Ковалёв Павел Васильевич – известный украинский геоморфолог, палеогеограф, в советский период – гляциолог, заслуженный деятель высшей школы Украины (с 1980 г.), почётный член Географического общества СССР (с 1985 г.), а затем - России. Его исследования были связаны с палеогеографией Восточно-Европейской равнины и Кавказа, современным и древним оледенением Кавказа. Он составил каталог и карту следов древних оледенений Большого Кавказа, дал описание всех современных ледников этого региона и выявил закономерности развития оледенения. Он - автор оригинальной гипотезы возникновения степных блюдец, занимался исследованиями современных геоморфологических процессов в пределах Левобережной Украины. Его интересовали вопросы охраны атмосферы и рекреации, проблема прогнозирования природных процессов на основе дендрохронологических данных. Начиная с 1966 г. Павел Васильевич стал известным среди специалистов в области дендрохронологии (в том числе за рубежом), подготовил несколько кандидатов наук. С 1989 по 1994 гг. он был Председателем Харьковского отделения Географического общества Украины, почётным членом Географического общества СССР, а с 1991 года – Российской федерации. Он – автор около 300 научных публикаций.

24 січня 2012 р.

Павел Васильевич Ковалёв. К 100-летию со дня рождения. Часть 2. Кавказские экспедиции

После окончания войны начал работать в ХГУ, в летние сезоны работал старшим инструктором альпинизма на Кавказе. Совершил ряд восхождений, в том числе траверс Двузубки, Светгар, траверс Пик Кавказ – Пик Вольной Испании, траверс Ушбы и другие, а в 1953 году выполнил норматив мастера спорта СССР по альпинизму.
Главный Кавказский хребет. На заднем плане видна Ушба (ночной снимок). В те годы это был его мир. Фото А. Ковалёва.