20 листопада 2014 р.

ЯКІ ДИСЕРТАЦІЇ ПРИЙМАЮТЬ ДО ЗАХИСТУ В ІНСТИТУТІ ГЕОГРАФІЇ НАН УКРАЇНИ? ВІДПОВІДЬ – ТАКІ, ЩО НЕ ВІДПОВІДАЮТЬ ЖОДНИМ КРИТЕРІЯМ ДИСЕРТАЦІЙ!

Черговий приклад – кандидатська дисертація Бабич Оксани Володимирівни

Автор: Бабич Оксана Володимирівна;
Тема: Регіональна система розселення і збалансований розвиток регіону (суспільно-географічне дослідження на прикладі Кіровоградської області);
Спеціальність: 11.00.02 – економічна та соціальна географія;
Науковий консультант:
Загородній Володимир Васильович, кандидат географічних, професор кафедри економічної та соціальної географії, Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова;
Офіційні опоненти:
Палеха Юрій Миколайович, доктор географічних наук, доцент, заступник директора з наукової роботи, керівник центру ГІС, Державне підприємство Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» ім. Ю.М. Білоконя;
Середа Наталія Ігорівна, кандидат географічних наук, старший науковий співробітник відділу суспільно-географічних досліджень, Інститут географії НАН України.
Захист відбувся «16» грудня 2014 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.163.01 при Інституті географії НАН України


Відгук
про автореферат дисертації
Бабич Оксани Володимирівни
«Регіональна система розселення і
збалансований розвиток регіону
(суспільно-географічне дослідження
на прикладі Кіровоградської області)»,
представленої на здобуття наукового ступеня
кандидата географічних наук за спеціальністю
11.00.02 – економічна та соціальна географія

Тема розвитку регіонів є близькою для мене, бо ще у 1994 році я почав розробляти концепцію регіону як відносно самодостатнього соціально-економічного утворення, що формується у гармонії з природними умовами. Проблема є доволі цікавою і складною. Розглянемо автореферат.
Загальна характеристика роботи
Актуальність.
Мій коментар: Трансформаційні процеси мали місце завжди, не тільки у наш час, і вони торкалися розселення населення.
Питання 1: Пані Оксана, що Ви розумієте під територіальною організацією розселення?
Мій коментар: Хотілось би отримати відповідь, бо від неї залежить моє розуміння того, наскільки дисертантка чітко розуміє те, що вона написала, тим більше, що далі вказується на те, що «вона не повністю задовольняє можливості і потреби формування інших систем (транспортної, обслуговування, управлінської)…» (с. 1).
Питання 2: Панночко, виходить так, що організація розселення існує задля розвитку інших систем, я Вас вірно розумію?
Читаємо: «Сучасна територія регіону – це поєднання кількох систем: природно-ресурсної, виробничої, обслуговування, транспортної, управлінської, розселення тощо …» (с. 1).
Питання 3: Пані, Ви вважаєте, що всі ці системи існують самі по собі і територія їх об’єднує?
Мій коментар: Думаю, пані Оксана надає цим системам надмірну свободу: жодна з них не є чимось самостійним, всі вони пов’язані з життєдіяльністю територіальної громади. Слід говорити про регіон, в якому можна виділяти різні системи, а не про окремі системи, з яких формується регіон.
Читаємо: «Збалансована система розселення регіону має бути покладена в основу нового адміністративного поділу території» (с. 1).
Питання 4: Пані, що Ви розумієте під збалансованою системою розселення і новим адміністративним поділом території?
Мій коментар: Складається враження, що все зводиться до так званого адміністративного поділу. Але ні система розселення, ні адміністративний поділ не належать до області дослідження географії. Отже
Питання 5: Пані, як тема Вашої дисертації узгоджується з географією?
Мій коментар: поки що такої узгодженості я не бачу.
Об’єкт дослідження: Кіровоградська обласна система розселення.
Питання 6: Пані, але ж це область демографії, чи Ви так не вважаєте?
Мій коментар: Бачу, що не вважає, що ставить питання про її географічну кваліфікованість.
Предмет дослідження: територіально-функціональна організація системи розселення Кіровоградської області та напрями її удосконалення у збалансованому розвитку регіону.
Питання 7: Пані, що таке функціональна організація, зрозуміло, а що таке територіальна організація?
Мій коментар: Чекаю на відповідь.
Мета дослідження: вивчення рівню розвитку структури, функціонально-територіальної організації Кіровоградської обласної системи розселення та її ролі у збалансованому розвитку території.
Мій коментар: Вивчення чогось не може бути метою наукового дослідження, вивчають під час навчального а не дослідницького процесу - мета визначена невірно.
Завдання дослідження:
. встановити роль системи розселення у збалансованому (сталому) розвитку регіону;
Питання 8: Пані, як розвиток може бути збалансованим і чи є Кіровоградська область цілісним регіоном, у чому полягає його цілісність?
Мій коментар: Пані користується стандартними висловлюваннями, не замислюючись над їх сутністю – збалансована система не може розвиватися з причини своєї сталості. Крім того, ще треба обґрунтувати, що Кіровоградська область є цілісним регіоном – як показали дослідження, регіони не співпадають з адміністративними областями.
. провести аналіз наявних наукових праць і визначити ступінь суспільно-географічної вивченості Кіровоградської обласної системи розселення;
Мій коментар: Проведення аналізу праць не є завданням наукового дослідження, це – обов’язковий етап дослідження.
. встановити вплив чинників історико-географічних, природних, соціально-економічних, екологічних та інших на формування та розвиток Кіровоградської обласної системи розселення;
Питання 9: Пані, Ви пишете про вплив географічних чинників, які це чинники?
Питання 10: Пані, якщо Ви пишете про географічні чинники, то чим є Ваша система розселення?
Мій коментар: Пані сама себе викрила. Якщо на систему розселення впливають географічні чинники, то вона не є географічною, отже, робота не є географічною.
. проаналізувати динаміку чисельності, структури і розміщення населення в регіоні та визначити сучасну компонентну структуру системи розселення;
Питання 11: Пані, а яке відношення має динаміка чисельності до, як Ви пишете, територіальної організації розселення?
Мій коментар: Чекаю на відповідь.
. виявити основні риси і тенденції у розвитку функціональної та територіальної структури обласної системи розселення;
Питання 12: Пані, а що таке «функціональна структура розселення»?
Мій коментар: Це цікаво, які функції має система розселення.
. обґрунтувати шляхи оптимізації Кіровоградської обласної системи розселення для забезпечення збалансованого розвитку регіону у перспективі.
Питання 13: Пані, Ви вважаєте, що процес розселення можна ввести у керований режим?
Мій коментар: Думаю, дисертантка не дуже добре уявляє собі процес розселення.
Методи дослідження. Читаємо: «Методологічну основу дослідження … становлять системно-структурний, збалансований та територіальний підходи».
Питання 14: Пані, до чого зводиться те, що Ви називаєте «збалансований підхід»?
Мій коментар: Це – свідчення нерозуміння дисертанткою того, що таке «підхід у науковому дослідженні».
Питання 15: Пані, до чого зводиться те, що Ви називаєте «територіальний підхід»?
Мій коментар: Це – свідчення нерозуміння дисертанткою того, що таке «підхід».
Питання 16: Пані, які особливості літературно-монографічного методу Ви можете назвати?
Мій коментар: По цьому розділу є ще кілька питань, але обмежусь цими. Складається враження, що дисертантка не дуже добре володіє питанням.
Наукова новизна (7 пунктів!):
. запропоновано окремі методичні аспекти …;
Мій коментар: Це не є науковою новизною!
. оцінені вплив історичних, природних, …факторів на особливості формування і розвиток … системи розселення населення;
Мій коментар: Оцінка впливу не є науковою новизною!
. досліджено геодемографічні процеси …;
Питання 17: Пані, чим Ваші «геодемографічні процеси» відрізняються від просто «демографічних процесів»?
Мій коментар: Нічим, просто треба знайти спосіб прилипнути до географії.
. виділено сучасні функціональні типи міських і сільських поселень …;
Питання 18: Пані, а вони не були до Вас відомі?
. визначено територіальну структуру … обласної системи розселення …;
Питання 19: Пані, а може йдеться не про територіальну, а про просторову структуру?
Мій коментар: Пані не розуміє, що таке територія!
. розроблено серію картосхем …;
Мій коментар: Це не є науковою новизною – картосхеми – це всього тільки форми відображення матеріалу!
. обґрунтовано напрями удосконалення … обласної системи розселення …;
Мій коментар: Обґрунтування напрямів удосконалення чогось конкретного не є науковою новизною!
Отже, наукової новизни, як такої, не проглядається.
Основний зміст роботи  
Розділ 1: «Теоретичні та методологічні засади суспільно-географічного дослідження регіональних систем розселення населення» - розглянуто роль системи розселення … для збалансованого розвитку регіону …., визначено ступінь суспільно-географічної вивченості  … обласної системи розселення … (с. 4).
Питання 20: Пані, як можна суспільно-географічно вивчити систему розселення, що є складовою єдиного геохолону?
Мій коментар: Це виглядає дуже дивно – одна складова вивчається з точки зору всієї дисципліни! Причому дисертантка далі так і пише: «Системи розселення виступають невід’ємною складовою територіальної організації суспільства…» (с. 5). Але цей вислів примушує поставити наступне питання:
Питання 21: Пані, якщо йдеться про суспільство, то може Ваша дисертація має відношення до суспільствознавства, а не до географії і має захищатися у відповідній вченій раді!
Читаємо: «… система розселення – це історично сформована під впливом комплексу факторів (…) сукупність різних за чисельністю населення та функціями населених пунктів у межах адміністративного регіону …» - далі просто демагогія.
Питання 22: Панночко, виходить, що в лісах Амазонії розміщення племен індіанців не є системою розселення, бо там немає населених пунктів?
Мій коментар: Мені дійсно цікаво, звідкіля можуть братися такі дивні визначення!
Читаємо: «Як і будь-яка система, територіальна система розселення населення має свої складові частини – ієрархічні рівні (національний …, регіональний …, локальний), …» (с. 5).
Питання 23: Пані, з яких пір ієрархічні рівні стали складовими частинами системи?
Мій коментар: Пані не зовсім добре уявляє, що таке система. До речі, для того, щоб враховувати наявність ієрархічних рівнів, мною і було використане поняття про геохолархію, про що дисертантка, з невідомих мені причин, не знає.
Далі йдеться про збалансування розвитку України і регіонів. Я хочу, щоб молода дівчина розуміла, що для масштабних утворень, яким є Україна, яка не існує відокремлено від світу, потрапляння на траєкторію збалансованого розвитку є вкрай малоймовірним, а розвиток є наслідком дисбалансу. Мені дуже не подобаються пусті висловлювання на кшталт: «Загальновизнаним підходом до розуміння суті сталого розвитку країни є збалансований розвиток економічної, соціальної та екологічної складових …» (с. 5). По-перше, він не загальновизнаний, по-друге, дисертантка подає питання у дуже спрощеному варіанті, по-третє
Питання 24: Пані, що це за екологічна складова?
Мій коментар: Якщо мається на увазі стан природного середовища, то це питання розглядається в рамках природничої географії, бо екологія має відношення тільки до живої природи. Залиште екологічне екологам!
Мені не дуже хочеться коментувати висловлювання стосовно сталого розвитку регіонів чи країн, бо думка людей заблокована стереотипними штампами, які не дозволяють їм зрозуміти, що ніякого сталого збалансованого розвитку не буває. Для того, щоб почався розвиток, слід вийти зі збалансованого сталого стану. Що тут можна сказати!
Питання 25: Пані, чи можете Ви навести приклади зі світової практики, коли країна чи регіон стало розвивалися, знаходячись у збалансованому стані?
Мій коментар: Дуже сумніваюсь!
Читаємо: «Основною метою збалансування системи розселення є створення оптимальних розселенських умов для проживання …» (с. 5).
Питання 26: Пані, а як вони виглядають – Ваші оптимальні умови?
Мій коментар: Пані – мрійниця. Жаль тільки, що текст дисертації не нагадує про географію.
Розділ 2: «Фактори впливу на формування і розвиток … обласної системи розселення».
Мій коментар: Я не буду коментувати все підряд – це нецікаво, але у мене виникло питання стосовно рис. 1 (с. 7)
Питання 26: Пані, навіщо Ви навели цю схему?
Мій коментар: Дослідник може користуватися певною схемою дослідження, але немає сенсу такі схеми наводити в авторефераті – невже немає нічого, більш важливого?
Те, що далі – стор. з 7-ї по 9-ту – звичайний довідковий матеріал, якого не повинно бути в авторефераті, якщо робота дійсно наукова.
Розділ 3: «Сучасний стан розвитку та структура …. обласної системи розселення»
Питання 27: Пані, як розуміти «сучасний стан розвитку»?
Мій коментар: Ніяк! Розвиток не характеризується станом, бо це рух від одного стану до іншого.
Питання 28: Пані, а до Вас особливості динаміки чисельності населення не були відомі?
Мій коментар: Були, але з точки зору соціальної географії – ні!
Питання 29: Пані, так що таке функціональна та територіальна структури системи розселення, які функції тут можуть існувати?
Мій коментар: Просто в роботі заявлено системний підхід, а він вимагає наявності функціональної структури, тож якщо навіть її немає, то вигадаємо!
Те, що я читаю далі (стор. 9 - 12) – звичайний довідковий матеріал без будь-яких слідів дослідження. Рис. 2 – «Сучасна територіальна система розселення …» ніяких слідів системи не містить, тим більше, що межі області просто не можуть бути межами системи розселення – це ж не замкнута територія! Виділення зон зі зв’язками різної інтенсивності аж ніяк не є відображенням системи. Дисертантка взагалі не розуміє, що таке система і що таке системний підхід.
Розділ 4: «Напрями удосконалення … системи розселення і її роль у збалансованому розвитку території».
Питання 30: Пані, що таке «територія» і яким чином вона може розвиватися?
Мій коментар: Пані не знайома з сучасною фаховою літературою і не розуміє, що розвивається чи функціонує не територія, а те, що на ній розташоване. Для географа це неприпустимо!
Інші проблемні моменти, в тому числі «удосконалення», «збалансований розвиток» я вже коментував - це виглядає некоректно.
Питання 31: Пані, Ви пишете про вимоги збалансованого розвитку, які це вимоги?
Мій коментар: Чекаю на відповідь, розуміючи, що її не буде.
Подальший текст, вибачте, це – з області побажань. Серйозно до таких пропозицій ставитись не можна. Дисертантка не розуміє, що процес розселення – це природний процес і можливості керування ним дуже обмежені. Але головним є питання
Питання 32: Пані, а де тут географія?
Мій коментар: ЇЇ немає!
Висновки (7 висновків на шість завдань):
Буду давати тільки коментарі.
1. Не бачу результатів наукового дослідження, їх просто немає.
2. Оцінка впливів здійснюється з використанням затвердженої методики і не є науковим результатом.
3. Тенденції в зміні демографічної ситуації вивчають демографи, а не географи, і впевнений, що вони відомі тим, кого це торкається. Повторювати довідковий матеріал у висновках – ознака того, що автору нема, що писати!
4. Це звичайний статистичний матеріал, який не має відношення до наукових результатів.
5. Перепрошую, що тут нового?
6. Дивно, авторка пише що «встановлено, що до складу … обласної … системи розселення входить 1030 населених пунктів …» - невже це можна писати як висновок.
Питання 33: Панночко, чи важко Вам прийшлося трудитися, щоб зробити цей «висновок»?
7. Пропозиції не є результатом дослідження, невже це не відомо науковому керівнику!
Висновок по автореферату дисертації
Нажаль, нічого втішного написати не можу. Тема дисертації не має відношення до географії і дисертація має захищатися у вченій раді іншого фаху, але не впевнений, що її там приймуть до захисту, бо ніяких наукових результатів дослідження я не виявив. Робота не відповідає вимогам до кандидатських дисертацій і не може бути кваліфікована як кандидатська дисертація за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія, бо вона далека від географії. Нажаль, висновок негативний.
Доктор географічних наук                      О. Ковальов
19.11.2014 року

2 коментарі:

  1. Після такого хочеться пожартувати:

    Пропоную деякі інститути НАНУ об’явити терористичними організаціями які вимагають в українців сотні мільйоні гривень, а в замін постачають окозамилювання, яке не несе жодної корисні. Хіба це не тероризм?

    ВідповістиВидалити
  2. Олекса Ковальов20 листопада 2014 р. о 15:50

    Не можу не погодитись. Українські спеціалізовані географічні ради діють за принципом: хамелю-хамелю - все вмелю. Схоже, що йде змагання, яка рада виглядатиме більш привабливо з точки зору дисертантів, тобто де рівень вимогливості є найнижчим

    ВідповістиВидалити