18 квітня 2018 р.

Відгук про автореферат дисертації Мручковського Петра Вікторовича «Етнічна структура населення Західноукраїнського регіону (суспільно-географічний аналіз)»


ЯКЩО "ІСНУЄ" ТРОФОГЕОГРАФІЯ, ЧОМУ Б НЕ БУТИ ЕТНОГЕОГРАФІЇ?

Робота виконана у Чернівецькому національному університеті ім. Юрія Федьковича.

Науковий керівник:
Джаман Василь Олексійович, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри географії України та регіоналістики, Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича.

Офіційні опоненти:
Дністрянський Мирослав Степанович, доктор географічних наук, професор кафедри географії України, Львівський національний університет ім. Івана Франка;
З відгуком про автореферат докторської пана Дністрянського М.С. можна ознайомитись тут: http://www.geography.pp.ua/2013/04/blog-post_7.html
Маруняк Євгенія Олександрівна, доктор географічних наук, старший науковий співробітник, Інститут географії НАН України.
З відгуком про автореферат докторської пані Маруняк Є.О. можна ознайомитись тут: http://www.geography.pp.ua/2016/09/blog-post_23.html

Захист дисертації відбудеться «7» травня 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 76.051.04 у Чернівецькому національному університеті ім. Юрія Федьковича

Відгук
про автореферат дисертації
Мручковського Петра Вікторовича
«Етнічна структура населення
Західноукраїнського регіону
(суспільно-географічний аналіз)»,
представленої на здобуття наукового
ступеня кандидата географічних
наук за спеціальністю 11.00.02 –
економічна та соціальна географія»

Думаю, що обговорення цієї роботи можна було б звести до одного питання:
Питання 1: Пане Етнолог, що Ви збираєтесь робити у географічній спеціалізованій раді?
Мій коментар: Відповідь відома – пан Етнолог, тобто, Петро Вікторович, свого часу став у чергу за дипломником кандидата географічних наук, і ця черга підійшла. Але подивимось автореферат.
Питання 2: Пане Петре, а чи буде географічною тема: «Порідна структура корів Західноукраїнського регіону (стадно-географічний аналіз)»?
Мій коментар: Уявляєте, скільки тем дисертацій можна вигадати!

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. «Важливою характеристикою населення є його етнічна структура і ступінь етнічної різноманітності» (с. 1).
Питання 3: Пане дисертанте, у якому довіднику написано, що населення є об’єктом дослідження географії?
Мій коментар: Якщо такий довідник знайдеться, його треба здати на макулатуру. Перепрошую, але написане далі ніяким чином не нагадує актуальність. І це зрозуміло, бо з самого початку проваджується стиль пустої балаканини.

Об’єкт дослідження: населення Західноукраїнського регіону та його етнічний склад.
Питання 4: Пане, а що, населення і етнічний склад цього регіону містить якусь проблему?
Мій коментар: Та ні, просто не знайшлося іншої теми, крім населення, а те, що це не має відношення до географії – яка різниця, все пропускають. Пан не зрозумів, що такий «об’єкт» не годиться навіть для курсової роботи!

Предмет дослідження: географічні особливості розселення етнічних груп, рівень етнічної різноманітності населення та просторові аспекти етнічних процесів.
Питання 5: Пане, що Ви розумієте під географічними особливостями розселення, які ще, крім географічних, можуть бути особливості розселення?
Мій коментар: Думаю, пану слід спочатку розібрати у тому, якими особливостями відзначається область дослідження географії.
Ні об’єкт, ні предмет дослідження не мають відношення до географії!

Мета дослідження: встановити територіальні особливості етнічної структури населення Західноукраїнського регіону, визначити вплив етнічної структури населення на формування демографічної ситуації та хід демографічних і міграційних процесів, розкрити географічні аспекти проявів етнічних процесів ...
Питання 6: Пане, як можна сідати за написання дисертації, не навчившись формулювати мету дослідження?
Мій коментар: Це не мета дослідження, це – список тих питань, які пан зібрався описати.
В роботі немає коректно визначеної мети дослідження!

Завдання дослідження (всього дев’ять. Дуже багато!)
1) проаналізувати існуючі концепції ...
Мій коментар: Це не є завданням дослідження, це – один з етапів. Дисертант не розуміє, що таке завдання наукового дослідження!
2) поглибити методичні основи ....
Мій коментар: Це не є завданням дослідження, це – один з етапів. Дисертант не розуміє, що таке завдання наукового дослідження!
3) визначити етнічну структуру населення ...
Мій коментар: Перепрошую, вона давно всім відома! Це не є завданням наукового дослідження!
4) визначити ступінь етнічної різноманітності населення ...
Мій коментар: Він давно визначений, а уточнення нікого не цікавлять. Такого плану «завдання» не є науковими!
5) встановити особливості територіальної концентрації ... розселення титульного етносу ...;
Мій коментар: Встановили, і що далі?
6) дослідити залежність (кореляцію) рівня етнічної різноманітності ...
Мій коментар: Залежності не досліджуються. Вони встановлюються!
7) виявити етнічні особливості демографічного потенціалу ...
Мій коментар: Це не наукове завдання, воно не містить вирішення проблеми!
8) розкрити географічні аспекти етномовної ситуації ...;
Мій коментар: Може краще закрити, тоді буде менше словоблуддя!
9)  розкрити географічні особливості етнічних процесів ...
Мій коментар: Може краще закрити, тоді буде менше словоблуддя!
В роботі немає жодного завдання, яке б носило відбиток науковості. Ці завдання не пов’язані з вирішенням наукової проблеми, якої в роботі немає.

Методологія і методи дослідження.
«Методологічну основу дослідження склади фундаментальні положення теорії суспільної географії в галузі системології та регіоналістики в працях ....» (с. 2).
Питання 7: Пане, чи можете Ви чітко вказати ці «фундаментальні положення теорії суспільної географії», та ще й у «галузі системології»?
Питання 8: Пане, що таке «системологія»?
Мій коментар: Перепрошую, так серйозні дослідники не пишуть! Якщо є фундаментальні положення, їх треба написати (не всі ж грамотні): слід було вказати, які положення дисертант вважає фундаментальними (їх же не може бути багато). а причому тут величезний список авторів. Що стосується системології, то це галузь науки, об’єктом якої є системи у найбільш загальному плані, тобто це дисципліна, що саме й визначає методологію системного підходу.
Питання 9: Пане, що Ви розумієте під конструктивно-географічним підходом, конструктивна географія – це розділ географії, чи методологічна платформа для різних галузей науки?
Мій коментар: Думаю, дисертанту по-барабану!
Питання 10: Пане, що Ви розумієте під діахронічним і синхронним аналізами?
Мій коментар: Пан взагалі не розуміє, що таке аналіз, він використовує цей термін як синонім слова «дослідження». Навіть термін «синхронний» він застосовує некоректно, якщо «діахронічний», то мало б бути «синхронічний», а синхронність до аналізу відношення не має, синхронними можуть бути процеси, події, але не аналіз. Це вказує на низький рівень освіченості дисертанта.

Наукова новизна (п’ять пунктів).
вперше:
1) Розкриті територіальні особливості етнічної структури населення ...;
Питання 11: Пане, невже територіальні особливості, які давно всім відомі, треба розкривати?
Мій коментар:  Територіальні особливості виявляються та описуються, там нічого не треба розкривати, це не є науковою проблемою!
2) Проведена бальна оцінка територіальної поширеності та рейтингової значимості етнічних груп у розрізі адміністративних районів і міст ...;
Питання 12: Пане, коли сталася така подія, що бальну оцінку і рейтингову значимість почали розглядати як наукову новизну?
Мій коментар: Дисертант демонструє повне нерозуміння того, що таке наукова новизна!
3) Виявлені відміни та особливості територіальної нерівномірності розселення українців та етнічних меншин у залежності від людності міст та етнографічного положення територій;
Питання 13: Пане, а що таке «етнографічне положення територій», і «територій» чого?
Мій коментар: Це нічого, це просто свідчення некоректності уявлень автора стосовно поняття «територія», він не розуміє, що територій самих по собі не існує.
4) Визначено функціональну залежність рівня етнічної різноманітності населення від величини міст, рівня урбанізованості та етнографічного положення території;
Питання 14: Пане, про яку функцію у Вас йдеться?
Мій коментар: Я так розумію, йдеться про статистичну залежність, але це не є науковою новизною.
5) розкрито географічні аспекти етномовної ситуації як індикатора асиміляційних процесів .... .
Питання 15: Пане, у якому сенсі Ви використовуєте словосполучення «етномовна ситуація», яке відношення вона має до географії та про які «географічні аспекти» у Вас йдеться?
Мій коментар: Ось приклад висмоктування з пальця «наукової новизна». Робота ніякого відношення не має до географії, вона є етнографічною, а географію дисертант втягує штучно у вигляді географічних аспектів.
В дисертації відсутня наукова новизна і робота не має жодного стосунку до географії!

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
Розділ 1. «Науково-методичні основи етнографічних досліджень» - «розкрито поняття «етносу» та етнічної структури населення ...» (с. 4).
Мій коментар: Це те, на що я вказав на початку відгуку – робота не має жодного стосунку до географії. Вона етнографічна чи етнологічна!
Питання 16: Пане, виходить, що це Ви є засновником етнології й етнографії, бо саме Ви розкрили поняття «етнос»?
Мій коментар: Те, що я бачу, є спробою змішати етнографію й етнологію з географією – «... етнічної структури населення як об’єкту суспільно-географічних досліджень, географічні особливості етнічних процесів ...» (с. 4), що залишає враження про повну некомпетентність дисертанта стосовно області дослідження географії як самостійної галузі науки! Вражає рівень уявлень дисертанта: «географічні особливості проявів етнічних процесів залежать від характеру розселення ... етнічних груп ...» (с. 5). Маємо приклад псевдонауки.
Питання 17: Пане, а Ви питали етнографів та етнологів, чи зацікавлені вони у подібних «наукових» додатках на кшталт Вашої, чи вони спокійно обходяться без подібного словоблуддя?
Мій коментар: Думаю, вони спокійно обходяться без такої маячні!

Розділ 2. «Територіальні етнографічні системи Західноукраїнського регіону» - «проаналізовано історико-географічні особливості заселення і формування етнічної структури населення ...» (с. 6).
Питання 18: Пане, а де тут місце для географії?
Мій коментар: Його немає, бо географія досліджує зовсім інше – форми організації географічного середовища, про що пан дисертант не знає.
Далі – чисто довідковий матеріал, який не підлягає обговоренню і оцінки. На стор. 7 – Рис. 1. Національна структура та етнічна різноманітність населення ... (за матеріалами Всеукраїнського перепису населення).
Питання 19: Пане, навіщо Ви помістили у авторефераті цю дуже просту картинку-розмальовку?
Мій коментар: Для курсової зх. етнографії регіону це підходить, а для дисертації – ні, це є ознакою надмірної спрощеності уявлень дисертанта.
На стор. 8 – Рис. 2. Найчисельніші етнічні меншини та рівень етнічної різноманітності населення ... (за матеріалами Всеукраїнського перепису населення).
 Питання 20: Пане, навіщо Ви помістили у авторефераті цю дуже просту картинку-розмальовку?
Мій коментар: Для курсової з етнографії регіону це підходить, а для дисертації – ні, це є ознакою надмірної спрощеності уявлень дисертанта. І далі – звичайний довідковий матеріал, а бальна оцінка – це рівень 1-го – 2-го курсу. Ніякої наукової цінності це не має. Це стосується і графіків (рис.3, рис. 4). Все це має дуже спрощений вигляд.

Розділ 3. «Географічні аспекти проявів етнічних процесів і динаміки етнічної структури населення ...».
Читаємо: «Етнічна структура населення має суттєвий вплив на хід демографічних процесів ...., особливо в місцях концентрації відповідних етнічних меншин, оскільки етнічні групи володіють різними демографічними потенціалами ...» (с. 12).
Питання 21: Пане, що у Вас означає вислів «демографічний потенціал», якщо ним володіють етнічні групи?
Мій коментар: Цікаво, як можна володіти демографічним потенціалом!?
Я прочитав текст цього розділу і так і не зміг зрозуміти, що це таке. Найбільше це схоже на довідник або звіт про обстеження населення регіону. Нічого спільного з науковим дослідженням текст не містить, жодна проблема не вирішується!

ВИСНОВКИ
Всього дев’ять.
1. Етноси – складні біосоціальні динамічні системи ...
Питання 22: Пане, яке відношення етноси мають до географії?
Мій коментар: Таке саме, як і породи корів.
Перепрошую, я вже не буду витрачати час на обговорення цих «висновків», які не є науковими і не мають відношення до географії.

ВИСНОВОК ПО АВТОРЕФЕРАТУ «ДИСЕРТАЦІЇ»
Що можна сказати про те, чого немає? Тільки те, що його немає. Відсутнє головне – проблема, яку слід було вирішити. Немає жодної конструктивної ідеї. Максимум – це звіт з обстеження етнічного складу території. Дисертант показав повне нерозуміння того, чим має займатися географія як наукова галузь зі своєю оригінальною областю дослідження. Я не побачив в тексті жодного географічного поняття, а вся «географія» у пана дисертанта зведена до використання висловів на кшталт «географічні аспекти» чогось, що виводить географію з ряду самостійних наукових галузей. Рівень роботи доволі низький, по суті, це звіт, хоча може бути оцінений і як курсова робота з етнічних питань заданої території. Дисертант пише про ці питання так, наче він перший, хто взявся за їх опис. Але все це є давно відомими фактами і наукової проблематики не містять. Але головним є те, що робота не є географічною. Тому я змушений поставити під сумнів кваліфікацію не тільки автора, але й його наукового керівника – пана В.О. Джамана, опонентів та членів спеціалізованої ради К 76.051.04 у Чернівецькому національному університеті ім. Юрія Федьковича. Ні совісті, ні честі! Робота не є дисертацією ні в якому плані.

17.04.2018 року

Доктор географічних наук                       Ковальов О.П.    

Немає коментарів:

Дописати коментар