21 червня 2024 р.

Огляд публікації Емрана Хоссейна, університет Джаганнатха

 Олекса Ковальов (Номад)     

Вузівська підготовка географів – процес складний, бо географія має дуже складну область дослідження – земну геосферу. Тому існує значне різноманіття точок зору на географію та те, чим вона, як наука, має займатися. У даному випадку маємо точку зору Емрана Хуссейна з Університету Джаганнатха (Бангладеш). Розглянемо її.

 

Introduction to Geography and Environment

Emran Hossain,  Jagannath University, 2022 - Bangladesh

https://www.researchgate.net/publication/375743838_Introduction_to_Geography_and_Environment 

Визначення та його мінлива природа

• Географія - це наука про Землю та її особливості, мешканців і явища.

Коментар: Так науковий напрям не визначають, окреслюють область його дослідження! Є чимало наукових напрямів, що досліджують Землю, її мешканців та явища – геологія, геофізика, землезнавство, біологія, кліматологія, метеорологія, гідрологія, гідрогеологія, економіка, суспільствознавство тощо. Географія має свій домен дослідження – область поширення географічного середовища (геосфера Землі), що має особливу організацію, сформовану комунікацією абіотичного, біотизованого та антропізованого середовищ, представлену геохолонамигеооргами різних масштабів. Географія – це наука про об’єднання на основі комунікації та вироблення інформації!  

• Першим, хто вжив слово географія, був Ератосфен (276-194 рр. до н. е.).

• Слово «географія» походить від двох «грецьких» слів. «гео» означає земля, а «графія» означає писати/описувати.

• Земля відноситься до атмосфери, гідросфери, літосфери та біосфери.

Коментар:       Земля не може відноситись («refer») до своїх складових, вона їх включає – «comprise»!

• «Описати/написати з точки зору місця, локалізації та поширення».

Коментар: Зовсім не обов’язково і тривіально! «Описати» означає дати пояснення тому, що ми спостерігаємо!

• Описом цих земних явищ є географія.

• Слово географія пояснюється «Де живуть люди?»

жити означає розподіл і концентрацію людей, фактор простору і часу.

Коментар: Це виглядає дивно! На планеті живуть не тільки люди, і процеси, що мають місце, пов’язані не тільки з людьми!

«Географія - це частина різнорідної математики, яка пояснює стан Землі та її частин залежно від кількості, а саме її фігури, місця, величини та руху».

- Вероній (1622)

Коментар: Залишимо це висловлювання Вероніусу, зауваживши, що математика нічого не пояснює!

Галузі географії

1. Фізична географія: Фізична географія займається вивченням опису природи або фізичних явищ. Вона охоплює такі систематичні науки, як геологія, метрологія, астрономія, ботаніка, зоологія та хімія.

Коментар: Дивне визначення фізичної географії! Багато наукових напрямів вивчає природу планети, але географія не «охоплює такі систематичні науки, як геологія, метеорологія, астрономія, ботаніка, зоологія та хімія»!  Географія не займається вивченням опису, це напрям, заснований на формуванні образу географічного середовища як частини фізичної картини Світу, тобто заснований на фізичних законах! Таке бачення є обмеженим, бо комунікацію зводить до фізичної взаємодії, що виключає суб’єктність взаємодіючих сторін та виробництво інформації. Географія не включає геологію, метрологію, астрономію, ботаніку, зоологію та хімію, бо має свою оригінальну область дослідження!  

2. Географія людини: Географія людини - це розділ географії, який зосереджується на вивченні закономірностей і процесів, які формують взаємодію людини з різними середовищами. Він охоплює людські, політичні, культурні, соціальні та економічні аспекти.

Коментар: Краще говорити про антропогеографію, що досліджує антропосферу Землі – антропізовану частину географічного середовища. Вона не «охоплює людські, політичні, культурні, соціальні та економічні аспекти»! Якщо є «географія людини», то має бути й географія слонів, тюленів, горобців …! Це виглядає дивно! Така географія не охоплює політичні, соціальні, культурні та економічні аспекти, бо розглядає антропоту як цілісний àктор, а наведені Е. Хоссейном аспекти є доменами політології, соціології, культурології та економіки!   

 

Природа географії: географія як динамічна дисципліна

Природа географії: "Філософія географії" була створена відповідно до різних переконань. Кожна філософія дає нам особливий погляд на природу географії. Філософію географії можна розділити на дві частини:

А. Нам слід зайнятися вивченням явищ, і, зокрема, це стосується двох операцій - опису та пояснення.

B. Те, що ми повинні вивчати, визначає область об’єктів і подій, до яких слід застосовувати операції опису та пояснення.

Коментар: Треба говорити не про природу географії, а про природу її області (домену) дослідження! Що до філософії, вона стосується не тільки географії, а науки взагалі, будучи джерелом нових смислів. Філософія визначається як раціональна самосвідомість людства, наслідок його прагнення збагнути глибинні основи буття і місце людини у світі; особлива форма пізнання та система знань про загальні характеристики, поняття та принципи буття, про відношення людини та навколишнього світу. Географія – одна з наукових дисциплін, тому не може бути якоїсь окремої «філософії географії»!

• На Заході протягом другої половини 19-го та 20-го століття географічна дисципліна пройшла через чотири основні фази:

1. Екологічний детермінізм

2. Регіональна географія

3. Кількісна революція

4. Критична географія

Коментар: Детермінізм - філософська концепція про взаємозв'язок і взаємну визначеність всіх явищ і процесів, доктрина про загальну причинність! Для географії свого часу дійсно був характерний так званий географічний детермінізм – вплив середовища, але він пішов у небуття.    

Екологічний детермінізм: Екологічний детермінізм - це теорія, згідно з якою фізичні, розумові та моральні звички людей безпосередньо зумовлені впливом їх природного середовища. Серед видатних екологічних детерміністів були Карл Ріттер, Еллен Черчилль Семпл і Елсворт Хантінгтон.

Серед популярних гіпотез: «спека робить мешканців тропіків ледачими». Часті зміни барометричного тиску роблять жителів помірних широт інтелектуально спритнішими». Приблизно в 1930-х роках ця школа думки була широко заперечена як така, що не має жодних підстав і схильна до узагальнень. Екологічний детермінізм залишається збентеженням для багатьох сучасних географів.

Регіональна географія: регіональні географи зосереджувалися на зборі описової інформації про місця, а також на правильних методах поділу землі на регіони. Відомими іменами цього періоду є Альфред Геттнер з Німеччини та Відаль де ла Блаш з Франції. Філософську основу цієї галузі в Сполучених Штатах виклав Річард Хартшорн, який визначив географію як дослідження ареальної диференціації.

Коментар: Це історія! Ареальна диференціація є тільки початком географічного дослідження, далі треба знайти її пояснення!

• Кількісна революція: кількісна революція була спробою географії переосмислити себе як науку на хвилі відродження інтересу до науки після запуску супутників. Кількісні революціонери, яких часто називають «космічними курсантами», проголосили, що метою географії є ​​перевірка загальних законів просторового розташування явищ. Вони перейняли філософію позитивізму з природничих наук і звернулися до математики, особливо статистики, як способу доведення гіпотез. Кількісна революція заклала основу для розвитку геоінформаційних систем.

Коментар: Це історія!

Критична географія: хоча позитивістські та постпозитивістські підходи залишаються важливими в географії, критична географія виникла як критика позитивізму. Першим напрямом критичної географії, який виник, була гуманістична географія. Спираючись на філософії екзистенціалізму та феноменології, гуманісти-географи зосереджувалися на почутті людей, викликаних місцями, та стосунках із ними. Більш впливовою була марксистська географія, яка застосовувала до географічних явищ соціальні теорії Карла Маркса та його послідовників.

Коментар: Це історія!

 

Географія як наука:

А. Географія як прикладна наука

Б. Географія як просторова наука

C. Географія як наука про навколишнє середовище

Географія як прикладна наука: термін «прикладна» використовувався для позначення «практичних знань», корисних у повсякденному житті та необхідних для розуміння цього слова для покращення якості життя. Прикладна географія стосується застосування географічних знань і навичок для вирішення реальних соціальних, економічних і екологічних проблем. Перша велика заява була зроблена Л.Д. Стемпом[1] у прикладній географії в 1960 році. Після Стемпа в 1981 році географи, які вивчають землекористування, зосередили свої погляди в журналі прикладної географії.

Коментар: Питання використання географічних уявлень у прикладній сфері досі є проблематичним, що пов’язане з величезною складністю області її дослідження!

Географія як просторова наука: Географію описують як просторову науку, оскільки вона зосереджена на тому, «де» знаходяться речі та чому вони там відбуваються. Вивчаючи навколишнє середовище, географи прагнуть відповісти на всі або більше ніж на одне з чотирьох основних запитань. Вони стосуються: 1. Розташування 2. Просторової моделі 3. Просторової взаємодії.

Коментар: Таке бачення географії є анахронізмом! Географія не є просторовою наукою, зведення її до просторового аспекту є неприпустимою редукцією! На сьогодні географія бачиться як наука, що досліджує вкрай складну область – географічно організоване середовище, що включає і людину з її діяльністю! Ніякої окремої «просторової взаємодії» не існує, бо взаємодія – це процес!  

Однією з найважливіших розробок просторової науки є дистанційне зондування - збір і запис інформації у вигляді цифрового зображення за допомогою супутників, дронів та інших платформ. ГІС є ще одним дуже важливим технічним аспектом просторової науки. ГІС - система, призначена для збору, зберігання, обробки, аналізу, управління та представлення просторових або географічних даних.

Коментар: Єдиною просторовою наукою є геометрія! «… збір і запис інформації у вигляді цифрового зображення за допомогою супутників, дронів та інших платформ» не є суто географічними, ці дані використовують і в інших наукових напрямках! Збір так званих «просторових даних» взагалі не є наукою! Не існує суто географічних даних, є дані, які використовуються в географії!

Географія як наука про навколишнє середовище: Наука про навколишнє середовище вивчає взаємодію між фізичними, хімічними та біологічними компонентами навколишнього середовища.

Коментар: Немає фізичних і хімічних компонентів, є абіота, біота і антропота! Географія має справу з компонентами середовища, які можна трактувати як геоту.

Наука про навколишнє середовище забезпечує комплексний, кількісний та міждисциплінарний підхід до вивчення екологічних систем. Географи спостерігають за якістю навколишнього середовища, тлумачать вплив людських дій на наземні та водні екосистеми та розробляють стратегії відновлення екосистем. Екологічні проблеми охоплюють зміни клімату, збереження, біорізноманіття, якість води, забруднення ґрунтових вод, забруднення ґрунту, використання природних ресурсів, управління відходами, сталий розвиток, забруднення повітря та шумове забруднення.

Коментар: «Екосистема» - поняття екології, а не географії! В географії є біотизовані геокомплекси, геосистеми або геохолонигеоорги!

 

Обсяг і предмети географії; Зв'язок географії з іншими дисциплінами

Сфера застосування та предмет географії: серед географів існує багато непорозумінь щодо сфери застосування географії. Географія вивчає взаємодію між природним середовищем і людськими спільнотами. Географи різного віку, включаючи Гіппократа і сучасних географів, намагалися описати масштаби географії. Було визначено два предмети: людина та природне середовище.

Коментар: Непорозуміння стосовно сфери застосування географії пов’язані з нечіткім визначенням її області дослідження! Географи мають розглядати людські спільноти як складову геосередовища, отже, треба міняти акцент!

За словами Рейдера Міншулла, «Географія в цілому вивчає кожну варіацію кожного тропіка в кожній частині світу, а потім намагається описати та пояснити ці різні варіації та комбінації». За словами Лукермана, «мета географа - зрозуміти досвід людини в космосі». Таким чином, область або сфера географії - це сукупність явищ, які відбуваються в зоні контакту твердих, рідких і газоподібних мас, що складають планету або географів (?). Ці явища проаналізовано та раціонально описано щодо місця, локалізації та поширення. Таким чином, обсяг і предмет географії інтегровані з фізичним середовищем або природою та життям людини. Щоб дати вираження або опис земної поверхні, потрібні як природничі, так і гуманітарні чи соціальні науки. Географія людини в основному зосереджується на антропогенному середовищі та тому, як простір створюється, розглядається та управляється людьми, а також вплив людей на простір, який вони займають. Фізична географія вивчає природне середовище та те, як утворюються та взаємодіють клімат, рослинність і життя, ґрунт, вода та форми рельєфу.

Коментар: Не буду зупинятися на цитатах. «Ці явища проаналізовано та раціонально описано щодо місця, локалізації та поширення», але це є тільки констатацією фактів, нічого наукового у цьому немає! В черговий раз ставлю питання стосовно земної поверхні: яка це поверхня? Серйозне питання стосовно створення, розгляду простору та управління ним! Думаю, треба говорити про середовище з певною структурою та функціонуванням. Форм рельєфу не існує, бо «рельєф» - це ментальний образ конфігурації поверхні (організація поля вертикальних топографічних відміток), треба говорити про форми денної (видимої) поверхні! 

 

Зв'язок географії з іншими дисциплінами:

Географія є міждисциплінарним предметом, який поєднує фізичні, гуманітарні та соціальні науки. Галузь географії містить 8 підрозділів, які, у свою чергу, пов'язані з 8 основними дисциплінами.

4 підрозділи, пов'язані з природничими та екологічними науками, такими як

1. Астрономія

2. Геологія

3. Фізика

4. Ботаніка.

4 підрозділ, пов'язаний з гуманітарними науками

1. Економіка

2. Соціологія

3. Антропологія

4. Історія

      Коментар: Географія не є «міждисциплінарним предметом, який поєднує фізичні, гуманітарні та соціальні науки», вона має свою унікальну область дослідження і не включає наведені вище напрямки! Головним аспектом географії є комунікація між àкторами різного походження та формування на її основі форм географічної організації у вигляді геохолонівгеооргів різних масштабів.

 

Зв'язок з природничими науками або науками про навколишнє середовище:

Астрономія та географія (картографія): астрономія в основному має справу з небесними тілами, які включають Сонце та їхні планети, супутники та їхній рух, сузір’я та різні види явищ, що відбуваються у космічному просторі. Географія намагається визначити та виміряти вплив руху небесних тіл на поверхню Землі. Взаємодія астрономії та географії в математичних рамках спричинила появу картографії в географії.

Коментар: Географія не досліджує і не вимірює «вплив руху небесних тіл на поверхню Землі», цим займається геофізика! 

Геологія та географія (топографія): Геологія - це природнича наука, яка традиційно була найближчою до географії. Геологія вивчає гірські породи, їх розташування та розміщення, типи мінімальних складових, стійкість і вік, розподіл і вирівнювання. Географія - це, по суті, вивчення земної поверхні, особливо морфології поверхні.

Коментар: Дійсно геологія була пов’язана з географією і відділилася від неї, але сьогодні це різні дисципліни! Вивчення поверхні – це початок!

Фізика та географія (кліматологія): Оскільки географія вивчає мінливі явища на земній поверхні, механізм явищ вимагає вивчення в рамках фізики. Фізика атмосфери, яка називається метеорологією, використовує методи фізики для інтерпретації та пояснення атмосферних процесів. Взаємодія з метеорологією породила систематичний розділ кліматології в географії.

Коментар: Кліматологія, як і метеорологія не мають відношення до географії, це окремі самостійні напрямки!

Ботаніка та географія (географія рослин): систематична галузь ботаніки класифікує та описує різноманітні види рослин на земній поверхні. Географія, будучи наукою про особливу ділянку земної поверхні, також намагається вивчити аспекти поширення явищ флори, а також забезпечує їх класифікацію.

Коментар: Географія не є географією рослин (в дусі Паганеля), вона не досліджує «аспекти поширення явищ флори», це – справа ботаніків та екологів! Дивно, що автор пише тільки про рослини. 

 

Відносини з гуманітарними науками:

Економіка та географія (економічна географія): Економіка в основному займається економічною діяльністю людини та принципами, що керують розміщенням одиниць виробничих сил, відносинами виробничого поділу праці тощо. Оскільки географія вивчає сукупність явищ у зв’язку з місцем, локалізацією та розподілом, вона однаково зацікавлена ​​в змінному характері економічної діяльності. Взаємодія географії з економікою породила економічну географію, яка займається діяльністю виробництва, обміну, споживання товарів і послуг.

Коментар: Ніякої економічної географії не існує, це фантом, фікція! «Взаємодія географії з економікою породила економічну географію, яка займається діяльністю виробництва, обміну, споживання товарів і послуг» - це нонсенс! Економісти без географів розбираються у просторовому аспекті економічних процесів!

Соціологія та географія (Соціальна географія): соціологія в основному займається інституційними аспектами суспільства, які загалом включають соціальні організації спільнот, сімейну структуру та системи, ритуали, культуру, звичаї та соціальну систему. Географія намагається вивчити соціальні аспекти в особливому контексті. Взаємний зв'язок між соціологією і географією привів до розвитку соціальної географії або культурної географії.

Коментар: Ніякої соціальної географії не існує, це фантом, фікція! «Географія намагається вивчити соціальні аспекти в особливому контексті» - це нонсенс! Соціологи без географів розбираються у просторовому аспекті економічних процесів!

Антропологія та географія (Антропогеографія): Антропологія намагається вивчити людські раси, їхні фізичні характеристики, біологічні риси, культурні риси та організацію та прагне класифікувати їх відповідно. Географія прагне ідентифікувати та класифікувати їх на основі їхнього проживання та культурних ознак і намагається вивчити мінливі расові явища на спеціальній ділянці земної поверхні. Взаємний зв'язок між антропологією та географією призвів до розвитку антропогеографії або етнології.

Коментар: Географія не займається людськими расами … Питання особливостей проживання та культурних ознак «на спеціальній ділянці земної поверхні» вирішуються антропологами. Антропогеографія – це наука про антропізацію геосередовища і розвиток антропосфери землі як етапу еволюції географічного середовища!

Історія та географія (політична географія): історія та географія заповнюють усе коло нашого сприйняття: історія капелюха-часу та географія простору. Історія – це розповідь, а географія – опис. Історія та географія традиційно мають ідіографічний характер і взаємозалежні. Взаємодія географії з історією сприяла розвитку політичної географії або історичної географії.

Коментар: Ніяких історичної і політичної географії не існує, це фантоми, що виникли внаслідок нерозуміння області дослідження географії!

 

Географія є материнською дисципліною, з якої виникли інші спеціальні дисципліни. Наприклад:

1• Геодезія

2. Метеорологія

3. Ґрунтознавство

4. Екологія рослин

5. Краєзнавство

Коментар: Можна вважати, що географія сприяла виникненню деяких дисциплін, але це не геодезія, не екологія рослин (а куди подівалися тварини?) і, тим більше, не краєзнавство, яке взагалі не є науковим напрямком!

 

Фізична географія: визначення, сфера застосування, основні галузі. Сфера системи Землі

Фізична географія: Фізична географія займається вивченням опису природи або фізичних явищ. Він охоплює систематичні науки геології, метеорології, астрономії, ботаніки, зоології та хімії.

Згідно з Річардом Брейантом у 1986 році, «фізична географія - це комплексне вивчення природного середовища на поверхні землі або поблизу неї. Фізична географія вивчає нашу рідну планету та всі її компоненти: її землі, води, атмосферу та надра».

Коментар: Е. Хоссейн дає дивне визначення фізичної географії! Описи не вивчаються, а фізичних явищ доволі багато і далеко не всі вони мають відношення до геосфери Землі!

Сфера фізичної географії: Сфера фізичної географії для вивчення природного середовища та того, як створюються та взаємодіють клімат, рослинність і життя, ґрунт, вода та форми рельєфу. Галузь фізичної географії - це сукупність явищ, які відбуваються в зоні контакту твердих, рідких і газоподібних мас, з яких складається планета. У фізичній географії існують різні галузі дослідження, які в основному, але не виключно, зосереджені на сферах землі.

Коментар: Це не може не дивувати! Клімат не існує як матеріальна сутність, він не взаємодіє, це робить атмосфера! Це саме стосується і «форм рельєфу», які не існують, форми (краща - фігури) властиві топографічній поверхні! Незрозумілою є вислів «рослинність і життя», наче рослинність не є життям і куди зникли інші різновиди організмів – тварини, мікроорганізми, гриби? Нарешті, так звані сфери Землі не входять до області дослідження географії, це сфери земні, а не геосфера, яка є результатом їх взаємодії.

 

Основні галузі фізичної географії:

1. Астрономічна географія

2. Геоморфологія

3. Океанографія

4. Біогеографія

5. Математична географія

6. Кліматологія

7. Ґрунтознавство.

Астрономічна географія: астрономія в основному має справу з небесними тілами, які включають сонце та їх планети, супутники та їхній рух, сузір’я та різні види явищ, що відбуваються в космосі. Астрономічна географія вивчає небесні явища, що стосуються земної поверхні. Це, мабуть, найстаріший розділ географії, розроблений Фалесом, Анаксимандром, Ератосфеном, Аристотелем і Птолемеєм.

Коментар: Та ні, ніякої астрономічної географії не існує! Є космічні явища, що впливають на геосферу планети, вони розглядаються як певні умови (наприклад, сонячний вітер …) і не досліджуються географами! Але можна поставити інше питання: чи можна застосувати географічні уявлення, вироблені на нашій планеті, для формування уявлень про інші планети? Так, можна!

Математична географія: Математична географія вивчає форму, розмір і рух Землі та її положення в Сонячній системі. Він бере початок у творчості Фалеса, Ератосфена та Птолемея. Математична географія - розділ географії, який вивчає фігуру та рух Землі, її пори року та припливи, її вимірювання та зображення на картах і схемах різними методами проекції.

Коментар: «форма, розмір і рух Землі та її положення в Сонячній системі» не є предметом дослідження географії, цим займаються астрономи і планетологи! «фігура та рух Землі, її пори року та припливи, її вимірювання та зображення на картах і схемах різними методами проекції» - не є питаннями географії, вони мають відношення до планетології та картографії!

Геоморфологія: Геоморфологія займається вивченням форм рельєфу на земній поверхні. Геоморфологія прагне зрозуміти історію та динаміку рельєфу та передбачити майбутні зміни шляхом поєднання польових спостережень, фізичних експериментів, чисельного моделювання (геоморфометрія).

Коментар: Йдеться не про «форм рельєфу на земній поверхні» та їх динаміку, а про фігури топографічної поверхні та її морфологію. Термін «геоморфометрія» є надуманим!

Кліматологія: кліматологія вивчає атмосферні умови та пов’язані з ними кліматичні та погодні явища. Кліматологія вивчає природу мікро (місцевого) і макро (глобального) клімату, а також природний і антропогенний вплив на них. Ератосфен вперше представив потрійний кліматичний поділ відомого світу.

Коментар: Клімат – це абстрактний образ, що відповідає уяві про середньостатистичний стан атмосфери у її доменах різного масштабу! Тому не може бути кліматичних явищ, є тільки атмосферні явища! І людина впливає не на клімат, а на атмосферу, на її параметри.

Океанографія: Океанографія займається вивченням різних типів явищ і особливостей як на поверхні океану, так і на його дні, включаючи рельєф дна; температура поверхневої води; розподіл солоності, глибини, течій, припливів, хвиль; коралові рифи тощо. Посідоній, який першим дослідив припливи та відпливи та виміряв глибину моря.

Коментар: Океанографія – науковий напрям, що досліджує фізичні та хімічні особливостей океану як середовища життя живих організмів, режими течій, а також давню історію океану, його поточний стан і майбутнє. Це самостійний напрям! Але область, де є комунікація/взаємодія середовищ (так звані активні поверхні), має відношення до домену географії.   

Географія ґрунтів: Географія ґрунтів вивчає різні ґрунтоутворювальні процеси, їх хімічні, фізичні та біологічні складові, їх колір і типи, розподіл і несучу здатність тощо. Саме В.В. Докучаєва з Росії, який став піонером у вивченні географії ґрунтів.

Коментар: Ніякої географії ґрунтів не існує, є ґрунтознавство, яке вивчає все, пов’язане з ґрунтами! Географію ґрунти цікавлять як область чи не найбільш активної та щільної комунікації àкторів різної природи в межах всієї геосфери!

Біогеографія: Біогеографія займається біологічними явищами в космосі, особливо з точки зору розподілу різноманітних видів флори та фауни. Біогеографію можна підрозділити на географію рослин або флори та географію тварин або фауни. Теофрат, учень Аристотеля, вважається автором біогеографії.

Коментар: Таке визначення біогеографії є абсолютно некоректним! Цей напрям не займається питаннями, наведеними Е. Хоссейном. Цей науковий напрям має за мету дослідження процесу біотизації абіотичної геосфери під час формування біосфери Землі, та його сучасного стану. Отже, йдеться про дослідження комунікації між біотою та абіотою, а тепер – і антропотою!      

 

Сфери земної системи: чотири сфери земної системи:

A. Літосфера B. Гідросфера C. Атмосфера D. Біосфера

Коментар: Не можна ставити в один ряд літосферу, гідросферу, атмосферу і біосферу, бо перші три є складовими планетарної структури Землі, а біосфера – це складова її геосфери.

Літосфера: Літосфера визначається як поверхня гірських порід і земної кори, що покриває Землю. Він простягається на глибину близько 60 миль (100 км). Існує два типи літосфери: океанічна літосфера та континентальна літосфера. Океанічна літосфера пов'язана з океанічною корою і трохи щільніша за континентальну літосферу.

Коментар: Літосфера – це просто верхній шар твердої частини планети, що складається із земної кори та верхньої частини мантії, до астеносфери, де швидкості сейсмічних хвиль знижуються, засвідчуючи про зміну пластичності порід. Не земна кора включає літосферу, а, навпаки, літосфера включає земну кору. Два типи стосуються не літосфери, а саме земної кори!

Гідросфера: гідросфера – це частина планети, яка складається з води. Океани, річки, озера та хмари зазвичай входять до гідросфери. Гідросфера займає 71% поверхні земної кулі.

Атмосфера: глибока газова оболонка, що оточує. Земля відома як атмосфера. Атмосфера Землі складається приблизно з 78% азоту, 21% кисню та 1% інших газів. Приблизно 97 відсотків загальної атмосфери залишається в межах 30 кілометрів вище від земної кори. Атмосфера залишається в контакті із земною корою завдяки гравітаційному тяжінню.

Біосфера: біосфера визначається як область планети, де живуть організми, включаючи землю та повітря. Біосфера, яка оточує землю разом з літосферою (скелі), гідросферою (вода) і атмосферою (повітря), є сумою всіх екосистем.

Коментар: Ні, біосфера – це біотизована абіосфера планети, область активної взаємодії біоти з іншими земними àкторами!

 

Географія людини: визначення, сфера застосування та основні галузі

Географія людини: Географія людини – це розділ географії, який зосереджується на вивченні закономірностей і процесів, які формують взаємодію людини з різними середовищами. Він охоплює людські, політичні, культурні, соціальні та економічні аспекти.

За словами Маджіда Хусейна, 1994 року, «Географія людини має справу з просторовою диференціацією та організацією людської діяльності з використанням людиною фізичного середовища.

Згідно з Sudeepta, 1992, «Географія людини є синтаксичним дослідженням відносин між людськими суспільствами та земною поверхнею».

Коментар: Ніякої географії людини не існує, є антропогеографія, яка охоплює питання комунікації людства як àктора з іншими акторами геосередовища. Вона не розглядає «політичні, культурні, соціальні та економічні аспекти» - це області дослідження політології, культурології, соціології та економіки! Погляд М. Хусейна (1994 р.) стосовно «диференціації та організації людської діяльності» є некоректним, це питання досліджується економістами!

Сфера географії людини: Сфера географії людини пов’язана з вивченням людських суспільств у їхньому відношенні до середовища існування чи навколишнього середовища.

Коментар: Але це область дослідження соціології: суспільство береться у відношенні до його середовища, а не як àктор геосередовища!

Сфера географії людини включає: вивчення людських рас, зростання; розподіл і щільність населення різних частин світу; культура, релігія мова, типи поселень. Демографічні ознаки та моделі міграції. Фізичні та культурні відмінності між людськими групами та економічною діяльністю. Зв'язок людини і природного середовища.

Коментар: Все це не має жодного стосунку до географії!!!

Основні галузі географії людини:

1. Антропогеографія

2. Культурна географія

3. Географія населення

4. Економічна географія

5. Політична географія

6. Історична географія

7. Суспільна географія

8. Міська географія

Коментар: З наведених напрямів залишається тільки антропогеографія та урбогеографія.

Антропогеографія: антропогеографія вивчає расові явища в їхньому територіальному контексті або географічний розподіл рас. Агартациди вперше класифікували ефіопські племена на основі їхньої дієти та культурних особливостей. Але Фрідріх Ратцель вважається автором терміну «антропогеографія» для вивчення людських аспектів.

Коментар: Ніякого відношення до вивчення рас та їх просторового розміщення не має! Вислів «географічний розподіл» є некоректним!

Культурна географія: культурна географія зосереджується на впливі людської культури, як матеріальної, так і нематеріальної, на природне середовище та людину на організацію простору. Геродот був піонером у вивченні культурних особливостей народу. Культурна географія описує та аналізує мову, релігію, економіку, уряд та інші культурні явища, які можуть змінюватися або залишатися постійними від одного місця до іншого, і пояснює, як люди функціонують просторово.

Коментар: Якщо є «культурна географія», то має бути й «безкультурна географія»! Це нонсенс! Ніякої культурної географії, чи географії культури (geography of culture) не існує, це вигадка!

Географія населення: Географія населення вивчає способи, якими просторові зміни в розподілі, складі, міграції та зростанні населення пов'язані з природою місць. Географія населення включає демографію в географічній перспективі. Ахенвелл (1748) і Сассмілх (1747) першими започаткували статистичні дослідження населення в космосі.

Коментар: Ще одна вигадка – географія населення! Географія ніяким чином не включає демографію!

Економічна географія: економічна географія вивчає розміщення економічної діяльності у місцевому, національному та світовому масштабах. Це також дослідження економічних явищ в їх ареальний контекст.

Коментар: Всі питання, пов’язані з економічною діяльністю у всіх її аспектах розглядаються економічними науками!

Підгалузь економічної географії:

Географія ресурсів: вивчення ресурсів, їх розподіл, виробництво, використання та збереження.

Коментар: «вивчення ресурсів, їх розподіл, виробництво, використання та збереження» є областю вивчення економіки!

Географія сільського господарства: вивчення просторових коливань сільськогосподарської діяльності.

Коментар: «вивчення просторових коливань сільськогосподарської діяльності» є предметом дослідження циклу сільськогосподарських наук! В рамках географічної перспективи можна і варто говорити про такі утворення, як агрогеохолониагрогеоорги, у яких агровиробництво розглядається як àктор.

Промислова географія: вивчення просторового розміщення промислової діяльності.

Коментар: «вивчення просторового розміщення промислової діяльності» є предметом дослідження циклу економічних наук (економіка є наукою про організацію виробничої діяльності у заданих умовах)!

Географія транспорту: вивчення видів транспорту, переміщення товарів, людей і взаємозв'язку між транспортом та іншими географічними факторами.

Коментар: «вивчення видів транспорту …» не є питаннями географії! Ніякої «транспортної географії» чи «географії транспорту» не існує, це вигадка! Можна говорити про «транспортологію», є навіть курс «Загальний курс транспорту», в якому географія навіть не згадується! В той же час транспорт органічно входить у структуру геосередовища і має розглядатися як àктор.

Політична географія: політична географія вивчає політичні явища в їх площинному або просторовому контексті. Він також має справу з кордонами, поділами, територіями та ресурсами держав. Крім того, це забезпечує географічний взаємозв'язок міжнародних відносин. Фрідріха Ратцеля називають батьком сучасної політичної географії.

Коментар: Ніякої політичної географії не існує, це вигадка! Політико-адміністративний поділ не є предметом розгляду географів!

Історична географія: історична географія вивчає події минулого в їх просторовому контексті. Згідно з Геродутом, відтворення минулих географій і відстеження географічних змін у часі. Сер Хелфорд Дж. Маккіндер з Великої Британії зробив значний внесок у історичну географію.

Коментар: вивчення «подій минулого в їх просторовому контексті» - задача істориків, а не географів!

Соціальна географія: Соціальна географія – це аналіз соціальних явищ у космосі. Соціальна географія була розроблена в Німеччині Отто Шлютером як реакція проти фізичного детермінізму. Підгалузі соціальної географії:

Радикальна географія та географія добробуту: вивчення соціального буття, соціальних проблем та їх просторових варіацій, а також пошук першопричини соціальних проблем.

Марксистська географія: дослідження нового просторового детермінізму капіталістичного суспільства.

Коментар: Всі соціальні питання, в тому числі у просторовому аспекті стосуються тільки соціології!

Міська географія: Міська географія вивчає міські території, їх просторову структуру та функції, походження та ієрархію. Його можна вважати частиною великої галузі людської географії. Урбаністичні географи в першу чергу стурбовані тим, як будуються, управляються і переживаються міста та селища. Його розвиток припав на 1940-і роки.

Коментар:      Урбогеографія дійсно існує, до її кола інтересів відносяться урбанізовані геохолонигеоорги!

 

Поняття/теми з географії

Концепції/теми в географії: Теми, включені в широку область вступу до географії, різноманітні. Щодо фізичного чи культурного явища географи запитують: що це? Де це? Де він відносно інших фізичних чи культурних реалій, які впливають на нього або на які воно впливає? Яким чином воно є частиною функціонуючого цілого? Як його розташування впливає на життя людей і зміст території, в якій він знаходиться?

Основні поняття/теми з географії:

Розташування: розташування місць і речей є відправною точкою всіх географічних досліджень, а також наших особистих рухів і просторових дій у повсякденному житті. Два види розташування: абсолютне і відносне.

Коментар: Розташування враховується у багатьох наукових дослідженнях, не тільки в географії! Це не є особливістю географії!

Абсолютне місцезнаходження: абсолютне місцезнаходження – це визначення місця за допомогою точної прийнятної системи координат; тому іноді його називають математичним розташуванням. Однією з них є глобальна сітка паралелей і меридіанів, тобто широти і довготи.

Абсолютне розташування будь-якої точки на землі можна точно описати за допомогою її градусів, хвилин і секунд широти й довготи.

Коментар: Якщо місцезнаходження будь-чого визначається по відношенню до прийнятої системи координат, воно вже є відносним! 

Відносне розташування: розташування місця або предмета відносно інших місць або речей. Наприклад, Дакка розташована приблизно в 32 км на південь від Газіпура. Відносне розташування може бути виражено через відстань, час у дорозі або вартість.

Коментар: А можна виразити і кількістю з’їденого печива!

 

Два об’єкти локації:

Сайт: сайт означає опис фізичного стану будь-якої території, наприклад, можна сказати, що Дакка стоїть на річці Буріганга.

Коментар: А фізичний стан визначається місцем розташування? Не думаю, він визначається фізичними параметрами!

Ситуація: Порівняльне розташування будь-якої області називається ситуацією. Ситуація означає відношення між будь-якою територією та її околицями, наприклад, Бангладеш є внутрішнім районом порту Чіттагонг.

Коментар: Я так не думаю. Ситуація – це відношення між станом утворення та станом оточення (середовища).

 

Просторовий розподіл: Просторовий розподіл означає опис будь-якого предмета земної поверхні. Простір означає частину земної поверхні. Наприклад, опис розподілу населення країни чи всього світу є просторовим розподілом. Карта є візуальним зображенням просторового розподілу. Деякі географи говорили, що аналіз просторового розподілу є основним предметом географії. Розрізняють три об'єкти просторового розподілу:

1. Щільність розподілу,

2. Дисперсія розподілу, та

3. Закономірність розподілу.

Коментар: Важко зрозуміти, як просторовий розподіл може означати опис будь-якого предмета земної поверхні, як і те, що таке предмет земної поверхні! Дивно виглядає заява, що «простір означає частину земної поверхні»: простір – це абстракція, що формується у нашій свідомості завдяки розбіжностям, які ми спостерігаємо у довкіллі, за відсутності розбіжностей не буде й можливості сформувати образ простору. «Карта є візуальним зображенням просторового розподілу» - але ж можна створити карту на основі шрифту Брайля (для сліпих) … карта – це двомірний текст! «Деякі географи говорили, що аналіз просторового розподілу є основним предметом географії» - це були не географи!

Агломерація: агломерація стосується кластеризації продуктивної діяльності та людей для взаємної вигоди. Об’єднання промислової діяльності в кластери часто дає переваги окремим фірмам, яких вони не могли б відчути окремо. Економіка агломерації може накопичуватися у формі заощаджень від спільних транспортних засобів, соціальних послуг, комунальних послуг, засобів зв’язку тощо. Кластеризація також може створити об’єднання кваліфікованої та звичайної робочої сили, спеціальних знань, капіталу, допоміжних бізнес-послуг і, звичайно, ринок, побудований з інших галузей промисловості та міського населення.

Коментар: Чудово, але яке відношення це має до географії? Ніякого!

Просторова взаємодія: Просторова взаємодія стосується взаємозалежності між географічними областями. Схоже, що ця взаємозалежність доповнює взаємозалежність суспільства та навколишнього середовища в межах однієї території, і це головний центр географічного дослідження. Він включає переміщення товарів, пасажирів,мігрантів, грошей, інформації тощо між географічними областями.

Коментар: «Просторова взаємодія» - зайве поняття, бо, якщо виходити з просторово-часової перспективи, взаємодія відбувається у просторі-часі, а не тільки у просторі. Говорячи про географічні області, треба визначити, що це таке! Головним аспектом географії є формування геохолонів≈геооргів як одиниць географічно-організованого середовища, а «переміщення товарів, пасажирів,мігрантів, грошей, інформації» не має до географії жодного стосунку! 

Існує три основи просторової взаємодії з точки зору товарного потоку між двома регіонами: 1. Характер регіонів. 2. Природа товарів 3. Наявність закритого джерела постачання або ринків.

      Коментар: Товарний потік – сфера інтересів економіки, а не географії!

Час: Поняття часу є дуже важливим для кожного географічного аналізу. Географія пропонує наукові процедури для опису або пояснення явищ у зв’язку з їх розвитком у часі. Все змінюється з часом. Ландшафт кожної місцевості змінюється з часом. Географія завжди аналізує процеси змін, це може відбуватися багатьма способами, наприклад, зміна форми рельєфу внаслідок ерозійного процесу, зміна поселення внаслідок урбанізації тощо.

Коментар: Тут треба виходити з того, що зміни, розвиток відбуваються не у часі, а саме їх наявність є підставою для формування образу часу! Що стосується прикладу – «зміна форми рельєфу внаслідок ерозійного процесу», то змінюється не форма рельєфу (форм рельєфу не існує), а морфологія топографічної поверхні!

Напрямок: Напрямок є ще одним універсальним просторовим поняттям. Як і місцезнаходження, воно має більше ніж одне значення та може бути виражене в абсолютних або відносних значеннях. Абсолютний напрямок базується на сторонах світу на півночі, півдні, сході та заході. Вони з’являються в усіх культурах, виходячи з очевидних «даностей» природи: сходу та заходу сонця на сході та заході. Ми також зазвичай використовуємо відносні, або реляційні, напрямки. Найпоширенішими відносними напрямками є ліворуч, праворуч, вперед, назад, вгору та вниз.

Коментар: Добре, а до чого тут географія?

Відстань: відстань поєднує місцезнаходження та напрямок як загальнозрозумілий термін, який має подвійне значення для географів. Як і дві його супутні просторові концепції, відстань можна розглядати як в абсолютному, так і у відносному значенні. Абсолютна відстань означає просторову відстань між двома точками на земній поверхні, виміряну в прийнятих стандартних одиницях, таких як милі або кілометри для широко рознесених місць, фути або метри для більш близько розташованих точок. Відносна відстань - це відстань, яку ми, як відчуваємо, покриваємо, витрачаючи час, щоб досягти її. Крім того, відносна відстань обчислюється шляхом вимірювання відстані з використанням таких показників, як час, зусилля або вартість.

Коментар: Відстань - ступінь віддаленості об'єктів друг від друга. Відстань є фундаментальним поняттям геометрії і обговорювати його в географічному тексті не має сенсу!

Масштаб: карта представляє всю або частину земної поверхні, масштаб - це метод вимірювання фактичної відстані між двома точками, представленими на карті. Масштаб карти - це відношення відстані на карті до відповідної відстані на місцевості.

Коментар: Масштаб – поняття широко вжитку, у «Cambridge Dictionary» визначається як 1) набір чисел, сум тощо, що використовується для вимірювання або порівняння рівня чогось; 2) відношення між реальним розміром чогось і його розміром на карті, моделі чи схемі; 3) розмір або рівень чогось, особливо коли це велике! Якщо автор його використав, він мав навести всі головні варіанти!

Способи відображення масштабу на карті: Існує три способи зображення масштабу на карті. 1. За твердженням 2. За графічним методом 3. За репрезентативною часткою (R.F.)

1. За твердженням: масштаб можна виразити на карті за допомогою твердження або мови. Наприклад, 1 дюйм до 4 миль, 16 дюймів до милі, 1 см. до 1 гектометра. Тут у кожному разі перша цифра вказує відстань на карті, а друга цифра вказує відповідну фактичну відстань на місцевості.

2. Графічним методом: поділом лінії дюймів або сантиметрів. на рівні частини і далі на більш дрібні поділки та позначаючи значення для кожної частини, виражається масштаб карти. Як, наприклад, якщо масштаб 1 см. до 50 миль потрібно виразити графічно, потім лінією 4 см. Довжина має бути розділена на 4 рівні частини, і значення кожної частини буде 50 миль.

3. Репрезентативний дріб (R.F.): виражає частку масштабу дробом, у якому чисельник дорівнює 1, що позначає довжину на карті, а знаменник у тій самій одиниці позначає відповідну довжину на місцевості.

Приклад: .R.F. 1: 10 000 або 1/10 000. Каже, що 1 одиниця (дюйм/см) на карті дорівнює 10 000 одиницям (дюйм/см) на землі. Це означає, що всі наземні об’єкти зменшуються в 10 000 разів, щоб бути представленими на карті.

Ці процеси змін можуть здійснюватися двома типами: короткострокові зміни та довгострокові зміни. Щоденні або сезонні зміни - це короткочасні зміни. Довгострокові зміни відбуваються разом із сотнями чи тисячами років. Зазвичай фізичні процеси показують довгострокові зміни, а короткострокові зміни спостерігаються в географії людини.

 

Регіон: поняття регіону розвинулося з поняття ареальної диференціації. Регіон - це територія, яка містить географічні явища однакових характеристик. Регіон - це територія землі, яка має спільні ознаки. Ці особливості можуть бути природними, наприклад, кліматом або ландшафтом. Вони також можуть бути штучними, такими як мова чи релігія.

Коментар: Не можу погодитись з автором! Регіон не може містити «географічні явища однакових характеристик», як і з тим, що «це територія землі, яка має спільні ознаки» бо вони були б тотожностями, а регіони виділяються як відносно самодостатні території з функціональною повнотою. Це поняття використовується, в першу чергу, для відображення структури господарської діяльності.

Типи регіонів:

A. Адміністративний регіон: адміністративні регіони створюються законами, угодами чи постановами. Приклади включають країни, штати, міста та райони. Політична карта світу показує межі одного набору адміністративних регіонів.

Коментар: Адміністративні регіони не мають до географії жодного стосунку!

B. Формальний регіон: офіційний (або уніфікований) регіон – це територія істотної одноманітності для однієї фізичної чи культурної особливості або обмеженої комбінації фізичних чи культурних особливостей. Формальний (уніфікований) регіон може бути за мовами (бенгла, арабська, турецька тощо). Формальний (однорідний) регіон може бути за кліматом (тропічний, субтропічний, помірний, холодний регіони). Формальний (однорідний) регіон може бути за землекористуванням (рисовий регіон, регіон пшениці, лісовий регіон, горбистий регіон, рівнинний регіон тощо).

Коментар: Такі регіони не мають до географії жодного стосунку!

C. Функціональна (або вузлова) область: функціональну область було визначено на основі взаємодії між областями. Його частини взаємозалежні, і на всьому протязі функціональний регіон діє як динамічна організаційна одиниця. Прикладами є торговельні райони містечок, територія тиражу газети, територія, яку охоплює мережа певних мобільних компаній.

Коментар: Це не має до географії жодного стосунку!

D. Перцептивна (або народна) область: Перцептивна або народна область визначається почуттями та упередженнями, які можуть бути або не відповідати дійсності. Це також може бути ідея ментальної карти людини. Це можна розглядати як те, як люди думають або сприймають регіон на основі фактори, які можуть не відображати правду. Наприклад, якщо ви скажете: «Я жив у цьому місті в минулому, і немав можливостей для роботи», це вказує на область сприйняття. Інша людина може побачити те саме місце зовсім по-іншому. Вони могли б сказати: «У цьому місті є шанси на зростання та нові можливості для бізнесу».

Коментар: Чудово, але що тут стосується географії? Нічого!

 

Просторова організація: Просторова організація – це те, як група або явище розташовані на поверхні Землі. Можливо, люди зосереджені в містах або, можливо, вони більш розкидані. Можливо, річок на північ від екватора більше, ніж на південь. Якщо ми можемо побачити, як речі організовані просторово, ми можемо потім поставити запитання: «Чому вони організовані таким чином?» І це те, що стосується географії. Середовище, місця та люди є життєво важливими факторами, що стоять за цією просторовою організацією.

Коментар: Про просторову організацію кажуть, коли матеріальні речі абіотичної, біологічної чи антропічної групи демонструють не випадковість розміщення. В той же час треба мати на увазі, що організація – це процес, а його наслідком є певна упорядкованість, порядок розміщення. Відповідно, у даному випадку краще говорити саме про упорядкованість, що дозволяє сформувати патерн (прикладом є ландшафт місцевості).

 

Основні підходи до вивчення географії

Основні підходи до вивчення географії: Предмет географії є ​​логічно неподільним, оскільки він має справу з явищами на земній поверхні з чіткими площинними вираженнями та варіаціями. Виникає проблема, як боротися з цими змінними явищами і які підходи прийняти для їх вивчення.

Коментар: Не зовсім зрозуміло, йдеться про вивчення географії (як учбової дисципліни), чи про дослідження географічних утворень?

Отже, існує кілька основних підходів до вивчення географії:

A. Регіональний підхід

B. Ландшафтний підхід

C. Екологічний підхід

1. Регіональний підхід: Регіональний підхід відіграє дуже важливу роль у географічному аналізі. Проведено тисячі досліджень регіонального аналізу. Ці дослідження почалися з 1750 року. Регіональний аналіз був започаткований Відалем де ла Блашем (1845-1918). Він спостерігав різноманітність людської діяльності в невеликих провінціях Південної Франції. Відповідно до цих спостережень можна зрозуміти зв'язок людина-довкілля. У Німеччині Альфред Геттнер (1927) підтримував регіональний підхід. Британію Гербертсон (1905) розділив весь світ на деякі кліматичні області.

Коментар: Це виглядає дивно: регіони виділяються внаслідок проведеного дослідження, а потім заявляється про регіональний підхід, начк вони справді існують!

Концепція регіону: концепція регіону розвинулась із концепції диференціації території. Регіон - це одиниця простору, яка є однорідною щодо певного набору пов’язаних умов, погоди землі або людей, наприклад промисловості, сільського господарства, розподілу населення. Комерції або загальної сфери впливу міста. Поняття регіону укладає величезну кількість книг з географії про те, як слід ідентифікувати межі регіону, яким має бути визначення регіону, як буде складатися карта тощо.

Коментар: Територія не диференціюється, бо це всього тільки контур і площа чогось! Ми щось виділяємо, і воно має свою територію. Регіон не є одиницею простору, бо простору, як такого, не існує! Термін «регіон» є багатозначним, так що його використання не може бути чітким. Зазвичай регіони розділяють на дві групи - однорідні і функціональні. Регіон (лат. regio - "країна", "область") - термін (в окремих науках), що використовується для позначення ділянки суші або води, яку можна відокремити від іншої ділянки за рядом певних критеріїв. По суті справи це спосіб упорядкування даних.

Концепція регіонального підходу: Джон Глассон (1974), відомий британський географ, описав два підходи до регіону, два основні об’єкти виникли з концепції регіону:

1. Суб'єктивний погляд, та

2. Об'єктивний огляд.

Коментар: Виділення регіонів завжди носить суб’єктивний характер, бо саме суб’єкт підбирає ті чи інші критерії!

o 1. Суб'єктивний погляд: виявлення регіону і здійснити його опис є основною метою географії. У цьому понятті є реальна сутність регіону. Добре ідентифікований регіон видно з висоти пташиного польоту.

      Коментар: Основною метою географії є пізнання Геосвіту як частини Світу в цілому, його структури, функціонування та еволюції! Виділення регіонів є всього тільки способом упорядкування даних!

o 2. Об’єктивний погляд: регіон – це «засіб досягнення мети». Це означає, що інша група каже, що немає нічого як регіон, це лише ідея та метод пізнання землі. Обидва ці два підходи містять частку істини. Якщо головною метою географії є ​​пізнання світу; регіон є основним методом цієї мети.

Коментар: Ще раз – виділення регіонів є способом упорядкування даних!

• Суб'єктивний регіон Хартшома: згідно з Хартшомом, регіони є методом усвідомлення світу географами. Модель регіонів «Може бути стільки регіонів, скільки географів» Суб’єктивний погляд - основна концепція Хартшорма. За його словами, ми отримаємо багато критеріїв регіону за тематичними географічними дослідженнями, такими як сільське господарство, регіон буде знайдено сільськогосподарськими дослідниками. За його словами, ми отримаємо багато критеріїв регіону за тематичними географічними дослідженнями, такими як сільське господарство, регіон буде знайдено сільськогосподарськими дослідниками.

Коментар: Може йдеться про Хартшорна (Richard Hartshorne)? Його точка зору на виділення регіонів є коректною!

• Загальна (об'єктивна) область Гербертсона:

o Полярна область: a. Низовина (Тундра), б. Хайленд (Гренландія)

o Прохолодний субтропічний регіон: a. Західноєвропейське узбережжя, б. Надісланий. Тип Лоренса,

в. Сибірський тип, d. Алтайський тип,

o Субтропічний регіон: a. Середземноморський тип, в. Тип Китай, с. типу Туран, d. Іранський тип

o Теплий тропічний регіон: a. Тип Сахара, в. Область мусонних опадів, с. Суданський тип,

o Екваторіальний тип (амазонський тип).

• Інший підхід до класифікації регіону: інший підхід до регіону класифікував його як: A. Формальний регіон і B. Функціональний регіон.

 

o Формальний регіон: формальний регіон базується на фізичних і соціально-економічних характеристиках регіону. Загальна область Гербертсона була «фізичною формальною областю». Основні характеристики формальних регіонів полягають у тому, що вони суміжні та не перекриваються. Іноді проблема виникала під час фіксації межі регіону.

o Функціональний регіон Le Play: Le Play визначив функціональні регіони на основі сільськогосподарського землекористування. Його регіони співпадають з долиною. - Мисливство та тваринництво. - Лісова та гірничодобувна промисловість - Стале сільське господарство та села - Сільське господарство, молочне та овочівництво - Розташування міста

o Функціональний регіон: згідно з Міншуллом (1967), «функціональна область - це комплекс областей, які функціонують разом як єдине ціле». На основі взаємодії регіонів визначено функціональний регіон. Його частини взаємозалежні, і на всьому протязі функціональний регіон діє як динамічна організаційна одиниця. Прикладами є торговельні райони міст, район тиражування газети, район, який охоплює певна мережа мобільного супутника.

o Функціональний регіон Фон Тунена: функціональні регіони Фон Тунена розташовані навколо району міста. Його функціональний регіон відомий як «теорія розміщення сільського господарства». Його функціональна область розташована на універсальній рівнині. Його теорія сільськогосподарського розміщення також популярна досі.

-Зернове господарство - Бур'яницька промисловість - Овочівництво -Молочне.

o Більше про функціональний регіон: Ебенізер Ховард з Британії був одним із головних прихильників функціонального регіону. Патрік Геддес підкреслив взаємозв’язок між людиною, функцією та простором. Функціональні області виникають завдяки взаємозв’язку та взаємодії між цими трьома компонентами. Британський географ Дікінсон визначив функціональний регіон міста Лідс на основі тиражів газет.

Регіоналізація: головними проблемами регіонального аналізу є виявлення особливостей регіону та визначення їх переваг. Процес регіоналізації розбиває більші території на корисні одиниці, необхідні географам для проведення своїх конкретних досліджень. Однією з речей, яка дійсно важлива для цього процесу, є розуміння масштабу. Роудс Марфі (1969) широко описав регіоналізм і назвав цю проблему «гештальтом». За його словами, «шаблон факторів, які мають тенденцію діяти як єдине ціле і які є більше, ніж проста сума його частин». За словами Марфі, «концепція регіону - це насамперед інтелектуальний пристрій, корисний як інструмент для кращого розуміння й аналізу людського суспільства».

2. Ландшафтний (культурний ландшафтний) підхід: підхід до географії, який наголошує на взаємозв’язках або взаємодії між соціальними та фізичними явищами в конкретній досліджуваній території. Взаємодія між людиною, навколишнім середовищем і культурою відбувається постійно, наприклад, у сільському господарстві, землі та клімат - це фізичні компоненти, робоча сила та праця є людськими компонентами, а насіння, добрива та обладнання є культурними компонентами. Кількість культурних компонентів людської діяльності зростає з кожним днем, наприклад, нові технології включають діяльність людини.

Коментар: Е. Хоссейн пише про ландшафтний підхід, не даючи визначення поняття «ландшафт». І підхід має бути не до географії, а до її області дослідження! Клімат фізичним компонентом не є, це абстракція! Весь текст виглядає доволі дивно!

Культура: Е.Б. Тайлор (1871) визначив культуру як «складне ціле, що включає знання, віру, мистецтво, мораль, закон, звичаї та будь-які інші здібності та звички, набуті людиною як членом суспільства».

There are two types of components of culture:

a. Material (instrument, factories, houses, furniture, etc.), and

b. Non-material (knowledge, experience, religion, etc.)

 

Сучасні географи хочуть зосередити дві культурні складові окремо, щоб реалізувати взаємодію між людиною, середовищем і культурою. На думку сучасних географів, нематеріальні компоненти культури можна розділити на два види:

a. Організації (шлюб, спорідненість тощо) і b. Інституції (закони, ритуали тощо).

Види культури: а. Макрокультура (культура всього світу), і

b. Мікрокультура (культура невеликої площі).

Коментар: Не розумію, яке відношення це має до географії!?!

Культурний ландшафт: фізичний ландшафт означає розподіл рельєфу, річок, лісів та інших компонентів фізичного середовища. Культурний ландшафт означає культурні об’єкти, які представляють спільну роботу людини та природи. Існує три змісту культурного ландшафту:

а. Людське поселення, в. Схема поділу землі та c. Архітектурний стиль.

Коментар: Ландшафт – це ментальний образ, патерн рисунку денної поверхні місцевості, що формується на основі її фізіографії! Фізичну сутність має фізіографія поверхні, а не ландшафт! Це стосується і рельєфу, який не розподіляється, бо це – загальний образ конфігурації топографічної поверхні!

Якщо є ландшафт культурний, то має бути і безкультурний! Так, можна говорити про ландшафти людських поселень, схем землекористування, але самі вони не є ландшафтами. Архітектурний стиль можна розглядати як аналог ландшафту.   

o Людське поселення: поселення, побудоване житловими одиницями, які розташовані разом. Сільські поселення можуть бути скупченими або розсіяними за типом. Сільські поселення змінюються на міські у відповідь на ритм культурних змін. Поселення можуть бути постійними і тимчасовими.

o Схема поділу землі: схема поділу землі завжди відображає культурні особливості. У стародавні часи земля була розділена природними перешкодами. Природними перешкодами були річки, пагорби, гори тощо. Таким чином, межі регіону визначалися цими перешкодами.

o Архітектурний стиль: географи вважали, що земля є єдиним фактором для будівництва поселень. Від природи залежать не тільки джерела сировини, але й стиль і технології. Але останнім часом географи вважають, що архітектурний стиль залежить від культури.

Існує два основних поняття архітектурного стилю:

a. Народні (принесені традиційно з давніх часів)

b. Професійний (у цьому секторі зайняті галузі та робоча сила, що зумовило професійний підхід).

 

Розвиток підходу до культурного ландшафту: згідно з Карлом О. Зауером, культурний ландшафт є «повним і характерним продуктом складної взаємодії між даною людською спільнотою, що втілює певні культурні переваги та потенціал, і певним набором природних обставин». Концепція культурного ландшафту розвинулася з концепції поширення культури Ратцеля (1844-1904), хоча вона повністю відрізняється від концепції екологічного детермінізму. Отто Шлютер (1972-1952) популяризував ландшафтний підхід у Європі. За його словами, географію можна назвати «ландшафтознавством». Ландшафтний підхід слідує за морфологічними процесами, як геоморфологія (за Отто Шутером). Концепції ife style Відаля де ла Блаша досить подібні до концепції культурного ландшафту. Іншими прихильниками підходу до культурного ландшафту після Карла Зауера є Марк Джефферсон, Роберт Платт (1948), Г. П. Марш, Д. В. Мейніг і Девід Ловенталь.

Коментар: Географію ландшафтознавством назвати не можна, це різні напрями! Поняттям «ландшафт» користуються у багатьох наукових напрямках: кажуть про політичний, економічний, мовний … ландшафт!

 

Культурний контакт і розбіжності: сучасні географи зосереджені на культурних контактах і культурних розбіжностях. Людина постійно переміщується з одного простору в інший, збирає культурні компоненти як матеріальні, так і нематеріальні. Вона теж колекціонує знання після контакту з іншою культурною групою. Цей процес збирання культурних компонентів називається культурним контактом.

Всі наші продукти харчування, одяг, побутове обладнання походять не з нашої країни. Вони привезені з іншої країни, а також іншої культури. Ці культурні контакти відбуваються під час колоніалізму, релігійні місії, військове правління, розвиток сучасної торгівлі та комерції.

Коментар: А яке відношення це має до географії?

Процес культурної дифузії: культурна дифузія – це поширення культурних переконань і соціальної діяльності від однієї групи людей до іншої.

Коментар: Так це ж область культурології!!!

 

Існує вісім факторів, які впливають на поширення культури.

1. Область або середовище

2. Час

3. Пункт

4. Походження

5. Пункт призначення

6. Шлях

7. Етап

8. Тренд

Коментар: Це культурологія!

3. Екологічний підхід: Великий грецький філософ Гіппократ, Аристотель розповідав про екологічний погляд. Але справа в тому, що вони не визначають це як «екологію», тому що грецьких синонімів цього слова не було. У 1869 році Ернст Геккель вперше використав термін «екологія». Зв'язок між людиною та навколишнім середовищем, а також внесок людини в екосистему відомий як екологічний підхід.

Коментар: Екологія – розділ біології, без сумніву він є корисним для географів, але він відхиляє географію у бік біології!

Екологія: Екологія - це наукове вивчення розподілу та достатку життя, а також взаємодії між організмами та їхнім середовищем. Сільське господарство, рибальство, лісове господарство, медицина та міський розвиток належать до видів діяльності людини, які підпадають під пояснення Кребса (1972) його визначення екології.

Екологічні фактори: Екологічні фактори впливають на динамічні зміни в популяції або виді в певній екології чи середовищі. b Зазвичай їх поділяють на дві групи: абіотичні та біотичні.

o Абіотичні фактори: це геологічні, географічні, гідрологічні та кліматологічні параметри. Приклад включає: воду, повітря, ґрунт, температуру, світло, стихійні лиха.

o Біотичні фактори: біотичні фактори можна описати як будь-який живий компонент, який впливає на інший організм або формує екосистему. Наприклад, тварини, рослини, гриби, бактерії та протисти.

Харчовий ланцюг: в екосистемі зв’язки між організмами, як правило, пов’язані з їжею та їх роллю в харчовому ланцюзі. Існує три категорії організмів:

o Виробники: продуценти – ті організми, які використовують фотосинтез для захоплення енергії сонячного світла, води та вуглекислого газу для створення вуглеводів. Продуцентами є переважно зелені рослини.

o Консументи: консументи - це тварини екологічного харчового ланцюга, які споживають інші організми.

o Розкладачі: бактерії, гриби, які розкладають органічну речовину всіх категорій (мертвих організмів) і відновлюють мінерали в навколишнє середовище.

 

Людина та екосистема: Людина є живим компонентом екосистеми. Людина завжди намагається бути в балансі з природою, вона задовольняє свої потреби з природи, намагається збирати з природи найнеобхідніше (їжу, одяг, побутове обладнання, меблі тощо). Людина - це не тільки споживач, вона може викликати екологічні зміни, вона може створити екосистему, створивши новий ліс, і, нарешті, вона може знищити екосистему. Три основні об’єкти впливу людини на екосистему:

a. Побудова поселення у будь-якому середовищі,

b. Демографічний вибух і

с. Величезний розвиток технологій і їх використання проти природи.

o Побудова поселення в будь-якому середовищі: Стародавню людину називають «циганами», вони переїжджали з одного місця в інше, у них не було постійного житла. Тепер людині потрібно змінити екосистему, щоб побудувати поселення, розширити сільськогосподарські угіддя, збирати корисні копалини та лісові ресурси.

o Демографічний вибух: сучасне населення настільки зросло, що називається «демографічним вибухом». Сучасна ситуація зростання населення безпосередньо змінює природні компоненти.

o Величезний технологічний розвиток та їх використання проти природи: технологічний розвиток запровадив широкомасштабне комерційне землеробство та індустріалізацію в усьому світі. Діяльність з видобутку корисних копалин стала легшою завдяки розвитку технологій. Людина змушує змінювати русло річки, будуючи греблі, що змінює біотичне середовище річкової долини.

Екосистема людини: поняття та процеси екосистеми вперше з’явилися в біогеографії. І концепція людської екосистеми була використана в географії в 1910 році. «Людська екосистема» - це дослідження того, як люди взаємодіють зі своїми екосистемами. Людська екосистема - це міждисциплінарне дослідження взаємозв’язку між людьми та їхнім природним, соціальним та антропогенним середовищем.

Внесок різних географів в екологічний підхід: Використання екологічного підходу у фізичній і культурній географії є ​​логічним продовженням наукової концепції. За словами Барроса, «нам буде вигідно використовувати принципи екосистеми в регіональній географії». Флер (1937) сказав, що «немає різниці між людською географією та людською екологією». У Німеччині Карл Троль (1939) вперше вжив слово «ландшафтна екологія». Він написав книгу «Геоекологія», де він містить поняття ботаніки. Роберт Е. Парк і Ернест Берджесс, професори Чиказького університету, провели екологічне дослідження міських суспільств 1920-х і 1930-х років. Географи Чиказької школи вивчали характеристики, використовуючи принципи екосистеми. Поняття людської екосистеми стало більш популярним після 1960-х років. Стоддард (1965) описав екологічний підхід як географічний принцип і метод.

Коментар: Це історія, сьогодні різниця між екологією та географією є очевидною!

 

Навколишнє середовище

Навколишнє середовище - це сукупність усього оточення живого організму, включаючи природні сили та інші живі істоти. Слово «довкілля» походить від французького слова «Environ», що означає «оточення». Наше оточення включає біотичні фактори, такі як люди, рослини, тварини, мікроби тощо, і абіотичні фактори, такі як світло, повітря, вода, ґрунт тощо. Усі живі істоти живуть у своєму середовищі.

Коментар: Ґрунти не є абіотичним фактором!

Компоненти природного середовища: є чотири основні компоненти:

1. Літосфера,

2. Гідросфера,

3. Атмосфера,

4. Біосфера

Коментар: Не варто забувати, що біосфера – це біотизоване геосередовище, режим функціонування якого визначається життєдіяльністю біоти, її не можна ставити в один ряд з літосферою, гідросферою та атмосферою!

o Літосфера: Літосфера визначається як поверхня гірських порід і земної кори, що покриває Землю. Існує два типи літосфери: океанічна літосфера та континентальна літосфера. Океанічна літосфера пов'язана з океанічною корою і трохи щільніша за континентальну літосферу.

Коментар: Не літосфера входить до складу земної кори, а земні кора є частиною Літосфери!

o Гідросфера: гідросфера – це частина планети, яка складається з води. Океани, річки, озера та хмари зазвичай входять до гідросфери. Гідросфера займає 71% поверхні земної кулі.

o Атмосфера: глибока газова оболонка, що оточує землю, відома як атмосфера. Атмосфера Землі складається приблизно з 78% азоту, 21% кисню та 1% інших газів.

o Біосфера: біосфера визначається як область планети, де живуть організми, включаючи землю та повітря. Біосфера, яка оточує Землю разом з літосферою (скелі), гідросферою (вода) і атмосферою (повітря), є сумою всіх

екосистем.

Коментар: Біосфера – біотизована абіосфера Землі.

Типи середовища: середовище можна розділити на три типи:

1. Природне середовище

2. Інтелектуальне середовище

3. Соціальне середовище.

o Природне середовище: Термін «природне середовище» стосується не створеного людиною середовища та умов, у яких існують усі живі та неживі істоти на Землі. Загальне поняття природного середовища охоплює дві різні складові: Екологічні одиниці, які діють як природні системи (такі як ґрунт, рослинність тощо). Універсальні природні ресурси (такі як повітря і вода).

Коментар: З точки зору географії варто говорити не про екологічні, а про географічні утворення. Природних систем не існує, є утворення, які можна розглядати як системи.

o Інтелектуальне середовище: термін антропогенне середовище стосується створеного людиною середовища, яке забезпечує умови для людської діяльності. Антропогенне середовище охоплює місця, створені або змінені людьми, включаючи будівлі, парки чи зелені насадження, а також допоміжну інфраструктуру, таку як водопостачання, енергетичні мережі, транспортні системи тощо.

Коментар: Не думаю, що термін «інтелектуальне» тут підходить, бо інтелектуальне середовище – це організації сформовані на основі інформаційно-комунікаційних технологій, які створюють інтерактивні середовища, які переносять обчислення у фізичний світ і покращують досвід мешканців.

o Соціальне середовище: соціальне середовище відноситься до безпосереднього фізичного та соціального середовища, в якому люди живуть або в якому щось відбувається чи розвивається. Він включає культуру, в якій людина здобула освіту або в якій живе, а також людей і установи, з якими вони взаємодіють. Взаємодія може відбуватися особисто або через засоби комунікації, навіть анонімно або односторонньо, і може не означати рівність соціального статусу.

Коментар: Так. географи мають знати про існування соціального середовища (соціуму), але соціум вони мають розглядати як цілісний àктор.

Взаємодія людини з навколишнім середовищем: можливо, погляд на людину та навколишнє середовище є найширшою сферою в контексті «Поглядів». Дії, реакції, взаємодії та впливи на середовище, створене людиною, і на навколишнє середовище з боку людини, їх причини та наслідки, все це є предметом погляду людина-довкілля. Людина і середовище дуже тісно пов’язані одне з одним. Цей зв'язок почався з початку людської історії. Середовище найбільше впливає на життя людини. У строгому сенсі воно контролює економічну діяльність людини.

Коментар: Для географа Людина, соціум є складовими геосередовища!

 

Три основні основи взаємовідносин людина-довкілля:

o Перша основа: не варто будувати подібне людське суспільство в певному середовищі. Так, догрецька та римська цивілізації, які виникли у середземноморському кліматі, не могли б виникнути в іншому середземноморському кліматичному регіоні. Екологічний детермінізм не має цьому пояснення.

o Друга основа: можна сформувати схоже людське суспільство в різних екологічних системах. Так, ми можемо побачити схожість європейського та північноамериканського людських суспільств. З історичної точки зору північноамериканське людське суспільство виросло під впливом європейського. Тому екологічний детермінізм не працює і в цьому випадку.

o Третя основа: людина також має великий вплив на навколишнє середовище. З самого початку людської цивілізації людина впливала на навколишнє середовище різними способами. Людина робить своє середовище таким, щоб воно було сприятливим для своєї роботи і комфортним. Сучасна людина має майже всю силу впливу на свою природу.

 

Основні концепції взаємозв'язку людина-довкілля: існує багато концепцій взаємозв'язку людина-довкілля. Три основні концепції:

1. Екологічний детермінізм

2. Екологічний посібалізм

3. Неодетермінізм.

Коментар: Так, географи мають знати про такі погляди, але вони стосуються екології, а не географії!

o 1. Екологічний детермінізм: Екологічний детермінізм - це віра в те, що розвиток і діяльність людини контролюються фізичним середовищем. Греко-римські філософи та вчені, такі як Гепократ, Арістотель, Геродот тощо. Опишіть фізичне середовище, щоб визначити різні характеристики людини. Арабські мусульманські географи також зображували зв'язок між способом життя людини, її діяльністю та навколишнім середовищем. Німецький географ Карл Ріттер (1779-1859) створив екологічний детермінізм як географічну теорію в дев'ятнадцятому столітті.

Коментар: Думаю, це був географічний детермінізм!

Принцип екологічного детермінізму: природне середовище, особливо клімат і ландшафт, відіграють життєво важливу роль для інноваційної культури людини. Людина є бездіяльним і неживим продуктом природного середовища. Природа особливо контролює діяльність людини. Таким же чином природне середовище породжує культуру. Природне середовище контролює людське життя, стверджують три провідні географи 19 століття. Еллен Черчілль Семпл (1911), Елсворт Хантінгтон (1907 і 1919), Едмонд Демолінс (1901 і 1903).

Коментар: З впливом ландшафт треба бути обережнішим, бо ландшафт не є фізичним утворенням!

Падіння екологічного детермінізму: екстремальна концепція діяльності та поведінки людей, контрольованих природою, досягла кульмінації до 1925 року нашої ери. Географи поступово насторожують свою концепцію. Вони сказали, що таке природне середовище не викликає жодної людської реакції. Наприклад, хоча ті самі характеристики середземноморського клімату існують на західному узбережжі Каліфорнії в Північній Америці, цивілізації середнього Чилі Південної Америки, Південної Африки та Південної Австралії не розширюються, як грецька та римська цивілізації, у цьому регіоні.

o 2. Екологічний посибілізм: Екологічний посибілізм є протилежним науковим переконанням, яке стверджує, що хоча фізичне середовище контролює розвиток і діяльність людини, людина все ще має можливість змінювати своє середовище, щоб пристосуватися до своїх потреб. Тут роль природного середовища є другорядною. Людина не несе відповідальності перед природним середовищем, вона може використовувати середовище за власним вибором.

Прихильники екологічного посибілізму:

▪ Відаль де ла Блаш (1845-1918): Відаль де ла Блаш вважає, що робота географів полягає у визначенні та дослідженні зв’язку між людиною та навколишнім середовищем. Він сказав, що середовище являє собою набір можливостей перед людиною. З цього чоловіки вибирають необхідний елемент. Він також сказав, що немає необхідності, але скрізь є можливості, людина як володар цих можливостей є суддею щодо їх використання. Жан Брунес (1920) і Альберт Деманжон

(1872-1940) були прихильниками ідей Відаля де ла Блаша.

o 3. Неодетермінізм: австралійський географ Гріффіт Тейлор (1880-1963) дав концепцію неодетермінізму. За словами Тейлора: Людина може змінити навколишнє середовище за допомогою різноманітних інновацій та діяльності, але є межа змін, які здійснює людина, навколишнє середовище змушує її зупинитися.

В. Анучин (1843-1923) говорив, що «детермінізм є одним з найнеобхідніших фактів діалектичного мислення». З цього знову виникає неодетермінізм. Географи починають з'ясовувати необхідність середовища в житті людини. Вони сказали, що це як порадник на шляху технології людської спадкоємності. Ось чому ця концепція відома як неодетермінізм.

 

Інструменти в географії:

Карта: карта - це візуальне зображення цілої території або її частини, зазвичай зображене на плоскій поверхні. Карти зображують просторову організацію фізичного та соціального світу в будь-якому масштабі. Глобус - єдине вірне зображення або модель земної поверхні. Але глобуси не такі зручні для зберігання, як плоскі карти, і вони не можуть відобразити багато деталей. Карти набагато більш універсальні, але є абстракцією реальності.

      Коментар: Карта – це двомірний текст, що розповідає про структуру денної поверхні місцевості, піддану генералізації! Карти не «зображують просторову організацію фізичного та соціального світу», на картах просто за допомогою умовних позначок наносяться об’єкти, розташовані на поверхні. Глобус не є єдиним вірним зображенням, бо демонструє сильно генералізовану структуру поверхні.

Проекція карти: проекція є фундаментальним компонентом створення карти. Картографічна проекція – спроба відобразити поверхню землі або частину землі на плоскій поверхні.

Система координат: для проведення вимірювань розташування або вимірювання позиції на/всередині/навколо землі потрібні знання та використання:

Система координат: тобто (Блакитне озеро = [D,8]). Проста система координат, визначена квадратом сітки та поділена на номер сторінки.

Типи системи координат: A. Декартова система координат B. Географічна система координат o Декартова система координат: позначте унікальне розташування точки вздовж площини за допомогою значень x і y. X і y визначаються відстанню вздовж двох осей.

o Географічна система координат: Географічна система координат є похідною від сферичної системи координат. Використовує широту та довготу для визначення розташування точок на поверхні сфери чи сфероїда.

Широта та довгота: широта та довгота є мірами кута від центру Землі.

Типи проекцій:

1. Циліндричні,

2. Конічні і

3. Проекція на рубанок та інше

Спотворення:

o Форма: зберігається конформними проекціями

o Площа: зберігається рівноплощинними проекціями.

o Відстань: еквідистантні проекції зберігають відстані між точками.

o Напрямок: азимутальні проекції правильно відображають спотворення відносно центру.

 

Типи карт: є два основних типи карт - A. Загальні довідкові карти B. Спеціальні або тематичні карти.

o Загальні довідкові карти: ці карти просто призначені для відображення однієї або кількох природних і/або культурних особливостей території чи світу в цілому. Типовими прикладами природних об’єктів, зображених на картах, є водні об’єкти (берегові лінії, річки, озера тощо), а також форма та висота рельєфу. Культурні особливості включають транспортні маршрути, населені пункти, лінії власності, політичні кордони та назви.

o Карти спеціального призначення або тематичні карти: ці карти показують певний просторовий розподіл або категорію даних. Нанесені на карту явища можуть бути фізичними (клімат, рослинність, ґрунти тощо) та/або культурними (наприклад, розподіл населення, релігії, хвороби чи злочинність). На відміну від еталонних карт, об’єкти на тематичних картах обмежені лише тими, які передають конкретний просторовий розподіл.

 

Інструменти з географії: Модель

Моделі в географії: Модель є цілеспрямованим «спрощенням реальності». За словами Скіллінга (1960), «модель може бути теорією, або законом, або відношенням, або гіпотезою, або рівнянням, або роллю». За словами Бродбека (1959), «дві теорії, закони яких мають однакову форму, є ізоморфними або структурно подібними одна до одної. Якщо закони однієї теорії має ту саму форму, що й закони іншої теорії, то одну можна назвати моделлю для іншої».

• Функції моделей: Чорлі та Хаггетт (1967) підкреслюють багато різних функцій, які модель може виконувати в науковому дослідженні. Вони припустили, наприклад, що модель може діяти: як психологічний пристрій, який дозволяє легше візуалізувати складні взаємодії; Як нормативний засіб, що дозволяє проводити широкі порівняння; Як організаційний пристрій для збору та обробки даних; Як прямий пояснювальний засіб; Як конструкційний засіб у пошуках географічної теорії або для розширення існуючої теорії тощо.

• Типи моделей: модель може мати різні функції та визначення, тому вона може виконувати свою функцію за допомогою багатьох засобів масової інформації. Чорлі (1964) розглядає всі моделі як певні аналоги, але пропонує класифікувати моделі на ті, які транслюються в аналогічні природні обставини.

 

1. Природна аналогова система: a. Історичний аналог, б. Просторовий аналог,

2. Фізична система:

a. Модель обладнання: i. масштаб,

                                  ii. аналог,

b. Математична модель: i. детермінований,

                                     ii. Стохастичний,

в. Експериментальний дизайн

1. Система: а. Синтетична, в. Часткова, с. Чорний ящик.

 

Процедурні правила моделей: Пропонована функція моделі повинна бути чітко визначена. Функція конкретної моделі не повинна змінюватися в рамках конкретного плану дослідження без відповідних гарантій. Надто ідентифіковані або неідентифіковані моделі мають бути реструктуровані таким чином, щоб дозволити ідентифікацію – в іншому випадку слід повністю розглянути альтернативні теоретичні інтерпретації.

Висновки, зроблені щодо теорії на основі маніпуляції моделлю для цієї теорії, не повинні прийматися автоматично, якщо тільки a. Модель ототожнюється з теорією, або b. Область моделі та характер зв’язку модель-теорія можуть бути повністю визначені. Множинність функцій, типів і визначень, наданих концепції моделі, повинні бути повністю оцінені в будь-якому плані дослідження.

Проблеми використання моделі: Модель-концепція представляє значні методологічні труднощі. У більшості соціальних наук і в багатьох областях природничих наук не існує необхідної загальної теорії. У географії теорія розвинена слабо. Використання моделей у географії передбачає апріорний аналіз. Найсерйознішою проблемою є ідентифікація. Існують три види проблемних ситуацій ідентифікації:

o Надто ідентифіковані моделі: ми можемо постулювати модель, а потім виявити, що модель має більше ніж одну можливу теоретичну інтерпретацію.

o Неідентифіковані моделі: ми можемо постулювати модель і виявити, що модель дає чудові результати, але неможливо знайти тверду теоретичну інтерпретацію.

o Ідентифіковані моделі: модель постулатів може породити одну і тільки одну теорію.

Інструменти в географії: ГІС

Географічна інформаційна система (ГІС): ГІС займається описом, поясненням і прогнозуванням моделей і процесів у географічному масштабі. Географічні інформаційні системи - це комп’ютерні просторові інформаційні системи для компіляції, зберігання, обробки, керування обробкою та аналізу географічних даних, моделювання просторово мінливих явищ і розповсюдження первинної або похідної геопросторової інформації.

Коментар: Важко зрозуміти, чому «ГІС» інтерпретується як «географічна …», це ж просто форма накопичення та обробки даних, якими користуються не тільки географи! Думаю, що «гео-» тут має означати «земний». Ніяких «географічних даних» не існує, є дані, які використовують географи!

 

Компоненти ГІС: ГІС складається з 6 компонентів:

• Мережа: Інтернет, спілкування, обмін

• Обладнання: пристрій користувача Люди

• Програмне забезпечення: веб-браузер, ArcGIS, Google Earth

• База даних: структура та організація даних

• Процедури: підтримання якості, функціонування

• Люди: користувачі, розробники тощо

Функції ГІС. Чотири основні функції ГІС:

• Інтеграція просторових даних

• Управління просторовими даними

• Маніпулювання та аналіз просторових даних

• Виробництво та відображення просторових даних

 

Просторовий вимір даних: просторові дані перетворюються на прості об’єкти: точки, лінії, області, сітки.

 

Модель просторових даних (концептуалізація):

• Явища статичні та часові

• Дискретний

• Суцільні поля

• Методи редукції географічних явищ - векторні та растрові

 

Модель даних: представлення реального світу за допомогою растрової та векторної моделі

 

Далі текст публікації є повторенням попереднього ….[1] Довідка: Лоуренс Дадлі Стамп - британський географ XX століття, професор географії Лондонської школи економіки та Рангунського університету. Основоположник економіко-географічного напрямку у вивченні земель.

Коментар: Виникає питання: як пов’язані школа економіки та географія? 

Немає коментарів:

Дописати коментар