10 липня 2023 р.

ЯК ПОДАЄТЬСЯ ГЕОРАФІЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ВІКІПЕДІЇ?

Олекса Ковальов


Огляд статті «Географія» у Вікіпедії.


Випадково вийшов на статтю у «Вікі», присвячену географії і жахнувся. Не дай Боже це будуть читати учні шкіл і студенти. Таке враження, що час зупинився і я читаю підручник середини минулого століття! Ось визначення географії: «Геогра́фія, (від дав.-гр. γεωγραφία - опис Землі; де γεια - Земля і γραφειν - писати, описувати …) - система наук, що вивчає географічну оболонку Землі (епігеосферу), її просторову природну і соціально-економічну різноманітність, господарство і населення планети, окремих її регіонів та країн, а також зв'язки між природним середовищем і діяльністю людини ... В сучасному розумінні поняття «географія» заміщено поняттям «географічні науки»». Розглянемо його. 

Географія – опис Землі

Мій коментар: Перепрошую, Земля – це планета, яку досліджують планетологи, геологи, геофізики …, а географи досліджують тільки певні гетерогенні утворення, що формуються у тонкому шарі та мають особливу організацію! Опис здійснювали географи минулих століть, описова географія Паганеля вже давно у минулому, має йтися про дослідження функціонування та динаміки тих утворень, які ідентифікуються як географічні! 

«система наук, що вивчає географічну оболонку» - а це що таке? Виходить, географії недостатньо, вона представлена якоюсь системою наук? Але кожна наукова гілка має свій домен дослідження, як вони між собою узгоджуються, утворюючи географію? Якщо географічна оболонка цілісна, то і вивчати її має одна наукова дисципліна, а не купа! 

Географічна оболонка (ще геосфера) – якщо можна говорити про атмосферу, гідросферу, літосферу як сфери і навіть оболонки (вони є фізичними утвореннями), то чи можна говорити про те, що є результатом їх взаємодії як про щось фізично виражене? Не можна навіть чітко визначити його межі! Тому треба використати інший термін, і таким є запропонований у другій половині 19-го століття Є. Реклю термін «географічне середовище» (геосередовище). Його не можна порівняти навіть з фізичним полем, бо поля виявляються за допомогою фізичних приладів, але у певному сенсі це – поле, тільки особливе - організаційне. 

«її просторову природну і соціально-економічну різноманітність, господарство і населення планети, окремих її регіонів та країн, а також зв'язки між природним середовищем і діяльністю людини» - як це розуміти? Виявляється, географія вивчає тільки просторовий аспект, тобто різноманіття у просторі, причому природна і соціально-економічна складові представлені окремо, хоча насправді вони співіснують, утворюючи антропізовані утворення!

«господарство і населення планети» - та невже? Географія не вивчає господарство і населення як окремі складові, це повна маячня! Я неодноразово звертав увагу на те, що господарство – це область дослідження економіки, а населення – область дослідження демографії.  

Географічна оболонка (епігеосфера). Що може означати «епігеосфера»? Епі...: префікс, що означає перебування над чимось або на чомусь, рух проти чогось чи до чогось, супроводження, додавання, надмірність, наступність, послідовність, причинність. – Стаття у «Словник іншомовних слів» - https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/u/book/sis.pl?Qry=%E5%EF%B3

То над чим перебуває ця епігеосфера? Чи є ще якісь геосфери, над якими вона панує? Чи це просто наукоподібне слово? Схоже, так і є! Що стосується терміна «географічна оболонка», я вже висловився.


Структура

Читаємо: «Основне завдання сучасної географії полягає у вивченні законів і закономірностей розміщення та взаємодії компонентів географічного середовища та їхніх поєднань на різних рівнях. Складність об'єкта дослідження і широта предметної області зумовили диференціацію єдиної географії на низку спеціалізованих (галузевих) наукових дисциплін, які утворюють систему географічних наук. Водночас окремі дослідники намагалися поєднувати суспільні процеси з компонентами географічного середовища. У такий спосіб починали зароджуватися нові напрямки географічних досліджень, які, починаючи з XX століття, набули сучасних рис. Відповідно до об'єктів вивчення в сучасній географії виділяють природничо-географічні і суспільно-географічні науки, які тісно між собою пов'язані спільними завданнями всебічного вивчення природно- і виробничо-територіальних комплексів та їхніх компонентів».

Мій коментар: Закони і закономірності не вивчаються, вони виявляються! Цікаво, а автор цього тексту можуть назвати закони розміщення …? Боюсь, він навіть не розуміє, що таке «закон», просто користуються, бо це створює враження науковості. Закон виявляється тоді, коли є можливість повторення ситуації, але у географічному середовищі, яке є надскладним холоном, повторень не відбувається: кожна фіксована ситуація трапляється тільки один раз! А це означає, що географ має справу з не-лабораторним випадком, що не дозволяє сподіватися на виявлення законів.     

Виникає питання: А що це за компоненти географічного середовища? Зверну увагу на те, що тут вже не йдеться про геосфери і географічну оболонку! Справа у тому, що географічне середовище – це особлива організація, яку неможливо побачити і помацати. Ніяких «компонентів географічного середовища та їхніх поєднань на різних рівнях» не існує, бо ціле не містить компонентів, воно не розділяється на складові.

«Складність об'єкта дослідження і широта предметної області зумовили диференціацію єдиної географії на низку спеціалізованих (галузевих) наукових дисциплін, які утворюють систему географічних наук». Я неодноразово писав, що треба говорити не про об’єкт дослідження, а про область дослідження, бо об’єкт завжди є штучним виділенням. Якщо є єдина географія, вона має одну область дослідження, і ці дослідження проводяться на різних рівнях! А так звані «спеціалізовані географії» - це вигадка тих, хто рухає науку не вперед, а у різні боки, щоб і їм місця вистачило. Тому фраза «в сучасній географії виділяють природничо-географічні і суспільно-географічні науки, які тісно між собою пов'язані спільними завданнями всебічного вивчення природно- і виробничо-територіальних комплексів та їхніх компонентів» - це наукоподібна демагогія, причому доволі застаріла. Ті, хто так пише, займається профанацією. 

Далі – «Природничо-географічні (фізико-географічні) науки вивчають закономірності будови й розвитку географічної оболонки та її окремих складових частин (рельєф, клімат, води, ґрунти, рослинний і тваринний світ) ... До них належать загальна фізична географія (землезнавство), ландшафтознавство, палеогеографія та галузеві фізико-географічні дисципліни - геоморфологія, кліматологія, гідрологія, океанологія, гляціологія, геокріологія, географія ґрунтів, біогеографія».

Мій коментар: Так «природничо-географічні», чи «фізико-географічні» науки? Це є проявом допотопності уявлень автора статті. Далі ще цікавіше: в одну купу поєднані поняття, що відображають абстракції (рельєф, клімат) та матеріальні утворення (води, ґрунти, рослинний і тваринний світ). Ні рельєф, ні клімат не є складовими, це узагальнені образи! Рослинний і тваринний світи досліджуються Біологією!  

Далі – «До суспільно-географічних (соціально-економічних) належать науки, що вивчають географічне розміщення виробництва, умови та особливості його розвитку в різних країнах та районах - економічна, політична, географія населення, галузей економіки (промисловості, сільського господарства, транспорту тощо)».

Мій коментар: Я вже висловився стосовно вигаданих напрямків географії – соціального, економічного, політичного, населення, галузей економіки (промисловості, сільського господарства, транспорту тощо) це вигадки минулого століття, наслідок того, що географи не могли розібратися у суті географії. Це просто профанація! І це ми бачимо далі – 


«Фізична географія

Фізична географія вивчає закономірності будови і розвитку географічної поверхні та її окремих частин. Тобто об'єктом вивчення фізичної географії є географічна оболонка загалом, або окремі її «сфери» - атмосфера, літосфера, гідросфера, педосфера, біосфера. За довге існування людської популяції її дослідники склали значний перелік географічних фізичних дисциплін. Система фізичної географії включає також картографію …»

Мій коментар. Виникає питання: що таке «географічна поверхня»? Відповім відразу: це наукоподібне словоблуддя! Ніяких географічних поверхонь не існує. Виникає питання: якщо «об'єктом вивчення фізичної географії є географічна оболонка загалом, або окремі її «сфери» - атмосфера, літосфера, гідросфера, педосфера, біосфера», то куди поділася людське суспільство з його різними формами діяльності? Воно не є частиною «географічної оболонки»? Більше того, автор цього тексту так і не зрозумів, що географія не має відношення до вивчення окремих «сфер», бо вони гомогенні, а область дослідження географії – це форми організації гетерогенного середовища! Свого часу була видана моя стаття «Проблема людини і географія майбутнього: чи є достатнім наукове відображення геопростору?» (Український геогр. журнал, 2001, № 1), в якій було показано, що «фізична географія» - це погляд на область дослідження географії з точки зору фізики, і не має значення, про які рівні йдеться – абіотичний, біотизований чи антропізований. 

«Основу фізичної географії становить загальне землезнавство і ландшафтознавство». Чергова профанація! Як на сьогодні визначається загальне землезнавство? «Землезна́вство, або зага́льна фізи́чна геогра́фія — наука з циклу наук про Землю, що вивчає закономірності формування і розвитку географічної оболонки», «Вікі» -

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE

Але ніякої загальної фізичної географії не існує, бо незрозуміло, що тут є загальним. Насправді, «Землезнавство» має відношення до планетології, як і, наприклад, марсознавство, венерознавство тощо. Цей курс є важливим для географів і має передувати курсу «Загальна географія», бо дозволяє оцінити особливості Землі як планети. Подальший розгляд статті «Землезнавство» я тут робити не буду. Не може не дивувати і присутність тут ландшафтознавства, бо виникає питання: чим ландшафтознавство відрізняється від географії? А справа у тому, що цей науковий напрям має свою область дослідження, це структура денної поверхні, що дозволяє сформувати у нашій свідомості ландшафт як образ місцевості - «обличчя» - на основі її малюнку, та процеси, що формують цей рисунок. Вислів «За довге існування людської популяції її дослідники склали значний перелік За довге існування людської популяції її дослідники склали значний перелік географічних фізичних дисциплін» засвідчує низькій рівень автора статті! Цікаво, що автор розуміє під «географічними фізичними дисциплінами»? Та ще й показав, що знає термін «популяція»! Про низький рівень автора свідчить і наступне: «Система фізичної географії включає також картографію ..». Перепрошую, це вже явна демонстрація некомпетентності! Картографія – зовсім інший напрям, картами користуються представники різних наукових дисциплін, у тому числі географи, що не є підставою відносити її до географічних. 

Йдемо далі. «До фізико-географічних наук належать:

Землезнавство (загальна фізична географія) - наука, що вивчає закономірності географічної оболонки загалом ...

Фізична географія - наука, що вивчає ??? .

Ландшафтознавство - наука, що вивчає природно-територіальні комплекси (ландшафтні), сформовані в межах географічної оболонки» 

Палеогеографія (від дав.-гр. παλαιός - древній) - наука, що вивчає давноминулий стан географічної оболонки Землі. Тобто древні фізико-географічні обстановки, їхню динаміку та фактори цієї динаміки в геологічному минулому (зміни клімату, тектонічні рухи, ґрунти і кори вивітрювання, зниклі екотопи). Існує два підходи, які розглядають науку або в комплексі геологічних наук, як розділ історичної геології (займається вивченням історії розвитку земної кори і Землі загалом), або географічних, як частину фізичної географії (займається вивченням фізико-географічних умови минулого). Поділяється на палеогеоморфологію, ~педологію, ~кліматологію, ~гідрологію, ~біогеографію, ~ландшафтознавство та інші. Тісно пов'язана із землезнавством, геологією, біологією та іншими природничими науками. Давню природу земної поверхні відтворюють шляхом дослідження решток, що збереглися (палеогеографічних пам'яток), та слідів (палеогеографічних індикаторів), що спільно утворюють категорію палеогеографічних документів. Палеогеографія широко застосовує загальногеографічні методи й інструменти в історичному аспекті, виробивши на їхній основі власні спеціальні: палеогеоморфологічний, ~педологічний, ~кліматичний, ~ландшафтний та інші. Практичне завдання науки полягає у розробці палеогеографічних аспектів основ раціонального природокористування при пошуках і розвідці корисних копалин, меліорації земель, прогнозуванні майбутніх змін сучасного стану навколишнього середовища тощо».

Мій коментар. Стосовно «Землезнавства» я вже висловився – воно належить до циклу «Планетологія». «Фізична географія» - я також висловився – це погляд на географічне середовище з точки зору фізики. Якщо Ландшафтознавство як «наука, … вивчає природно-територіальні комплекси», то чим займається географія? Насправді варіант, поданий у цій статті, має відношення до Московської школи «ландшафтознавства», від якої українські географи ніяк не можуть відійти, бо звикли повторювати все те, що говорили у Москві кілька десятиліть тому. «Ландшафтознавство» може мати цілком самостійний статус, бо розглядає структури поверхонь різного походження, з яких спостерігач формує образ. Поняття «ландшафт» у переносному значенні використовується в економіці, політології, археології, архітектурі, фізиці, хімії, лінгвістиці, генетиці … Ми можемо говорити і про географічний ландшафт, у такому варіанті ландшафтознавство входить і в географію. І ні про які «природно-територіальні комплекси» не йдеться. Ці питання були докладно розглянуті мною у низці статей і в монографії «Ландшафт сам по себе и для человека», 2009 рік.  

«Палеогеографія (…) - наука, що вивчає давноминулий стан географічної оболонки Землі. Тобто древні фізико-географічні обстановки, їхню динаміку та фактори цієї динаміки в геологічному минулому (зміни клімату, тектонічні рухи, ґрунти і кори вивітрювання, зниклі екотопи)». Ще раз: не географічної оболонки, а географічного середовища, і не «фізико-географічні обстановки», а стани, переходи між ними ..., і не у «геологічному минулому», а у географічному минулому (бо йдеться про область дослідження географії). Це вимагає корекції подальшого тексту. Що стосується практичного завдання, то у статті написана маячня. Палеогеографія не може мати таких завдань!

Йдемо далі – 

«Галузеві дисципліни:

Геодезія - .

Геоморфологія - .

Берегознавство - .

Карстознавство - .

Спелеологія - .

Метеорологія - .

Кліматологія - .

Гідрологія - .

Гідрологія суходолу - .

Океанологія - .

Кріологія - .

Геокріологія - .

Гляціологія - .

Ґрунтознавство - .

Географія ґрунтів - .

Біогеографія - .

Фітогеографія (географія рослин) - .

Зоогеографія (географія тварин) -»

Мій коментар: Геодезія не має жодного стосунку до географії, я здивований низьким рівнем автора статті!

Берегознавство (Coastal geography – Прибережна географія), карстознавство та спелеологія – розділи геоморфології.

Метеорологія і кліматологія не мають відношення до географії, бо пов’язані з атмосферою.

Гідрологія та Гідрологія суходолу не мають відношення до географії, бо пов’язані з водою.

Кріологія – розділ геоморфології, бо лід розглядається як гірська порода. Незрозуміло, навіщо було вводити ще й геокріологію? 

Гляціологія – розділ геоморфології.

Ґрунтознавство – окрема дисципліна, яка не є географічною, бо ґрунти – це тільки складова значно складніших геохолонів.

Географія ґрунтів – застаріла дисципліна, яка свого часу існувала з причини невірного розуміння суті географії. 

Біогеографія – наука про біосферу, її походження, сучасну структуру та функціонування. 

Фітогеографія та зоогеографія – вигадка псевдогеографів минулого століття. Таких дисциплін не існує.

«Палеогеографічний цикл дисциплін:

Четвертинна геологія - .

Палеогеоморфологія - .

Палеокліматологія - .

Палеопедологія - .

Палеогідрологія - .

Палеобіогеографія - .

Палеоландшафтознавство - » 

Мій коментар: Четвертинна геологія називається так, бо має відношення до геології. Інша справа, що вона є корисною для географів.


Суспільна географія

Докладніше: Соціальна географія та Економічна географія

Мій коментар: Все, що подано у цьому розділі, є проявом некомпетентності автора статті. Ніякої суспільної географії не існує, як і економічної та соціальної, політичної географії та географії населення. Вражає, виявляється, є ще й географія розвитку … Є географія торгівлі, але чомусь немає географії споживання …, причому у цих «географіях» можна було виділити море географій, пов’язаних з різними продуктами – пральними машинками, швейними машинками, авто, джинсами, сорочками, ковбасами різних видів та сортів … Все це не потребує серйозного коментування, бо є проявом повної некомпетентності автора статті!

  

Регіональна географія

Цікаво, що автор статті нічого не зміг написати стосовно регіональної географії!


«Інтегральна географія

Докладніше: Інтегральна географія

До інтегральних географічних наук належать:


Геоекологія - наука, що вивчає .

Екологічний менеджмент - дисципліна, що вивчає .

Ландшафтна екологія - наука, що вивчає .

Енвайронментологія - наука, що вивчає .

Ландшафтна архітектура - дисципліна, що вивчає .

Ландшафтна екологія - дисципліна, що вивчає .

Енвайроментальний менеджмент - дисципліна, що вивчає .

Історична географія - наука, що вивчає .

Хроногеографія - наука, що вивчає»

Мій коментар: Просто вражає! Виявляється, Геоекологія, Екологічний менеджмент … це все представляє Інтегральну географію, причому по жодному з пунктів автор не спромігся написати, що вивчають ці напрями! Але якщо не можна виділити області дослідження, то немає і наукових напрямів! Автор просто потренувався у вигадуванні напрямів псевдогеографії! Особливо мені сподобалась Хроногеографія – прояв викривленої уяви автора статті!

«Картографія - наука, що охоплює вивчення, створення і використання картографічних творів. Відображає і досліджує положення в просторі, поєднання, взаємозв'язки і розвиток у часі природних і суспільних об'єктів, явищ і процесів за допомогою картографічних зображень (топографічних і загальногеографічних карт, глобусів тощо). Картографічними символами на картах відображають об'єктивну дійсність».

Мій коментар: Гарний вислів – «наука, що охоплює вивчення …». Автор навіть не зрозумів, що картографія принципово не належить до географії, це самостійний напрям, розробки якого використовуються у різних наукових царинах! До речі, ніяких «загальногеографічних карт» не існує, бо на сьогодні немає навіть просто географічних карт! І просто вражає вислів про відображення на картах об’єктивної дійсності – черговий приклад профанізму! 

Краєзнавство –

Мій коментар: І знову автор статті не спромігся написати, чим цей напрям займається! Краєзнавство взагалі не має відношення до науки, бо є накопиченням знань, даних про ту чи іншу місцевість, причому ці дані мають самий різний характер.

Теоретична географія.

Мій коментар: як же так? Такий розділ дається вкінці, хоча він мав би йти на початку списку! Але і тут у автора статті не вистачило потужності думки! 

Енвайронментальна географія та геоекологія

Мій коментар: Отже, географія в цілому досліджує географічне середовище, але є ще й «Енвайронментальна географія та геоекологія», причому автор статті не вважає за потрібне пояснити, у чому полягає різниця між географією та екологією! 


«Прикладна географія

Військова географія - наука, що вивчає .

Інженерна географія - наука, що вивчає .

Космічна географія - наука, що вивчає .

Медична географія - наука, що вивчає .

Меліоративна географія - наука, що вивчає .

Радикальна географія - наука, що вивчає .

Рекреаційна географія - наука, що вивчає .

Феміністична географія - наука, що вивчає»

Мій коментар: Те, що прикладна географія є чи має бути, сумнівів немає, але не у тому вигляді, як вона подана тут. Знову автор не спромігся визначити області дослідження чи застосування. Автор змішав грішне з праведним – якусь незрозумілу Військову та Радикальну географію, хоча це зовсім різні рівні. Так звана Радикальна географія - критична теорія, шо заснована на марксистських засадах, спрямована на вивчення географії з урахуванням соціальних проблем, нерівномірного розвитку, спатіалізації і експлуатації; тематика досліджень, націлених з урахуванням географічних чинників для формування державної та міждержавної політики щодо регіонів з метою забезпечення соціальної справедливості у державі чи світі. Це штучний напрям, який давно втратив свій сенс! Все інше не підлягає коментуванню, бо є просто знущанням над географією!

Йдемо далі. 


«Об'єкт

Об'єкт вивчення географії - закони і закономірності розміщення і взаємодії компонентів географічного середовища і поєднань на різних рівнях. Об'єктом вивчення фізичної географії є як географічна оболонка загалом, так і окремі її компоненти (атмосфера, літосфера, гідросфера, педосфера, біосфера) як окремі системи.


Основною метою географічних досліджень на сучасному етапі є наукове обґрунтування шляхів раціональної територіальної організації суспільства і природовикористання, створення основ стратегії екологічно безпечного розвитку суспільства. Більшість географів класичної школи продовжують визначати фізичну географію як науку, а решту її суспільних напрямків - похідними наукового пізнання та суспільними проєктами, що переплітаються з різними сферами та науками». 

Мій коментар: Я вже писав вище, що закони і закономірності не вивчаються, вони виявляються. Дивно, що все зводиться до «розміщення і взаємодії компонентів географічного середовища і поєднань на різних рівнях». Розміщення не може бути об’єктом дослідження, такими можуть виступати тільки певні утворення, що відзначаються відповідними – географічними – критеріями. Питання «екологічно безпечного розвитку суспільства» має відношення до екології, а не географії, тому й треба було автору показати різницю між цими двома напрямами. Думаю, що автор статті навіть не знає, що екологія – це розділ біології. 


«Завдання

Завдання географії:

Дослідження природно-територіальних і виробничо-територіальних комплексів та їхніх компонентів, з метою раціонального природокористування, ефективного розміщення виробництва, та забезпечення сприятливих умов життя людини у навколишньому середовищі ...

Розробка проблем перетворення природи в рамках стійкого розвитку людства задля найбільш ефективного використання природних ресурсів, що не порушує незворотно стійкість місцевих і глобальних екологічних систем»

Мій коментар: А хто давав такі завдання? Наука не виконує завдання, вона має мету – дослідження Світу в цілому та певних частин світобудови.

Інші пункти статті не торкаються суті географії і коментувати їх я не буду. Загальне враження – застарілість поглядів автора та низький рівень його компетентності.


Немає коментарів:

Дописати коментар