15 травня 2018 р.

Відгук про автореферат дисертації Левицької Ольги Леонідівни «Суспільно-географічне дослідження трансформації планувальної системи міста Івано-Франківська»

ХАЛЯВЩИКИ З КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА НАНЕСЛИ НИЩІВНИЙ УДАР ПО ГЕОГРАФІЇ В УКРАЇНІ! 

ВОНИ ЗНЯЛИ МАСКИ, БО ЗРОЗУМІЛИ, ЩО ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ВІДСУТНІЙ:
ЧЕРГОВИЙ АНТИНАУКОВИЙ ШЕДЕВР, ВИРОБЛЕНИЙ У КИЇВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
ім. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Робота виконана на кафедрі економічної та соціальної географії географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Науковий керівник:
Запотоцький Сергій Петрович, доктор географічних наук, доцент, професор  кафедри економічної та соціальної географії, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Офіційні опоненти: 
Палеха Юрій Миколайович, доктор географічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи, начальник центру геоінформаційних систем, ДП "Український державний науково-дослідний інститут проектування міст "ДІПРОМІСТО" імені Ю.М. Білоконя; 
Сливка Роман Радославович, кандидат географічних наук, доцент кафедри географії та природознавства, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”.

Захист відбудеться «16» травня 2018 р. о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.07 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка 

Відгук
про автореферат дисертації
Левицької Ольги Леонідівни
«Суспільно-географічне дослідження
трансформації планувальної системи
міста Івано-Франківська»,
представленої на здобуття наукового
ступеня кандидата географічних наук
за спеціальністю 11.00.02 –
економічна та соціальна географія
         
Думаю, не помилюсь, якщо напишу, що ця «дисертація» ставить крапку в історії географії в Україні. Вона демонструє, наскільки глибоко некомпетентність розповсюдилася серед тих, хто виставляє себе географами. Я пишу так, бо жодного відношення питання «трансформації планувальних структур міст» до географії не мають – це парафія містобудівництва, урбаністики, місто-планування та архітектури. Тому відразу заявляю, що ця робота не має відношення до географії.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. «Вдосконалення міст як життєвого середовища і місць концентрації людської діяльності, раціональне улаштування міських просторів відповідно до містобудівних, географічних, культурно-історичних, соціально-економічних особливостей території – важливе наукове і прикладне завдання суспільної географії» (с. 1).
Мій коментар: Я хочу звернути увагу на чисто демагогічний стиль тексту.
Питання 1: Пані Ольга, чим, у такому разі, Ваша «географія» відрізняється від культурології, соціології, економіки, містобудування, архітектури?
Мій коментар: Нічим, тут ми маємо абсолютно вільну трактовку області дослідження географії.
Читаємо: «Некерований  розвиток  процесів  інтенсивного  освоєння  територій призводить до надмірних техногенних і антропогенних навантажень на міське середовище.  Низький  же  рівень  освоєння  міських  ресурсів  обумовлює неефективне використання всіх видів міського простору, що потребує спеціальних заходів регулювання цих процесів» (с. 1).
Питання 2: Пані, Ви пишете про «некерований  розвиток  процесів  інтенсивного  освоєння  територій» міст, а як же плани, без яких будівництво у містах не здійснюється?
Мій коментар: Це дивно виглядає.
Питання 3: Пані, Ви пишете про надмірність «техногенних і антропогенних навантажень на міське середовище», якими критеріями, що визначають надмірність, Ви скористалися?
Мій коментар: Впевнений, що пані про це навіть не подумала.
Питання 4: Пані, пишучи про міські ресурси, що Ви маєте на увазі?
Мій коментар: Це цікаво – міські ресурси.
Питання 5: Пані, Ви пишете про «неефективне використання всіх видів міського простору», про які його види йдеться?
Мій коментар: Розумієте, якщо є географічний простір, то може бути і міський простір! І як завжди – «Хоча з тематики міського розвитку та планування міських територій виконано  достатньо  досліджень  вченими  архітекторами-планувальниками, інженерами,  урбаністами  тощо,  проте  суспільно-географічні  аспекти трансформації планувальної структури міст є вивченими недостатньо» (с. 1) – можна вважати, що актуальність зляпана.
Питання 6: Пані, чи вважаєте Ви, що Ваше дослідження робить вивченість питань міст достатнім?
Мій коментар: Авжеж!
Питання 7: Пані, Ви пишете про необхідність «дослідити характер трансформаційних процесів, що обумовлюються сучасними тенденціями міського розвитку, прослідити зміни містоутворюючої бази, трансформації життєдіяльності населення в місті, і на цій основі обґрунтувати напрями активізації міського розвитку та основних трансформацій в місті» (с. 1, 2), чи є наведене Вами детермінованим?
Мій коментар: У тому і проблема, що розвиток міст значною мірою залежить від інвестицій, а їх надходження має спонтанний характер.  

Об’єкт дослідження: планувальна структура м. Івано-Франківська та її трансформації у просторі і часі.
Питання 8: Пані, з яких це часів планувальна структура міст стала об’єктом дослідження географії і як можна це робити на прикладі одного міста?
Мій коментар: Планувальна структура міста є областю діяльності містобудівників та архітекторів. Це не значить, що місто не може бути об’єктом дослідження географів, але географи мають досліджувати зовсім інший аспект – місто як географічно-організоване середовище, як урботіло. В роботі відсутній географічно орієнтований об’єкт дослідження!

Предмет дослідження: просторові аспекти трансформацій планувальної структури міста Івано-Франківська.  
Питання 9: Пані, а скільки просторових аспектів «трансформацій планувальної структури міста» Ви можете назвати?
Мій коментар: А дійсно, скільки? Ось чудовий приклад демагогії! В роботі відсутній географічно орієнтований предмет дослідження!

Мета дослідження: суспільно-географічний аналіз трансформацій планувальної структури міста Івано-Франківська та обґрунтування на цій основі практичних рекомендацій з її удосконалення.
Питання 10: Пані, у чому полягає суть Вашого «суспільно-географічного аналізу»?
Мій коментар: Та ні, це просто така фраза, яка має вказувати на приналежність роботи до вигаданої суспільної географії. При цьому пані навіть не подумала про те, що аналіз сам по собі не може бути метою дослідження. В роботі відсутня географічно орієнтована мета дослідження!

Завдання (всього сім - надмірно):
- узагальнити теоретико-методологічні засади вивчення планувальної структури міського простору, його трансформацій;
Мій коментар: Не може не вражати – всі дисертанти узагальнюють теоретико-методологічні засади, наче це може бути завданням наукового дослідження!
- розробити методичні підходи та сформулювати методику оцінки трансформацій міського простору;
Мій коментар: Це все чудово, але до дослідження об’єкта не має жодного стосунку!
- виокремити, систематизувати та проаналізувати вплив чинників, що визначають особливості планувальної структури міста Івано-Франківська;
Питання 11: Пані, якщо м. Івано-Франківськ вже існує, а, здається, це так, то воно вже має планувальну структуру, створену людською діяльністю, і чинники, як і їх вплив давно мали б бути визначеними (а фахівці тоді що робили?), то що Ви можете тут додати?
Мій коментар: Пані просто напише те, що давно є відомим!
- виділити геоісторичні зрізи для визначення основних змін міського простору протягом історії розвитку міста;
Питання 12: Пані, а що, вже існує такий напрям, як «геоісторія»?
Мій коментар: «Географи» в Україні можуть вигадати все, що завгодно, у тому числі геоісторію і історіогеографію!
- провести оцінку планувальної структури міста Івано-Франківська та виділити основні зони доступності до центру міста, ядра концентрації населення та функцій, які згодом можуть претендувати на роль громадських центрів, трансформації в місті;
Мій коментар: Оцінка будь-чого не є задачею наукового дослідження! Все інше – аспекти урбаністики.
- сформулювати підходи та принципи планування просторового розвитку міста Івано-Франківська;
Питання 13: Пані, так у Вас йдеться про динаміку урботіла Івано-Франківська, і що до Вас робили місцеві архітектори і містобудівники?
Мій коментар: Уявляєте, пані в одній дисертації вирішує питання «принципів планування просторового розвитку міста» - проблеми явно не рівня кандидатської дисертації, а місцевих архітекторів прийдеться звільнити, на їх місце прийде пані – одна на всі посади!
- розробити рекомендації з вирішення проблем міського планування Івано-Франківська в ході управління містобудівним процесом.
Мій коментар: У такому разі пані може прибрати і всі проектні організації у Івано-Франківську, я вже боюсь за її життя! В роботі відсутні адекватні завдання дослідження!

Методи  дослідження. «Методологічною  основою  представленого дисертаційного дослідження є сучасні напрацювання суспільної географії, зокрема
географії міст та урбаністичних досліджень; містобудування; архітектури та будівництва, наукові розробки вітчизняних та зарубіжних дослідників в цих сферах» (с. 2 - 3).
Питання 14: Пані, а чим відрізняються області дослідження Вашої суспільної географії міст від таких архітектури та урбаністики?
Мій коментар: У варіанті, пропонованому пані, нічим, тобто щось є зайвим!
Питання 15: Пані Ви пишете, що «було розкрито сутність міста та міського простору як об’єктів дослідження суспільної географії» (с. 3), чи вважаєте Ви, що місто характеризується багатьма сутностями?
Мій коментар: Думаю, пані не розуміє, що таке сутність чогось!
Питання 15: Пані, я проглянув Вашу «інформаційну базу», а до чого були зведені Ваші особисті польові дослідження?
Мій коментар: а навіщо вони, якщо є «текстові та картографічні матеріали «Генерального плану м. Івано-Франківська» 2000 р., з коригованими змінами у 2014 р.; регіональні правила забудови території, детальні плани територій міста; матеріали Державної служби статистики України: статистичні матеріали, зібрані автором в Головному управлінні статистики Івано-Франківської області та м. Івано-Франківська, матеріали звітності Івано-Франківської міської ради а також фахові, науково-публіцистичні матеріали, статистичні щорічники, бюлетені тощо» (с. 3). Сів, скачав і все тобі!

Наукова новизна (три пункти – скромно!) «держаних результатів полягає у розробленні та обґрунтуванні  теоретико-методологічних  і  прикладних  засад  суспільно-географічного дослідження трансформацій планувальної структури міста Івано-Франківська. В межах узагальненого результату найвагомішими досягненнями автора є наступні»:
вперше:
- проведено геоісторичний аналіз розвитку планувальної структури міста Івано-Франківська,  виділено  геоісторичні  зрізи  його  планувальної структури, проаналізовано розвиток міських функцій на кожному з них;
Питання 16: Пані, а до Вас ці питання не досліджувалися?
- обґрунтовано трансформацію моноцентричного міста у поліцентричне з розвиненою  периферією;  запропоновано  виділення  чотирьох  ядер;
Питання 17: Пані, якщо така трансформація відбулася, і це є фактом, то яка ж це наукова новизна?
Мій коментар: Ніякої наукової новизни тут немає.
- концентрації населення та функцій на периферії, де мають бути сформовані нові громадські центри м. Івано-Франківська.
Питання 18: Пані, а Ви уважно читали те, що написали, подивіться на цей пункт – що означає «концентрації населення та функцій на периферії ...»?
Всім зрозуміло, що у пані ніякої наукової новизни немає – це звичайний з-пальця-висмоктанчик!

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
Розділ 1.  «Теоретико-методологічні  основи  суспільно-географічного дослідження планувальної структури міста» - «проведено аналіз наукових категорій «планувальна структура міста», «трансформації планувальної структури», «планувальна організація міста» (с. 6).
Питання 19: Пані, так у Вас «планувальна структура міста», «трансформації планувальної структури», «планувальна організація міста» є категоріями чи поняттями, і у якому сенсі вони є категоріями?
Питання 20: Пані, якщо Ви вже заявили про категорію «планувальна структура міста», то як може бути окремою категорією «трансформації планувальної структури»?
Питання 21: Пані, якщо Ви заявляєте свою роботу як географічну, то вона має базуватися на географічних поняттях, чи є Ваші «категорії» такими?
Мій коментар: Боюсь, пані штучно збільшила вагу своїх висловів і трохи перебрала в плані кількості своїх «категорій». Але головним є те, що ці, з дозволу сказати, категорії не є географічними, вони належать до інших напрямів. 
Мені завжди приємно читати фрази на кшталт наступної: «Встановлено, що місто та його планувальна структура є суспільно-географічним комплексом, а отже входить до предметного поля вивчення суспільної географії» (с. 6).
Питання 22: Пані, а просто географічним комплексом місто не є?
Мій коментар: Тут пані демонструє всю з-пальця-висмоктаність своїх уявлень і повне нерозуміння того, що таке місто як явище. Місто дійсно можна розглядати як географічний комплекс (якщо брати його як антропізовано-трансформоване середовище, як результат урбопроцесу), а можна розглядати його у контексті геосистемного чи геохолонного бачення, але у всіх випадках слід охоплювати все середовище, показуючи, як воно було трансформоване і стало урботілом. Найважливішим питанням тут є механізми вироблення інформації, наслідком чого саме й є послідовність переходів середовища від одного стану до іншого.
Питання 23: Пані, визначення Вами планувальної структури міста вказує на те, що йдеться про функціональну структуру, так що з них є зайвим?
Мій коментар: Планувальна структура міста - це дійсно взаєморозміщення функціональних зон, що є чисто урбаністичним питанням.   
Написане далі є доволі тривіальним і чисто урбаністичним за своєю сутністю.
Питання 24: Пані, Ви пишете: «в дослідженні теоретично осмислені основні групи чинників формування та розвитку планувальної структури міста» (с. 7), у чому полягає Ваше «теоретичне осмислення», та ще й просто групи чинників?
Мій коментар: Думаю, пані просто вводить такі терміни для посилення враження науковості, чого, на жаль, я не спостерігаю.
Питання 25: Пані, Ви заявляєте про існування «природно-географічних чинників» (с. 7), які чинники Ви відносите до них?
Питання 26: Пані, якщо у Вас чинники є географічними, то яким об’єктом у Вас виступає місто?
Мій коментар: Впевнений, що пані навіть не замислювалась над цими питаннями – а навіщо, справу зроблено! Подивіться, що вона пише: «Розглянуто місце територіального маркетингу, зокрема брендингу, в системі сучасних концепцій управління містом» (с. 7).
Питання 27: Пані, а «територіальний маркетинг» ввели Ви? І яке відношення маркетинг і брендинг мають до географії?
Мій коментар: Це все – ознаки вкрай низької фаховості дисертантки як географа. Вона просто не розуміє, що таке географія. Дивно виглядають у авторефераті фрази на кшталт наступної: «Кожне місто повинне активно займатись пошуком свого «обличчя», ідентичності, оскільки вони є метою і засобом конкурентної боротьби» (с. 7).
Спробую розібратися у схемі - Рис. 1. Алгоритм суспільно-географічного дослідження планувальної структури міста та її трансформацій. Зробити це вкрай важко. Тому складне питання (хоча й обмежусь кількома) –
Питання 28: Пані,
- Як простір у Вас переходить у час?
- Перший чинник (вгорі зліва) – «Суспільно-географічного положення» - що означає? 
- Якщо прийняти Ваш термін «геоісторія» міста, то як вона може бути чинником, якщо це і є місто?
- А причому тут демілітаризація?
Мій коментар: Схема, яка викликає більше запитань, ніж дає відповідей: справжній з-пальця-висмоктанчик!

Розділ 2. «Чинники формування планувальної структури міста Івано-Франківська» - «розкриває вплив основних чинників на формування планувальної структури досліджуваного міста. Починається розділ з оцінки географічного положення міста Івано-Франківська, зокрема рельєфу, клімату, ґрунтів, гідрографії, структури земельних ресурсів та екологічної ситуації в місті».
Мій коментар: А це вже повна фахова невідповідність!
Питання 29: Пані, я вже не буду писати, що вислів «географічне положення» є анахронізмом, але як може таке бути, щоб рельєф, клімат, ґрунти, гідрографія, структура земельних ресурсів та екологічна ситуації в місті були складовими (чи чим там вони у Вас є) географічного положення?
Мій коментар: Я це і коментувати не можу, це просто повний абзац. Але для видатних спеціалістів спеціалізованої вченої ради Д 26.001.07 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка це є нормальним.
А далі подивіться на ці тези:
- «Проаналізовано демографічну ситуацію в місті й встановлено, що вона є сприятливою» (с. 8);
- «Дослідження  дорожньо-транспортної  системи  міста  дало  змогу встановити, що вона має радіально-кільцеву структуру з історичним центром, промисловими та спальними районами» (с. 8);
- «В роботі здійснено аналіз міського промислового комплексу» (с. 8).
Питання 30: Пані, до Вас ніхто не замислювався над міським промисловим комплексом, і у якій області Ви, у такому разі, є спеціалістом?
Мій коментар: Це і є приклади з-пальця-висмоктування! Подивіться на на цей довідковий матеріал у авторефераті начебто наукової роботи: «Основними статтями експорту є продукти рослинного походження (52% обсягів експорту), механічні та електричні машини (31,5%), живі тварини та продукти тваринного походження (8,3%). В місті спостерігається постійне збільшення кількості малих та середніх підприємств. У відсотковому співвідношенні великі підприємства складають тільки 0,1% від загальної кількості, середні – 3,6%, малі – 96,3%, спостерігаємо тенденцію реорганізації великих підприємств на малі та середні, в процесі чого відбувається вивільнення виробничих площ та потужностей» (с. 8)! Як таке можна давати у авторефераті? А це що таке: «Івано-Франківськ є одним з лідерів України з будівництва житла ... Так, 95% людей, які купляють квартири в новобудовах – заробітчани. Часто будівельному ринку Івано-Франківська надають перевагу переселенці з Донбасу, їх частка серед покупців нового житла досить суттєва, в 2016 році це близько 15%» (с. 8)? А подивіться на це: «В Івано-Франківську функціонує 28 дошкільних навчальних закладів і 5 навчально-виховних комплексів, у яких виховуються і навчаються близько 8,5 тисяч дітей. Мережа загальноосвітніх закладів міста складається з 43 денних навчальних закладів. В Івано-Франківську навчається близько 45 тисяч студентів (18% населення міста), з яких 2400 – студенти-іноземці» (с. 8). Я скажу – це фрагмент тексту з журналу «Для самих маленьких»! Насправді, маємо приклад пародії на дисертацію.

Розділ 3. «Оцінка трансформацій планувальної структури міста Івано-Франківська» - «охарактеризовано сучасний стан планувальної структури міста, виділено основні трансформаційні процеси в місті та запропоновано варіанти вирішення конкретних проблем у міському плануванні Івано-Франківська» (с. 9).
Мій коментар: Знаєте, я не буду далі коментувати цю профанацію, бо просто немає, що коментувати. Дійшов до Рис. 2. Зони доступності до центру міста Івано-Франківська.
Мій коментар-питання: Пані, а якщо цю Вашу схему з розташуванням ядер концентрації продати московітам (дані для ракетного обстрілу), як думаєте, скільки вони дадуть? Та ще й додамо ось цю Вашу фразу – «Встановлено, що міський простір Івано-Франківська, як і його планувальна структура, постійно перебуває в процесі трансформацій. В роботі проаналізовано основні процеси трансформацій міського простору» (с. 11 - 12), як і «Зокрема розглянуто проблему паркування в місті» (с. 13). Але найбільше мене вразив «принцип взаємоузгодженості інтересів міської влади, бізнесових структур та громади міста» (с. 14).
Питання 31: Пані, я розумію, що Ви якимсь чином пов’язані з владними органами, але виходить, що Ваша влада не є складовою міської громади?
Мій коментар: І я кажу – їх всіх слід розстріляти!
Ось, які «висновки» захищаються у спеціалізованій вченій раді Д 26.001.07 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка!

ВИСНОВКИ (всього сім!)
А висновків то немає! Це – звичайна дитяча писанина на рівні, максимум, 2-го курсу (щось на кшталт курсової роботи), справжній з-пальця-висмоктанчик!

ВИСНОВОК по автореферату «дисертації»
Неможливо робити висновок про те, чого немає. По-перше, тема дисертації не має відношення до географії. У контексті, задіяному авторкою, це область дослідження урбаністів, архітекторів, містобудівників. Географія розглядає місто із зовсім інших позицій – як цілісність (урботіло), що виникла шляхом трансформації природного середовища, тобто основою у будь-якому разі залишається природне середовище, що змінюється людською діяльністю. А в роботі ми маємо тільки архаїчне «географічне положення», яке давно не використовується серйозними фахівцями. Але і у цьому питанні дисертантка продемонструвала нерозуміння. Текст автореферату заповнений довідковими даними, яких там не має бути. По-друге, в роботі відсутні географічно орієнтовані об’єкт, предмет та мета дослідження, а завдання носять довільний характер. Авторка продемонструвала повну некомпетентність стосовно області дослідження географії, а так звана соціальна географія є всього тільки прикриттям. Що стосується так званих висновків, це просто дитячий лепет! Нічого хорошого не можу написати і про відзиви опонентів – панів Ю.М. Палехи та Р.Р. Сливки – це чиста формальщина і профанація, які на сьогодні стали нормою в географії України. Змушений тепер звернути увагу на те, з якими дисертаціями ставали докторами і кандидатами наук пани С.П. Запотоцький, Ю.М. Палеха і Р.Р. Сливка. Загальне враження від всього заходу вкрай неприємне: пахне некомпетентністю і діляцтвом. Чесно кажучи, такого рівня роботу я би не виставив навіть у якості бакалаврської. Отже, висновок вкрай негативний, робота не містить ніяких результатів і не може вважатися кандидатською дисертацією.

15.05.2018 року

Доктор географічних наук                       Ковальов О.П.     

Немає коментарів:

Дописати коментар