2 вересня 2015 р.

Відгук про автореферат дисертації Горун Валерія Володимировича «Оптимізація дампінгу ґрунтів на українській Частині шельфу Чорного моря»

Дисертація ГОРУН Валерії Володимирівни

Місце написання: Одеський державний екологічний університет, кафедра прикладної екології
Автор: Горун Валерія Володимирівна
Тема: Оптимізація дампінгу ґрунтів на українській частині шельфу Чорного моря  

Науковий керівник: Юрасов Сергій Миколайович, кандидат технічних наук, доцент, кафедра прикладної екології, Одеський державний екологічний університет.

Офіційні опоненти:
Вишневський Віктор Іванович, доктор географічних наук, професор, кафедра краєзнавства і туризму, Національний авіаційний університет;
Дьяков Олег Анатолійович, кандидат географічних наук, співробітник громадської організації «Центр регіональних досліджень».

Захист заплановано на 17 вересня 2015 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.090.02 Одеського державного екологічного університету.

Відгук
про автореферат дисертації
Горун Валерія Володимировича
«Оптимізація дампінгу ґрунтів на
українській Частині шельфу Чорного моря»,
представленої на здобуття наукового ступеня
кандидата географічних наук за спеціальністю
11.00.11 – конструктивна географія і
раціональне використання природних ресурсів

Знову маю справу з темою дисертації, яка ніяк не пов’язана з географією. Поглиблення дна – задача інженерна, вона пов’язана з екологічною ситуацією, цей режим може бути врахований при розгляді географічних аспектів, але не у тому варіанті, який розглядається у роботі. Отже, з самого початку ставиться під сумнів географічність дисертації.
Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. «Для забезпечення навігаційних глибин на підхідних каналах до морських і річкових портів …. Щорічно вилучається сотні тисяч кубічних метрів ґрунту. … завдається збиток водним екологічним системам, актуальною є задача оптимізації дампінгу, яка зводиться до вибору на акваторії найбільш оптимального місця відвалу ґрунту для об’єкту днопоглиблення …» (с. 1). І далі: «Оскільки … існує необхідність забезпечення збалансованості економічних та екологічних аспектів розвитку окремих напрямів море-господарської діяльності, першочерговим завданням є економіко-екологічна оптимізація дампінгу ґрунтів днопоглиблення» (с. 1).
Питання 1: Пані Валерія, Ви пишете про оптимізацію режиму днопоглиблення в аспекті збалансованості економічних та екологічних аспектів, то де і у якому варіанті тут з’являється географія?
Мій коментар: Ніяким чином географія тут не з’являється, бо йдеться про економічний і екологічний аспекти!
Об’єкт дослідження: дампінг ґрунтів днопоглиблення.
Питання 2: Пані, а яким чином Ви характеризуєте дампінг як процес саме географічний? Коли хазяїн копає погреб, це теж треба вивчати з точки зору географії?
Мій коментар: Але ж це просто жах. Ставиться питання про компетентність членів спеціалізованої ради!
Предмет дослідження: оптимізація дампінгу ґрунтів днопоглиблення
Мій коментар: Тут важко щось сказати – якесь безглуздя!
Мета: … полягає у науковому обґрунтуванні і розробці методами вибору на акваторії … шельфу  … найбільш придатних з екологічної та економічної точок зору місць відвалу ґрунтів днопоглиблення.
Питання 3: Пані, так це ж задача чисто інженерна з врахуванням економічного і екологічного аспектів, якщо такі в роботі присутні, до чого тут географія?
Мій коментар: Дисертантка намагається здійснити самодампінг у кандидати географічних наук, не маючи уявлення про географію.
Завдання:
. провести аналітичний огляд сучасних теоретико-методологічних підходів щодо аналізу наслідків скиду ґрунтів днопоглиблення й оптимізації дампінгу;
Питання 4: Пані, а як може бути аналітичний огляд щодо аналізу наслідків?
Мій коментар: Думаю, пані думала написати «критичний огляд», а потім вирішила, що «аналітичний огляд» виглядає більш солідно, а вийшло безграмотно. Крім того, такий огляд не може бути задачею дослідження, це – попередній етап дослідження.
. виконати узагальнення, систематизацію та аналіз інформації про дампінг ґрунтів існуючих об’єктів днопоглиблення …;
Мій коментар: Дисертантка і її науковий керівник не розуміють, що таке наукове дослідження. Узагальнення не може бути задачею дослідження, систематизація – це спосіб упорядкування, не більше, а вислів «аналіз інформації» свідчить про те, що дисертант не розуміє, що таке «інформація». Слід було написати «аналіз даних», а інформація – це результат спонтанного вибору.
. розробити методику оптимізації дампінгу ґрунтів днопоглиблення з цільовою функцією, яка включає економічну та екологічну складові;  
Мій коментар: Розробка методики не може бути задачею наукового дослідження, бо дослідження проводиться на основі вже відпрацьованої і перевіреної методики.
. розробити рекомендації щодо пошуку оптимального варіанта розташування відвалу ґрунтів …;
Мій коментар: Розробка рекомендацій не відношення до наукових задач!
. розробити інженерну методику розрахунку розповсюдження зависі у водному середовищі і виконати чисельні експерименти …;
Мій коментар: Розробка інженерної методики розрахунку не є науковою задачею, це – інженерна задача.
. визначити особливості практичного застосування запропонованих методик … .
Мій коментар: Визначення особливостей практичного застосування не є науковою задачею, це – інженерна задача.
Отже, ми не маємо жодної задачі, яку можна було б розглядати, як наукову. Виникає питання: що пані Валерія збирається захищати? Подивимось, як подається наукова новизна.
Наукова новизна: вона «полягає у розробці та обґрунтуванні підходів щодо вибору … місць відвалу ґрунтів …».
Питання 5: Пані, наукова новизна має стосуватися чогось нового, що стосується об’єкту дослідження, а як науковою новизною може бути розробка і обґрунтування підходів …?
Мій коментар: Повна нісенітниця!
Вперше:
. запропоновано вид цільової функції пошуку оптимального варіанту розташування місця відвалу ґрунтів …;
Мій коментар: Пані, це ж не стосується об’єкта дослідження!
. сформульовано необхідні та достатні умови, при яких дампінг … буде оптимальним …;
Мій коментар: Пані, це ж не стосується об’єкта дослідження!
. виконано узагальнення і систематизацію інформації …;
Мій коментар: У мене немає слів!
. методом сіток отримано розв’язок крайової задачі турбулентної дифузії зависі …;
Мій коментар: Це має відношення до моделювання, а не до самого об’єкта дослідження! Більше того, це має розглядатися у спеціалізованій раді технічного профілю.
. отримано безрозмірний параметр, який враховує осідання частинок зависі …;
Мій коментар: Це має відношення до моделювання, а не до самого об’єкта дослідження! Більше того, це має розглядатися у спеціалізованій раді технічного профілю.
Отже, якщо у роботі і є якась новизна, вона має виражений технічний профіль і ніяким чином не стосується географії.
Це примушує мене не розглядати текст автореферату і перейти відразу до висновків.
Висновки (сім висновків на шість задач)
Дисертантка заявляє, що її робота є завершеним дослідженням, тобто робить висновок, який має право робити спеціалізована рада!
1. Проведений аналіз … дозволив встановити, що для пошуку придатних для дампінгу районів … нині використовується тільки ГІС «Дампінг». …
Мій коментар: Не знаю, як можна такий «висновок» захищати?
2. Оптимізацію демпінгу ґрунтів …. слід виконувати з використанням цільової функції.
Мій коментар: Так це ж не висновок, а вказівка!
3. В залежності від сформованих умов вибір оптимального рішення можна здійснити за мінімумом екологічного збитку …;
Інші висновки є чисто технічними.
Отже, мені не зрозуміло, що дисертантка, її науковий керівник і члені спеціалізованої ради К 41.090.02 в Одеському державному екологічному університеті, сприймають як таке, що має відношення до географії. Нічого спільного з географією в роботі немає!
Висновок по автореферату дисертації
Дисертація Горун Валерії Володимирівни є розробкою, що має відношення виключно до технічної сфери і має захищатися і спеціалізованій раді технічного профілю. В роботі не міститься нічого, що хоча б віддалено нагадувало географію. Мене дивує, що науковим керівником роботи, яка планувалася, як географічна, є кандидат технічних наук. Вважаю це неприпустимим.

2.09.2015
Доктор географічних наук                            Ковальов О.П.

Немає коментарів:

Дописати коментар