27 листопада 2017 р.

Відгук офіційного опонента пана О.Г. Топчієва про дисертацію Сегіди К.Ю. «Суспільно-географічна концепція геодемографічної системи регіону»

Зазначу, що незважаючи на певні напруження у відносинах між мною і паном О.Г. Топчієвим, я вважаю, що йому належить значний науковий доробок і він має один з найвищих рейтингів серед українських географів, хоча це пов’язано з минулими досягненнями. Розглянемо його відгук по пунктах.
  1. Актуальність обраної теми дослідження та її зв'язок з планами і напрямами науково-дослідних робіт ... .
«Дисертантка розробляє концепцію регіональних геодемографічних систем (ГДС) як новий напрям суспільної географії, як сучасний погляд на проблеми геодемографії та регіоналістики» (с. 1).
Мій коментар: Питання у тому, що системи є тільки моделями певних явищ, утворень, процесів, тому говорити про «концепцію регіональних геодемографічних систем» некоректно. Я би сказав навіть так: системне бачення є ідеологію, яка є прийнятою певною групою науковців, вона не забезпечує повного відображення організаційних утворень. Можна було б говорити про концепцію геодемографічних явищ (якщо такі існують, у чому я сумніваюсь) з позиції системного підходу, з точки зору бачення цих явищ як систем. Але проблема у тому, що геодемографічних явищ не існує, це вигадка, за яку чіпляються псевдо-науковці на кшталт Л.М. та К.А. Нємеців, К.Ю. Сегіди та їм подібних. Всі демографічні питання повністю лежать у площині демографії як наукового напряму, і вигадувати щось додатково немає жодного сенсу.

Читаємо: «З огляду на базові положення регіональної економіки та регіональної політики регіони повинні бути самодостатніми адміністративними одиницями вищого рівня ...» (с. й).
Мій коментар: Мені достеменно відомо, що шановний професор добре знає мої публікації кінця 90-х і 2000-х років, знає він і те, що саме в цих публікація регіон визначався як самодостатня одиниця на основі структурно-функціональної повноти (таке утворення рухається у бік повноцінної активності у всіх своїх властивостях), але у тому і різниця між регіоном і областю, що регіон не є адміністративною одиницею, бо він формується на основі самоорганізації територіальних громад. Крім того, регіони проявляються на різних масштабних рівнях, що вимагає їх розгляду з позиції холархії. Що стосується регіональної демографічної політики – це питання також лежить в площині демографії, а не якогось штучного напряму. Тому твердження шановного професора, що «дисертаційне дослідження Сегіди К.Ю. є актуальним і своєчасним» (с. 1) не відповідає дійсності і є лукавством.      
  1. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків, рекомендацій ... .
Читаємо: «Основні висновки дисертаційного дослідження Сегіди К.Ю. є обґрунтованими і достовірними, що підтверджується результатами суспільно-географічного аналізу значного за обсягом статистичного матеріалу» (с. 2).
Мій коментар: Нічого подібного в роботі не виявляється, в роботі немає ні обґрунтування, ні достовірності. Те, що шановний пан професор називає висновками, страшно показувати закордонним науковцям – попадають зі сміху. У дисертантки немає нічого, схожого не те що на геодемографічну, але й на просто демографічну систему. Дисертантка демонструє абсолютне нерозуміння того, що є характерною особливістю поля дослідження географії. Насправді, з таким же успіхом вона могла би ввести замість «геодемографічної системи», наприклад, «екодемографічну систему», що, до речі, було б навіть коректніше. На жаль, шановний професор також користується такими висловлюваннями, як «суспільно-географічне дослідження» (с. 2), хоча слід говорити про дослідження відповідних явищ, процесів, що виділяються згідно з визначеними критеріями.
Читаємо: «Дисертація Сегіди К.Ю. є оригінальною науковою працею, виконаною на високому теоретико-методологічному рівні, логічно побудованою» (с. 2).
Мій коментар: Ми бачимо тут тільки слова, хоча слід було показати, у чому це полягає. Я у своєму відгуку показав абсолютно протилежне, а саме – відсутність коректно проведеного дослідження, відсутність визначених об’єкта, предмета, мети та задач, не кажучи вже про висновки, у яких не виявляється жодної наукової новизни. На відміну від шановного професора мною було показано, що в роботі взагалі відсутнє будь що таке, що підлягає захисту, тобто немає предмету захисту.   
  1. (у відгуку пункт йде без нумерації). Наукова новизна основних положень і висновків ...
Мій коментар: Шановний пан професор просто переписав пункти «новизни», які не викликали у нього сумніву. Це не може не дивувати, бо крім слів, в пунктах новизни нічого не представлено.
  1. (у відгуку це пункт 3). Значущість дослідження для науки і практики ...
Мій коментар: У цьому пункті шановний професор просто переписує те, що написано в дисертації. Я чекав більшого.
  1. (у відгуку це пункт 4). Оцінка змісту, стилю та мови дисертаційної роботи, її завершеності та оформлення.
Читаємо: «Зміст дисертації викладено у логічній послідовності відповідно до сформульованої мети та завдань» (с. 5).
Мій коментар: Шановний професоре, а я показав, що в роботі відсутні коректно поставлені мета та завдання. Може почнемо дискусію з цього приводу?
У останньому абзаці шановний офіційний опонент заявляє: «В цілому дисертаційна робота Сегіди К.Ю. є завершеним дослідженням, а сформульовані висновки повною мірою та адекватно відображають зміст, завдання і результати ...» (с. 7).
Мій коментар: Дивно, через які окуляри можна побачити те, чого в роботі немає, і не побачити те, що у роботі є, а саме – відсутність наукових результатів і штучність «теоретичних» розробок!
  1. (у відгуку це пункт 5). Дискусійні положення, зауваження та пропозиції
Тут шановний професор пише: «Певні роздуми пов’язані з об’єктом дослідження, яким є Харківська обласна демографічна система» (с. 7).
Мій коментар: Ми бачимо, що сам шановний професор поставив точку над «І», написавши, що «об’єктом дослідження ... є Харківська обласна демографічна система», отже виникає питання, а причому тут географія? Географія не займається питаннями демографії, у неї зовсім інша область дослідження!
На стор. 8 пан професор у дуже м’якій формі ставить під сумнів розробки дисертантки у синергетичному аспекті. Ці зауваження є дійсно коректними, але маю висловити незгоду з паном професором стосовно того, що «синергетичний саморозвиток властивий лише самодостатнім формуванням» (с. 8). Питання у тому, що самодостатніми формування стають саме шляхом саморозвитку, бо це і є вихід формування=утворення на рівень структурно-функціональної повноти, на певний фітнес-стан.   
  1. (у відгуку це пункт 6). Повнота викладу наукових положень, висновків і рекомендацій в опублікованих працях  
Мій коментар: Тут шановний професор не є оригінальним.
  1. (у відгуку це пункт 7). Ідентичність змісту автореферату і основних положень дисертації
..........      
  1. (у відгуку це пункт 8). Відповідність результатів вимогам ...
Мій коментар: Ну, ясно, всім вимогам відповідає!
Загальний висновок
Мій коментар: Без варіантів, як і у інших опонентів.
Ось такі відгуки на псевдонауковий шмурдяк пишуть українські професори!
24.11.2017 року
Доктор географічних наук О.П. Ковальов

Немає коментарів:

Дописати коментар